Bolig og eiendom

Boligblokker

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for landbrukspolitikken. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at forbrukernes rettigheter skal bli styrket.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører bolig og eiendom på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Husleie.

Nyttig å vite om husleieloven

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. september 2009.

De viktigste endringene i ny plan- og bygningslov

De viktigste endringene ved ikraftsetting av ny plan- og bygningslov med forskrifter fra 1. juli 2010.


Nyheter fra departementene om bolig og eiendom:

Geodataforskriften er endret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

Alta mottok bymiljøprisen 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum av Alta.

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella

Det er avholdt prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella den 10.-12.september 2014 på Hjerkinn fjellstue. Foredragene er nå publisert.

Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet

I forbindelse med behandlingen av innsigelsessak om gruvedrift i Engebøfjellet, er høringsfristen for Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forlenget.

Bøndene Arne Slogvik og  Rikard Lysene orientere landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Listhaug på synfaring i flomområda i Lærdal og Flåm

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i dag på synfaring i dei flom-råka områda i Lærdal og Flåm. Med på synfaringa er leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren. Dei møter bønder og grunneigarar som er råka av flaumen, representantar for kommunane mv.

Rapport om oppgaver og inndeling for et nytt regionalt folkevalgt nivå

Møreforsking har sammenstilt og vurdert mulige modeller for et nytt regionalt folkevalgt nivå ut fra tidligere utredninger av region­spørsmålet. Oppdraget følger opp stortingsbehandlingen av meldingen om kommunereformen våren 2014, hvor et flertall på Stortinget ba regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

§ 47 - Tolkningen av overgangsbestemmelsen om stemmereglene i eierseksjonsloven

Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer (kurantprosjekter)

Retningslinjene gjelder fra 1. desember 2014 for alle kurantprosjekter der styringsrammen er fastsatt etter denne datoen.

Tar opp kampen mot useriøsitet i byggenæringen

Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne. Etter krav fra ESA må vi avslutte ordningen med lokal godkjenning av foretak. - Vi vil imidlertid vente med å avvikle denne til vi har andre tiltak på plass, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Housing for welfare - National strategy for housing and support services (2014-2020)

Dette er en engelsk oversettelse av den boligsosiale strategien "Bolig for velferd". Strategien samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Det boligsosiale arbeidet handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre sitt boforhold.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59