Skien reduserer klimagassutslippene med energisparekontrakt

Stikkord: Energi i bygg, Energibruk, Byene, Skien

Skien kommune går inn på en ordning med energisparekontrakt for å energieffektivisere de kommunale bygningene.

Kommunen gjør dette som et skritt på veien for å oppfylle intensjonsavtalen om reduksjon av klimagassutslipp som kommunen har underskrevet gjennom deltakelse i Framtidens byer. Kommunen håper at både de miljømessige og de økonomiske konsekvensene – både på kort og lang sikt – synliggjøres.

- Å gå inn på en ordning med energisparekontrakt for å energieffektivisere de kommunale bygningene, er et svært viktig skritt for å oppfylle intensjonsavtalen om reduksjon av klimagassutslipp som kommunen har underskrevet gjennom deltakelse i Framtidens byer, sier Knut Wille, rådmann i Skien.

Framtidens byer
Skien og Porsgrunn har utarbeidet en felles Klima- og energiplan, hvor også handlingsplanen for ”Framtidens byer” er implementert. Et av fokusområdene er stasjonær energi i bygg. Kommunen er en stor eiendomsbesitter og derigjennom en stor forbruker av energi til bl. a lys, vann og varme.

For å imøtekomme energiøkonomiseringskravene i Klima- og energiplanen, og herunder handlingsplanen for ”Framtidens byer”, er en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) et viktig verktøy for å nå målet om 22 % reduksjon av energiforbruket innen 2020.

Økonomisk støtte
Enova gir støtte både til analysefasen og til gjennomføringsfasen. Investeringsstøtte gis pr spart kWh, det kan forventes mellom 0,6 og 0,8 kr/spart kWh.

- Med utgangspunkt i kommunens anstrengte økonomiske situasjon vil en slik ordning være bortimot avgjørende for å få finansiert og gjennomført gode energieffektiviserende tiltak som monner, sier Knut Wille.

EPC-kontrakt
En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en ”totalentreprenør” om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kWh (ikke pris- eller klimautvikling). Dersom avtalt energisparing målt i kWh ikke oppnås, må entreprenøren dekke differansen mellom faktisk forbruk og garantert forbruk. Besparelsen skal benyttes til å finansiere kostnadene ved energitiltakene. Målet med en EPC-kontrakt er at den skal føre til et lavere energiforbruk og bedre bygningsmessig tilstand. I hovedsak dekket av reduksjonen i de totale energikostnadene.

En EPC-kontrakt vil gi kommunen mulighet til å gjennomføre flere og store bygningsmessige tiltak som gir energieffekt uten å måtte øke egen kapasitet i forhold til prosjektering, byggeledelse og gjennomføring. Det er EPC-entreprenøren som etter kontrakten har ansvaret for dette.


 

Kontaktinformasjon

Øyvind Aarvig

Telefon: 22 24 59 08
Mobil: 911 67 814
Faks: 22 24 27 59

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Sist oppdatert: 30.04.2012

Kontaktinformasjon

Øyvind Aarvig

Telefon: 22 24 59 08
Mobil: 911 67 814
Faks: 22 24 27 59

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo