Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Kunnskap i arbeid mot radikalisering

Forebygging av radikalisering gjennom lovverk og i samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Dette var tema da statsråd Solveig Horne møtte den britiske minister for sikkerhet og migrasjon, James Brokenshire.

Heldagsseminar: Nye former for filantropi

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartement til heldagsseminaret "Nye former for filantropi". Tema for dagen er den nyere utviklingen innenfor filantropi, sosial investering og sosialt entreprenørskap- både i Norge og internasjonalt.

Prop. 19 L (2014–2015)

Kunnskapsdepartementet foreslår at det presiseres i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole.

Prop. 18 L (2014–2015)

I proposisjonen legg Justis- og beredskapsdepartementet fram eit forslag til ei ny lov om forsvunne personar. Lova skal erstatte den gjeldande lova som er frå 1961. Lovforslaget har reglar om når ein forsvunnen person skal reknast for å vere død, og framgangsmåten for å få fastslått dette. Lova gir også reglar om forvalting av buet til den forsvunne personen og om attendeføring av mottatte verdiar om den forsvunne personen kjem attende. I proposisjonen gjer departementet også framlegg om å avvikle arveretten for staten etter arvelova. Framlegget går ut på å endre arvelova slik at «herrelaus arv», det vil seie arv etter ein avdød som ikkje let etter seg arvingar, skal fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Verdiane skal kanaliserast gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg i år

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 48,9 millioner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning innebærer at alle idrettslag og foreninger som i 2014 mottok avkortet kompensasjon, vil få innvilget søknadene sine fullt ut.

Ny tiltaksplan

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, blir lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

Lanserer tiltaksplan om vold mot barn

Torsdag 20. november åpner Barneminister Solveig Horne (Frp) den nasjonale fagkonferansen «Beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep». Samtidig lanserer hun regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”.

Bildet viser tre av møtedeltakerne, kulturminister Thorhild Widvey, Sir Craig Reedie og Valgerd Svarstad Haugland

Kulturministeren møtte WADA-sjef

Kulturminister Thorhild Widvey møtte torsdag presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie.

Prop. 14 L (2014–2015)

Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon)

Statsråd Solveig Horne har fagdag i Sogn og Fjordane

Mandag 10. november besøker barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) Sogn og Fjordane.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo