Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Dialog om morgendagens barnevern

Tirsdag 30. september deltok flere kommuner på dialogseminar med statsråd Solveig Horne om arbeidet med strukturendringer i barnevernet.

Nye adopsjonsregler fra 1. oktober

Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefeller eller registrerte partnere. De kan også stebarnsadoptere hverandres barn.

Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for kommunene?

Vestfold fylkeskommunes erfaringskonferanse 2014 – FNs barnekonvensjon. Til barns beste 23. september 2014 Tønsberg.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Ordningen ble innført 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. De siste to årene har det blitt utbetalt ca. 340 millioner kroner årlig til de frivillige lokallagene i Norge gjennom grasrotordningen.

Barnevern i hastighetens tid - Effektivitet og barns behov – et barnevern som bryr seg?

Åpningshilsen under konferansen

Første stortingsmelding om fosterhjem

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Starter arbeidet med ny barnevernlov

Det nedsettes nå et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles. Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

Stort engasjement på innspillsseminar

Mer enn 140 representanter fra over 80 organisasjoner var samlet for å gi sine innspill til regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo