Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


En sykkelvei du aldri har sett maken til!

Den nye sykkelbroen i København viser for alvor byen som en foregangsby. Det er København Kommune som er byggherre - og de svært stolte av sin nyervervelse. Danskene mener det er lagt kjærlighet i arbeidet. Bedøm selv!

- Enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger

Det er viktig med gode boliger og at flere kan eie sin egen bolig. Derfor fornyer regjeringen bolig- og bygningspolitikken

Nordmenn vil ha blomster som redder verden

Det er sommerferie, både i Framtidens byer og i norske hager: Det er ikke lenger nok at hageblomstene er pene. Nå vil nordmenn ha blomster som redder verden

Plansatsing for de største byene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 9 mill. kroner i 2014 som tilskudd til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og kommunal tilrettelegging for økt boligbygging.

Nytt nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design

På Vestbanen i Oslo får våre kunstskatter nytt tak over hodet. Norges største kulturbygg realiseres etter ambisiøse klimakrav. Anlegget planlegges etter miljømål i fire sentrale temaer; klimagassutslipp, energi, materialvalg og bygningstekniske løsninger. I tillegg skal museet oppfylle FutureBuilt-kriteriene innen bymiljø og arkitektur, forbildeegenskaper og prosess.

Regional plan for samordnet areal og transport i Grenland

Telemark Fylkesting har vedtatt en samordnet Areal- og transportplan for Grenland. Denne legger føringer for felles plan for byutviklingen i Grenland som legger opp til fortetting i bybåndet, og at nye boliger skal bygges i gangavstand til et godt kollektivtilbud. Bysentrene skal styrkes med boliger, kulturtilbud og handel. Planen krever blant annet at offentlige virksomheter med mye besøk skal legges i bysentrene.

Ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng

Bergen kommune har etablert en prosjektgruppe som skal utvikle en fjernstyrt enhet egnet til å utføre ulike oppgaver inne i fjellbasseng. Slike oppgaver er i hovedsak å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, eller å gjennomføre inspeksjoner, hente ut vannprøver, trekke med seg og feste kabler med mer. En slik enhet vil redusere behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS tiltak betydelig.

Fredrikstad – tommelen opp?

Fredrikstad kommune har lansert mobiltelefon-tjenesten TAGFredrikstad. Her oppfordres innbyggerne i byen til å fortelle hva de liker, eller ikke liker i byen sin.

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på