Familie og oppvekst

Mor som leser til barn

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider for at barn og unge skal få en trygg oppvekst, og for at familier skal leve i sikkerhet – både økonomisk og sosialt. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for barnehager og utdanning.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører familie og oppvekst på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om famile og oppvekst:

Kulturministeren gratulerer med medalje i Ungdoms-OL

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Grace Bullen med gullmedalje i bryting i Ungdoms-OL i Nanjing.

Forenkling og mindre byråkrati for frivillige innsamlingsorganisasjoner

Regjeringen vil forenkle regelverk og byråkratiet for organisasjonene og foreslår å fjerne lov om registrering av innsamlinger og heller legge til rette for økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Rundskriv - V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Rundskriv V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Veileder - Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511)

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732 B)

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Nominer Årets barne- og ungdomskommune 2014

Årets barne- og ungdomskommune 2014 skal utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og ungdom får delta og utvikle seg.

Nye 33 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo