Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. Veilederen beskriver hvordan grønnstrukturen bør ivaretas og videreutvikles gjennom kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven

Tidslinje Framtidens byer - år for år

Ta en titt på tidslinjen vi har laget. Framtidens byer avsluttes 31/12-2014 og vi har laget en tidslinje hvor vi presenterer programmet Framtidens byer - ikke akkurat minutt for minutt, men år for år.

Grønne tak og styrtregn

Med flere styrtregnhendelser øker behovet for å håndtere regn på overflaten. Denne rapporten viser forsøk med et vegetasjonsdekket, grønt tak i Oslo. Rapporten har fått støtte av klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer

Politisk toppmøte 2014: Det er nå det begynner

- Dette møtet markerer slutten på et omfattende program, men også overgang til praktisk politikk. Det er nå det virkelig begynner! Dette var både åpningen og konklusjonen på det siste politiske toppmøtet i Framtidens byer.

Byen som ressurs

Det siste politiske toppmøtet avholdes 21. oktober - og til møtet har vi oppsummert innsatsen og resultatene fra arbeidet som er lagt ned i de 13 byene, i staten, i KS og i næringslivet. Framtidens byer har gjort en forskjell.

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn. I rapporten er klimatiltak som kan iverksettes i hver sektor identifisert, for å redusere klimagassutslippene på kort og lang sikt. Utredningen viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Klima + vekst = sant

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser den internasjonale rapporten The New Climate Economy. Rapporten viser at det er store muligheter for klimavennlig vekst innen særlig tre hovedområder av den globale økonomien: byer, landbruk og energibruk.

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

15 pilotprosjekter ble tatt opp i siste runde av Framtidens bygg

Det er et stort spenn i byggeprosjektene, fra nybygg til gjenbruk og rehabilitering. Områdeprosjektene spenner fra tidligfaseplanlegging av hele bydeler til større utbyggingsområder som skal realiseres raskt.

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Aktuelt nå!

Pilotprosjekter

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på