Arbeid og velferd

Personer i kontorlandskap

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens arbeids- og velferdspolitikk. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen - ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører arbeid og velferd på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høyre.

Ny IA-avtale og protokoll

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Bakgrunnen for NAV-reformen

Bakgrunnen for NAV-reformen

NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.


Nyheter fra departementene om arbeid og velferd:

Vil bruke Muligheten som mal

Regjeringen ønsker å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Under et besøk på Muligheten i Fjell kommune fikk statssekretær Torkil Åmland se hvordan tiltaket fungerer i praksis.

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013

Sykefraværet 4. kvartal 2013 i det statlige tariffområdet er 5.3 prosent. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2012.

Forslag til lovendringer fra Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.

Prop. 66 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Prop. 65 L (2013–2014)

Lov om losordningen (losloven)

Verdig avslutning av dykkersaken

I desember 2013 ga den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 7 nordsjødykkere medhold i at staten har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (artikkel 8) om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken ble staten enstemmig frikjent.

Lønsoppgjeret i staten

Lønsoppgjeret for dei tilsette i det statlege tariffområdet startar måndag 7. april klokka 10.00 i Auditoriet i R5.

Åpningen av Nordsjøens største boligplattform

Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons tale ved den offisielle åpningen av Nordsjøens største boligplattform, 2/4 L på Ekofiskfeltet, 1. april 2014.

Åpnet Nordsjøens største boligplattform

Tirsdag 1. april åpnet statsråd Robert Eriksson Nordsjøens største boligplattform. Den nye boligplattformen har 552 enkeltlugarer.

Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata

Statens personalhåndbok (SPH) publiseres nå av Lovdata. En åpen løsning med forbedret søkefunksjon er gratis tilgjengelig for alle på Lovdata.no/sph. Personalhåndboken vil midlertidig være tilgjengelig fra eksisterende lenker.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.