Søketreff begrenset etter:
Tema:   Alle  > Økonomisk kriminalitet
Viser treff 1-20 av 31

NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda

NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. mai 2014. Avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 11. november 2014. Dokumentet i pdf-format (1,8 Mb) Dokumentet i RTF-format (352 kb) (ZIP

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking har eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31 , jf. Kgl. res. 25. november 2011. Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av

[PDF] aarsrapport 2013.pdf (201,6KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking, avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2013. 1. Opprettelse og sammensetning mv.

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2004.pdf (152,1KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2004. 1. Opprettelse og sammensetning mv

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2002.pdf (123,2KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2002. 1. Opprettelse og sammensetning ruv

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2005.pdf (197,7KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2005. 1. Opprettelse og sammensetning mv

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2007.pdf (119,4KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2007. 1. Opprettelse og sammensetning mv.

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2003.pdf (138,5KB)

Det vises til forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger § 5. Vedlagt følger Kontrollutvalgets årsrapport for 2003. Med hilsen Einar Kaspersen leder KONTROLLUTVALGETFOR TILTAK MOT HVITVASKING AV PENGER ARSRAPPORT FOR 2003

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2008.pdf (178,4KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger rav. avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2008. 1. Opprettelse og sammensetning mv.

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2006.pdf (130,7KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2006. 1. Opprettelse og sammensetning mv.

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] arsrapport2012.pdf (128,7KB)

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2009.pdf (136,8KB)

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontrollutvalget 2010.pdf (106,9KB)

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


[PDF] kontr2011.pdf (170,4KB)

Under henvisning til § 5 i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking, avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2011. 1. Opprettelse og sammensetning mv.

Side som lenker til dokumentet:

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking


Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet - Sluttrapport fra EMØK om planens oppfølging og virkninger

Sluttrapporten fra EMØK gir en oversikt over hva som i perioden er gjort under handlingsplanen, og utvalgets vurdering av disse, i forhold til målsettingene i planen.

Stoltenberg II-regjeringen besluttet i 2006 å videreføre handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen i 2004. Handlingsplanens virkeperiode er nå utløpt. Handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet har vært bredt anlagt og inneholdt tiltak på flere

Høringsbrev

Høring 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett) Et lovutvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 overleverte 24. august 2007 utredning om tiltak mot hvitvasking og


Årsrapport 2006 fra EMØK - Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet

Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) ble 6. desember 2004 oppnevnt som ansvarlig for oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Årsrapport 2006 fra EMØK Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Hovedkonklusjoner og oppsummering 3 3 Kapittel 4 Ressurser og organisering 6 4 Kapittel 5 Kompetansehevende tiltak 8 5 Kapittel 6 Forskning 11 6 Kapittel 7 Sanksjoner mot økonomisk

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et paraplybegrep for en rekke lovbrudd. Det er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor, eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig. Her er definisjoner på korrupsjon og hvitvasking.

Økonomisk kriminalitet er et paraplybegrep for en rekke lovbrudd. Det er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor, eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig. Den økonomiske kriminaliteten stiller samfunnet overfor store

Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006 Hvor mange saker anmeldes? I 2004 ble det til sammen anmeldt 407 377 lovbrudd i Norge, hvorav 70 prosent var anmeldte forbrytelser. Det ble anmeldt 5,3 prosent færre forbrytelser enn i 2003. I 2003 var totalt antall anmeldte lovbrudd