Arbeid og velferd

Personer i kontorlandskap

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens arbeids- og velferdspolitikk. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen - ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører arbeid og velferd på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høyre.

Ny IA-avtale og protokoll

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Bakgrunnen for NAV-reformen

Bakgrunnen for NAV-reformen

NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.


Nyheter fra departementene om arbeid og velferd:

Europakommisjonen anslår svak, men gradvis bedring i arbeidsmarkedet

I EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialpolitikk i EU kan du lese at Europakommisjonens makroanslag viser at en moderat vekst gjennom det kommende året vil følges av en gradvis bedring i arbeidsmarkedet, både når det gjelder økt sysselsetting og nedgang i arbeidsledigheten.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2014

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

5000 personer i deltidsstilling får rett til offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å redusere minstegrensene for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Endringene omfatter også pensjonsordningene for sykepleiere og for apotekvirksomhet.

Nye regler for politikere og embetsmenn skal hindre interessekonflikter

Regjeringen sender i dag ut et nytt høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Høring - Lov om karantene og saksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Høringsfrist: 1. september 2014

Endringer i ferieloven

Det er vedtatt endringer i ferieloven med virkning fra 1. juli. Endringene innebærer blant annet at en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien allerede fra første sykedag kan kreve å få sykedagen(e) utsatt som ny ferie senere.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

Varslingsbestemmelsene er evaluert

– Jeg er glad for at evalueringsrapportene gir et bilde av at varslingsreglene har bidratt til økt ytringsfrihet for arbeidstakerne og i store trekk fungerer etter hensikten. Det er viktig at arbeidstakerne både kan og vil si ifra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Derfor må vi ha et godt og klart lovverk som gir varslerne det vernet de trenger, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Endringer i arbeidsmiljøloven på høring

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget innebærer endringer i reglene for blant annet midlertidig ansettelse, arbeidstid, aldersgrenser og kollektiv søksmålsrett.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.