Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militært personell foran PCFoto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører forsvars- og sikkerhetspolitikk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.


Nyheter fra departementene om forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Militære bidrag til Afghanistan i 2015

Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Konferanse om globale sikkerhetstrusler - ”A New Nexus of Global Threats”

Det globale sikkerhetspolitiske landskapet domineres av komplekse trusler i form av internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet, men også av rask utvikling når det gjelder konvensjonelle trusler og økonomisk krigføring. Hvordan påvirker dette norske interesser? Og hvordan bør Norge reagere?

Svar på spørsmål om salg av norske våpen

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Snorre S. Valen (SV) om hvordan Norge forholder seg til Stockholm Peace Research Institutes (Sipri) verktøy for at våpen ikke skal bli solgt til land som utfører brudd på menneskerettighetene.

Prop. 7 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

-Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø 21. oktober 2014. Her er åpningsinnlegget hans.

Åpnet Veterankonferansen 2014

-Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får problemer, og har behov for støtte og oppfølging etter sin tjeneste. Dette må skje raskere og bedre koordinert enn i dag, sier statssekretær Øystein Bø.

Misforstått om kampflykostnader - innlegg i Adresseavisen

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø hadde dette innlegget på trykk i Adressa 18. oktober 2014. Tittelen på innlegget var "Misforstått om kampflykostnader".

Norge tilbyr C130J Hercules til operasjonen for å bekjempe ebola-viruset

Regjeringen stiller en C130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien.

Verneplikt for alle vedtatt i dag

I dag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1