Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Barnevern i hastighetens tid - Effektivitet og barns behov – et barnevern som bryr seg?

Åpningshilsen under konferansen

Første stortingsmelding om fosterhjem

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Starter arbeidet med ny barnevernlov

Det nedsettes nå et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven fra 1992 kan forenkles. Loven og forskrifter har blitt endret en rekke ganger og regelverket fremstår derfor som usammenhengende og lite oversiktlig. Dette vil bedre rettsikkerheten for barna og gjøre loven mer tilgjengelig.

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Som barneminister er det min viktigste oppgave å sørge for et best mulig barnevern, der flere barn får rett hjelp til rett tid. Vi vet at det er utfordringer i barnevernet i dag, derfor setter vi i gang et arbeid for å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

Stort engasjement på innspillsseminar

Mer enn 140 representanter fra over 80 organisasjoner var samlet for å gi sine innspill til regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor.

Flere barn skal få rett hjelp til rett tid

Regjeringen setter i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Dette er strukturendringer som skisseres i Sundvolden-erklæringen.

Kulturministeren gratulerer med medalje i Ungdoms-OL

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Grace Bullen med gullmedalje i bryting i Ungdoms-OL i Nanjing.

Forenkling og mindre byråkrati for frivillige innsamlingsorganisasjoner

Regjeringen vil forenkle regelverk og byråkratiet for organisasjonene og foreslår å fjerne lov om registrering av innsamlinger og heller legge til rette for økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Rundskriv - V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo