Pressemelding, 22.06.2007

Nr.: 45/07

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet (Opprettet 01.01.1997)

Status: Arkivert

Regjeringen bidrar til et langsiktig og strategisk eierskap i Aker Kværner

Aker ASA, Investor AB, Saab AB og Den norske stat har inngått en avtale som gir et langsiktig, strategisk eierskap i det norske teknologi- og industrikonsernet Aker Kværner.

- Dette er en historisk avtale som gir Aker Kværner langsiktighet på eiersiden og som bidrar til en nasjonal forankring av sterke norske kompetansemiljøer, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Aker ASA har overført selskapets eierpost på 40,1 prosent i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet, Aker Holding AS. Aker vil være største eier med 60 prosent, staten vil eie 30 prosent av det nye selskapet, og SAAB og Investor vil til sammen eie 10 prosent.

Det foreligger en avtale der eierne av Aker Holding har gjensidig forpliktet seg til å holde eierskapet i Aker Kværner samlet for en periode på minimum ti år. Dette vil gi et stabilt og langsiktig eierskap for et viktig norsk selskap. Aker Kværner forblir under norsk kontroll og beholder sitt hovedkontor i Norge minst ti år fremover.

- Samtidig legger vi grunnlaget for et eierfellesskap mellom norsk og svensk industri. Dette kan gi grunnlag for ytterligere industrielt samarbeid i årene som kommer sier Dag Terje Andersen.

Den petroleumsrelaterte leverandørindustrien er en viktig næring for Norge. Det finnes leverandørbedrifter i alle landets fylker. Mer enn 80 000 personer er ansatt i petroleumsnæringen i Norge. Aker Kværner er den klart største norskeide aktøren innen leverandørindustrien. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på om lag 50 milliarder kroner og hadde 11 000 ansatte i Norge.

- Aker Kværner  har med sin størrelse en spesiell posisjon i norsk leverandørindustri. Regjeringen mener det er viktig å ha en norsk forankring også for et selskap i denne delen av oljeindustrien, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Allerede i Soria-Moria erklæringen understreket regjeringspartiene behovet for å sikre nasjonalt eierskap i nøkkelbedrifter. Det er få eiermiljøer utenfor staten som er store nok til å gi langsiktig norsk kontroll over store selskaper som Aker Kværner ASA.

- Jeg ser et statlig engasjement for å etablere en langsiktig norsk eierkontroll i Aker Kværner som en direkte oppfølging av Soria-Moria erklæringen, sier Dag Terje Andersen.

Fakta om transaksjonen

Aker Holdings eneste virksomhet er det strategiske eierskapet i Aker Kværner. Det nyetablerte selskapet er gjeldfritt.  Aker Holding vil eie 110 333 615 aksjer i Aker Kværner, som tilsvarer 40,1 prosent av aksjene og stemmene.

Aker Holding vil være eid av Aker (60 prosent), Den norske stat ved Nærings- og handelsdeparte­­mentet (30 prosent) Industrikonsernet SAAB og investeringsselskapet Investor vil eie henholdsvis 7,5 prosent og 2,5 prosent. Det innebærer at staten investerer i overkant av 4,8 milliarder kroner, og SAAB og Investor hhv om lag 1,2 og 0,4 milliarder kroner.

Selskapene og staten vil gjennom Aker Holding ha negativ kontroll og i praksis kontrollere den videre utviklingen av Aker Kværner. Partene har avtalefestet at Aker Kværner skal videreutvikles som en internasjonalt konkurransedyktig og betydelig leverandør av teknologi, produkter, systemer og tjenester med hovedvekt på sektorene energi, olje og gass.

Eierne av Aker Holding har gjensidig forpliktet seg til å holde eierskapet i Aker Kværner samlet for en periode på minimum ti år. Det er gitt en mulighet for Investor og Saab til å kreve innløsning etter 7 og 10 år. I tillegg har Aker inngått separat avtale med Investor og SAAB om en salgs/kjøpsopsjon. Første mulighet til å utøve opsjonene er om 4 år.

Eierne av Aker Holding vil videreføre det etablerte, nære samarbeidet mellom Aker Kværner og andre Aker-selskaper. Eierne av Aker Holding vil også aktivt søke og støtte utviklingen av nye forretningsmuligheter mellom eiere i Aker Holding, såfremt slike eventuelle muligheter ikke er i konflikt med andre aksjonærers interesser.

Det er satt som forbehold at Stortinget godkjenner Statens aksjekjøp i Aker Holding innen utgangen av 2007. Det vil bli fremmet en proposisjon med forslag om dette.

Langøy, Røkke, Andersen, Svensson, Wallenberg
Styreformann og konsernsjef Leif-Arne Langøy (Aker), Kjell Inge Røkke (Aker), nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen, konsernsjef Åke Svensson (Saab) og Marcus Wallenberg (Investor).

Tema