Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Prop. 7 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

-Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø 21. oktober 2014. Her er åpningsinnlegget hans.

Åpnet Veterankonferansen 2014

-Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får problemer, og har behov for støtte og oppfølging etter sin tjeneste. Dette må skje raskere og bedre koordinert enn i dag, sier statssekretær Øystein Bø.

Misforstått om kampflykostnader - innlegg i Adresseavisen

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø hadde dette innlegget på trykk i Adressa 18. oktober 2014. Tittelen på innlegget var "Misforstått om kampflykostnader".

Norge tilbyr C130J Hercules til operasjonen for å bekjempe ebola-viruset

Regjeringen stiller en C130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien.

Verneplikt for alle vedtatt i dag

I dag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

Styrking av Hæren fortsetter i 2015

-I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre satsingen på Hæren. I 2015 foreslår regjeringen derfor å styrke Hæren med 66 millioner kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 3,4 prosent

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter. Regjeringen vil også blant annet styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

760 millioner kroner til den militære virksomheten i nord

-Det planlegges å bruke mer enn 760 millioner kroner på investeringer i bygg og anlegg til den militære virksomheten i Nord-Norge i 2015. Dette er en solid forsvarssatsning i landsdelen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen styrker helikopterberedskapen

-Regjeringen vil videreutvikle forsvarssektorens evne til å støtte sivil krisehåndtering. Derfor reduserer vi responstiden på helikoptrene på Rygge og Bardufoss, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1