Pressemelding, 20.04.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet (Opprettet 08.05.1972)

Status: Arkivert

Endret svalbardmiljølov trer i kraft 1. juli 2012

Endringer i svalbardmiljøloven er i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Loven er et viktig redskap for å ivareta det sårbare naturmiljøet på Svalbard.  Endringene som nå er vedtatt sikrer at loven er i samsvar med utviklingen på miljøområdet.

- Fra 2015 er det forbud mot bruk av tungolje som drivstoff i vernområdene på Svalbard. Lovendringen gjør at vi nå kan forby tungolje på hele Svalbard. Økt skipstrafikk gjør at vi trenger et oppdatert lovverk som kan sette strenge regler for dette også utenfor verneområdene, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

-Den reviderte svalbardmiljøloven er blitt et enda bedre verktøy for å beskytte naturen på Svalbard. Endringene er i hovedsak justeringer i bestemmelsene etter at loven har vært i bruk i ti år.  Vi har nå fått et oppdatert regelverk for å ivareta svalbardnaturen, avslutter miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Svalbardmiljøloven er det viktigste virkemiddelet for å nå Stortingets mål om å ta vare på Svalbards særegne villmarksnatur. Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og at miljøvernhensyn skal veie tyngst i konflikt mellom miljøvern og andre interesser. På Svalbard er 65 prosent av landområder og 87 prosent av territorialfarvannet vernet som naturreservater og nasjonalparker. Med unntak av noen få bosettinger og gruveområder, fremstår Svalbard i dag som et stort, sammenhengende villmarksområde med intakte naturlige økosystemer

Lov om endringer i svalbardmiljøloven (Norsk Lovtidend)

Tilknyttet lov/forskrift