Arbeid og velferd

Personer i kontorlandskap

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens arbeids- og velferdspolitikk. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen - ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører arbeid og velferd på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høyre.

Ny IA-avtale og protokoll

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Bakgrunnen for NAV-reformen

Bakgrunnen for NAV-reformen

NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.


Nyheter fra departementene om arbeid og velferd:

Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen

- Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Vi går nå gjennom den statlige arbeidsgiverfunksjonen, for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i organiseringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands", med virkning fra 1. januar 2015.

Mangfoldsrekruttering

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel. Hovedmålet er å inspirere og motivere og gi konkret kunnskap om hvordan man går fram i ulike faser av rekrutteringsprosessen.

Markering av nordsjødykkerne

Tirsdag 11. november markerte regjeringen pionerdykkernes innsats for å realisere det norske olje-eventyret.

Prop. 14 L (2014–2015)

Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon)

Slår sammen avklarings- og oppfølgingstiltak

Sammenslåingen vil gi et enklere tiltakssystem som er mer tilpasset brukernes behov.

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet - SSB-rapport

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

Statistisk sentralbyrå har utgitt rapporten "Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet".

God ledelse i staten – Lederplakat 2014

Det er mye god ledelse og mange gode ledere i staten. Regjeringen har store forventninger til og vil vise tillit til lederne. Det er viktig at ledere tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom. Den nye lederplakaten skal være en støtte for ledere og brukes i arbeidet med utvikling av ledelse i staten. Plakaten formidler overordnede forventninger til ledere og viktige kjennetegn ved god ledelse.

Inkluderende arbeidsliv - Best i klassen?

Hvordan lykkes med IA-arbeidet? Engasjerende og gode eksempler får du på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene sin IA-konferanse for staten 13. januar 2015.

Prop. 10 L (2014–2015)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.