Framtidens byer

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Hvordan blir livet i Framtidens byer?

Klikk på bildet og ta en tur inn i framtidens by for å se hvilke muligheter som finnes.


Klimatilpasningsarbeidet i Trondheim

Trondheim kommune har presentert flere av sine prosjekter fra årene de har vært med i Framtidens byer. Gode beskrivelser av arbeidet med klimatilpasning og tilgang til sentrale dokumenter og kart med utfyllende beskrivelser er nå tilgjengelig.

En sykkelvei du aldri har sett maken til!

Den nye sykkelbroen i København viser for alvor byen som en foregangsby. Det er København Kommune som er byggherre - og de svært stolte av sin nyervervelse. Danskene mener det er lagt kjærlighet i arbeidet. Bedøm selv!

- Enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger

Det er viktig med gode boliger og at flere kan eie sin egen bolig. Derfor fornyer regjeringen bolig- og bygningspolitikken

Nordmenn vil ha blomster som redder verden

Det er sommerferie, både i Framtidens byer og i norske hager: Det er ikke lenger nok at hageblomstene er pene. Nå vil nordmenn ha blomster som redder verden

Plansatsing for de største byene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 9 mill. kroner i 2014 som tilskudd til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og kommunal tilrettelegging for økt boligbygging.

Nytt nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design

På Vestbanen i Oslo får våre kunstskatter nytt tak over hodet. Norges største kulturbygg realiseres etter ambisiøse klimakrav. Anlegget planlegges etter miljømål i fire sentrale temaer; klimagassutslipp, energi, materialvalg og bygningstekniske løsninger. I tillegg skal museet oppfylle FutureBuilt-kriteriene innen bymiljø og arkitektur, forbildeegenskaper og prosess.

Regional plan for samordnet areal og transport i Grenland

Telemark Fylkesting har vedtatt en samordnet Areal- og transportplan for Grenland. Denne legger føringer for felles plan for byutviklingen i Grenland som legger opp til fortetting i bybåndet, og at nye boliger skal bygges i gangavstand til et godt kollektivtilbud. Bysentrene skal styrkes med boliger, kulturtilbud og handel. Planen krever blant annet at offentlige virksomheter med mye besøk skal legges i bysentrene.

Ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng

Bergen kommune har etablert en prosjektgruppe som skal utvikle en fjernstyrt enhet egnet til å utføre ulike oppgaver inne i fjellbasseng. Slike oppgaver er i hovedsak å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, eller å gjennomføre inspeksjoner, hente ut vannprøver, trekke med seg og feste kabler med mer. En slik enhet vil redusere behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS tiltak betydelig.

Fredrikstad – tommelen opp?

Fredrikstad kommune har lansert mobiltelefon-tjenesten TAGFredrikstad. Her oppfordres innbyggerne i byen til å fortelle hva de liker, eller ikke liker i byen sin.

Alle aktualitetsaker

Aktuelt

Samarbeidsområder i Framtidens byer

Framtidens byer har en rekke konkrete forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene og skape gode bymiljø.

Les mer

Følg oss på