EØS-notatbasen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen.

EØS-notater fordelt etter sakstrinn

Hva er et sakstrinn?

FaktanotatForeløpig posisjonsnotatPosisjonsnotatGjennomføringsnotat

Logg inn

Ansatte i statsforvaltningen kan opprette EØS-notat ved innlogging:

Nyeste notater

REACH/XVII/cmr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2014 av 27. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende vedlegg XVII (CMR-stoffer)

Biocid-IPBC-DE

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensninger av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC meddelt av Tyskland i overensstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 98/8/EF

Flere notater

Kontaktinformasjon

For spørsmål om notatbasen, kontakt EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet v/.

Informasjon om hvem som er ansvarlig departement finner du enten i selve notatene eller i oversikten over hvilke departement som leder de ulike spesialutvalgene.

For tekniske spørsmål og brukerstøtte knyttet til basen, send e-post til .

EØS-EU terminologi

Denne databasen inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk.

Her finner du EØS-EU-basen.