Sykkel

I høyre felt har vi satt opp gode eksempler på stedsutviklingsprosjekt hvor man satser på sykling. Du kan lese mer om planlegging for sykkel i  våre byer og tettsteder nede på siden. Aller nederst finner du informasjon relatert til emnet.

Vintersykling
Vintersykling blir stadig mer utbredt og god drift og vedlikehold av sykkelanleggene er avgjørende for å sikre trygge og attraktive forhold for syklister også om vinteren.(Statens vegvesen Knut Opeide)

Oppdatert 10. oktober 2013

Rask befolkningsvekst og urbanisering vil i tiden framover gi store utfordringer med tanke på transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk. Sykling, gåing og kollektivtrafikk må derfor ta veksten i persontrafikken i de store byregionene. Reisevanedata viser at det er realistisk å øke sykkelandelen, og for å nå målet om 8% sykkelandel på landsbasis må sykkeltrafikken i byer og tettsteder minst dobles.

De viktigste grunnene til å satse på økt sykling er at det gir oss bedre helse og bidrar til et bedre miljø. I tillegg kan sykling spare tid, spare arealer og gi oss gode opplevelser. En aktiv sykkelpolitikk er en viktig del av en mer miljøvennlig by- og tettstedspolitikk.

Staten, fylkeskommuner og kommuner må samarbeide for økt sykkelbruk. Statens vegvesen har ansvar for å være pådriver og spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak til kommuner, kollektivtrafikknæringen, arbeidsgivere og andre.

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023, med det klare budskapet - Sats på sykkel - er en del av NTP 2014-2023. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet.

Det foreslås ett hovedmål og fire tilhørende delmål for å konkretisere dette:

 • Hovedmål - Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023
  Målet om 8 prosent sykkelandel innebærer at syklingen i omfang minst må dobles, siden det totale antall reiser forventes å øke. Det er størst potensiale i byene hvor sykkelandelen bør være på 10-20 prosent avhengig av lokale forhold.
 • Delmål - I tillegg foreslås det fire delmål for å konkretisere hovedmålet:
  - Fremme sykkel som transportform
  - Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet
  - Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister
  - 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen.

Mye av sykkeltrafikken foregår på fylkesveger og kommunale veger, hvor det også er størst potensial for å øke sykkeltrafikken. Fylkeskommunene har gjennom forvaltningsreformen fått ansvar for en større del av det offentlige vegnettet og et lovfestet ansvar for folkehelsearbeidet. Statens vegvesen har ansvar for å tilrettelegge for sykkeltrafikk langs riksveg, og har også et samlet ansvar for at veg- og transportsektoren utvikles i samsvar med nasjonale, transportpolitiske mål. Gjennom sektoransvaret skal Statens vegvesen bidra med kompetanse, verktøy og kunnskap.

Relatert informasjon

 

Sist oppdatert: 10.10.2013
stedsutvikling

Kontaktinformasjon

Spørsmål og tips som gjelder nettportalen: