Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


Nett-TV: Politisk toppmøte - Byen som ressurs

Politisk toppmøte i Framtidens byer gjør opp status og diskuterer samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutvikling. Følg politisk toppmøte i Framtidens byer direkte. Våre sendinger starter kl. 10.00

Politisk toppmøte: Byen som ressurs

Det siste politiske toppmøtet avholdes 21. oktober - og til møtet har vi oppsummert innsatsen og resultatene fra arbeidet som er lagt ned i de 13 byene, i staten, i KS og i næringslivet. Framtidens byer har gjort en forskjell.

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn. I rapporten er klimatiltak som kan iverksettes i hver sektor identifisert, for å redusere klimagassutslippene på kort og lang sikt. Utredningen viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Program Politisk toppmøte

Nå er programmet for Politisk toppmøte klart. Til møtet kommer statsråder, ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og nærings­organisasjonene for å gjøre opp status, og diskutere samarbeidsformer i det videre arbeidet med byutvikling.

Klima + vekst = sant

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser den internasjonale rapporten The New Climate Economy. Rapporten viser at det er store muligheter for klimavennlig vekst innen særlig tre hovedområder av den globale økonomien: byer, landbruk og energibruk.

Nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Regjeringen har vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi må planlegge for fremtiden med kompakte byer, klimavennlige løsninger og raskere planprosesser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

15 pilotprosjekter ble tatt opp i siste runde av Framtidens bygg

Det er et stort spenn i byggeprosjektene, fra nybygg til gjenbruk og rehabilitering. Områdeprosjektene spenner fra tidligfaseplanlegging av hele bydeler til større utbyggingsområder som skal realiseres raskt.

Utstillingsvindu for de smarteste utbyggerne

FutureBuilt har som mål å realisere 50 forbildeprosjekter innen 2020. 6 nye forbildeprosjekter har kommet til det siste året. Det nyeste forbildeprosjektet som er ferdigstilt, er et hestehode foran når det gjelder bruk av solenergi

Kommunenettverk om klimatilpasning

Det er et sentralt og viktig mål å spre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i Framtidens byer. KS inviterer derfor til et pilot-nettverk om klimatilpasning der deltakerne vil få tilgang på erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Framtidens byer.

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Andre relaterte dokumenter

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på