Bolig og eiendom

Boligblokker

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for landbrukspolitikken. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at forbrukernes rettigheter skal bli styrket.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører bolig og eiendom på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Husleie.

Nyttig å vite om husleieloven

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov

De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. juli 2010.


Nyheter fra departementene om bolig og eiendom:

En boligpolitikk for alle

Boligpolitikk handler om å gjøre det enklere, billigere og raskere å bygge, så vi får nok boliger til befolkningen. Det handler også om at vi skal ha gode ordninger for alle de som av ulike årsaker faller utenfor og trenger ekstra hjelp til å skaffe seg et godt hjem å bo i.

Nå lages planen for det nye regjeringskvartalet

- Det nye regjeringskvartalet skal bli moderne og åpne for levende og trygge byrom, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsbygg får nå oppdraget med å starte arbeidet med planprosessen for det nye regjeringskvartalet. Dette arbeidet skal være sluttført i 2016.

Et regjeringskvartal med gode arbeidsplasser

- Skal vi lykkes med å skape gode arbeidsplasser må vi lytte til de som arbeider i departementene. Arbeidet skal skje med aktiv brukermedvirkning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Sanner gir nå Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med å lage et rom og funksjonsprogram for det nye regjeringskvartalet. Utforming av selve arbeidsplassene skal skje i tett samarbeid med KMD.

Enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger

Det er viktig med gode boliger og at flere kan eie sin egen bolig. Derfor fornyer regjeringen bolig- og bygningspolitikken.

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

Høringsfrist: 27. oktober 2014

Enklere å utføre byggetiltak på egen eiendom - forslag til endringer i byggesaksforskriften

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes.

Bedre regelverk om konsekvensutredninger

Regjeringen foreslår endringer for å legge til rette for et enklere og mer effektivt regelverk om konsekvensutredninger.

Prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015. Statsbudsjettets kap. 0847.71

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør herved videreføringen av arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner. Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan melde sin interesse for å delta. Det ytes et tilskudd på kr 100 000 per fylke til aktiviteter på regionalt nivå, mens kommuner kan gis et tilskudd på kr 50 000. Stimuleringsmidlene er knyttet til statsbudsjettet for 2014, kapittel 0847 post 71.

Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på alminnelig høring.

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Landbruksdirektoratet

Fra 1. juli 2014 er Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning historie. De to virksomhetene er lagt ned og samtidig slått sammen til Landbruksdirektoratet som har i oppdrag å løse de samme oppgavene. Landbruksdirektoratet har kontorer i Oslo og Alta. Avdelingene i Oslo håndterer de oppgavene SLF tidligere hadde ansvaret for, mens hovedansvaret for reindriftsforvaltningen ligger til kontoret i Alta.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59