Arbeid og velferd

Personer i kontorlandskap

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for regjeringens arbeids- og velferdspolitikk. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen - ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører arbeid og velferd på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høyre.

Ny IA-avtale og protokoll

IA-avtale og protokoll 2010–2013

Avtaletekst for den nye IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen.

Bakgrunnen for NAV-reformen

Bakgrunnen for NAV-reformen

NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.


Nyheter fra departementene om arbeid og velferd:

Prop. 10 L (2014–2015)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.)

Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Denne veilederen beskriver retningslinjene for mobilitetsordninger i staten. Gjennom å stimulere til intern mobilitet kan virksomhetene legge til rette for at medarbeidere mestrer mer sammensatte oppgaver, bidra til faglig oppdatering og opparbeide spisskompetanse innfor ulike fagområder.

- Det handler om menneskeverd

Statsråd Robert Eriksson fikk et sterkt møte med rullestolbruker Mari Wærstad Axelsen under sitt Telemarks-besøk torsdag. Nå utvider regjeringen ordningen med aktivitetshjelpemidler for funksjonshemmede over 26 år.

Reiseregningen.no legges ned 31. desember 2014

Fra og med nyttår blir tjenesten www.reiseregningen.no borte fra regjeringen.no og det blir derfor ikke lenger mulig å fylle ut skjema for reiseregning på våre nettsider.

Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene - ingressForside ingress

Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene

Proba samfunnsanalyse og Damvad har levert rapporten ” Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene – med søkelys på samhandlingen med NAV”, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Legger bort forslag om sykelønn

Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.

Logo for Inkluderende arbeidsliv

Nasjonal IA-konferanse 2014

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer 27. november til den nasjonale IA-konferansen 2014. Konferansen er gratis, og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2013

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,3 prosent fra 31. desember 2012 til 31. desember 2013. Det er nå 295 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Statens pensjonskasse
Logo

Evaluering av Statens pensjonskasse

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt om formålet med omdanning av Statens pensjonskasse (SPK) til forvaltningsbedrift er oppfylt, og om modellen som netto-budsjettert virksomhet har fungert som forutsatt og gitt økt effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne.

Illustrasjonsbilde, statsbudsjettet 2015

Styrker tiltak for personer med funksjonsnedsettelser

Regjeringen tetter viktige hull i dagens sosiale sikkerhetsnett og foreslår å styrke tiltak for personer med funksjonsnedsettelser slik at de lettere kan delta i arbeidsliv og dagligliv.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Akersgata 64,
Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo

Varemottak: Akersgata 59, innkj. Munchs gt.