Pressemelding, 27.05.2010

Nr.: 67-2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Status: Arkivert

Enighet om finansiering og raske tiltak for å bevare regnskog

Stats- og regjeringssjefer, ministre og andre representanter fra omkring 50 land er i dag blitt enige om en avtale for å redusere klimagassene fra avskoging. Det er gitt løfter om å bidra med omlag 25 milliarder kroner i perioden 2010-2012 for å redusere klimagassutslipp fra avskoging i utviklingsland.

– Ved å redusere avskoging kan vi oppnå de raskeste, største og rimeligste reduksjonene i klimagassutslippene. I dagens møte har rundt femti land blitt enige om et rammeverk for raskt å sette i gang tiltak for å redusere avskoging. Dette kan bli et viktig skritt fram mot klimaforhandlingene i Mexico i år, sa statsminister Stoltenberg på Oslo Climate and Forest Conference.

Det globale klima- og skogpartnerskapet som i dag ble etablert i Oslo, er starten på et forbedret globalt samarbeid for å redusere avskoging i tropiske utviklingsland Partnerskapet vil bygge opp under og styrke forhandlingsprosessen under FNs klimakonvensjon. Det vil også fremme større åpenhet rundt pengestrømmer og eksisterende og nye initiativer i det internasjonale arbeidet for å redusere avskoging og skogforringelse av tropiske skoger.

– Som vertskap for neste partskonferanse under FNs klimakonvensjon, støtter vi helhjertet opp om dette initiativet. Det er vårt syn at konkrete initiativ, der i-land og u-land i fellesskap tar grep for å redusere klimagassutslipp, er avgjørende viktig for å få et positivt utkomme av FN-forhandlingene. Vi setter derfor stor pris på Norges lederskap i denne sammenheng, sa Mexicos miljøvernminister Elvira Quesada som var til stede på møtet.

Oslo-konferansen samlet i tillegg til stats- og regjeringssjefer og ministre fra en rekke sentrale land, lederne for FNs utviklingsprogram og FNs miljøprogram, representanter for Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene, og representanter for urfolk og det sivile samfunn. HKH Prinsen av Wales og Nobelpris-vinner Wangari Maathai var også til stede og uttrykte sterk støtte til partnerskapet.

Over 25 mrd kroner er nå satt av til klima- og skogsatsning for perioden 2010 til 2012, med løfter om en betydelig opptrapping etter 2012 dersom tilstrekkelige utslippsreduksjoner oppnås. Det er enighet om viktige grunnleggende prinsipper – slik som involvering av involverte parter, herunder urfolk – som skal legge til grunn for innsatsen. Det ble også etablert en organisatorisk ramme for partnerskapet, og sekretariatsfunksjonen vil bli levert av FN og Verdensbanken i fellesskap.

– Jeg takker Norge for vertskapet for denne konferansen og Jens Stoltenberg for hans visjonære lederskap på dette området, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en støtteerklæring.