Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Norske elever restaurerer synagoge

Den kalles Den grønne synagogen. Den er den eldste i sitt slag. Sist gang den var i bruk var i 1990-årene. Nå skal den få nytt liv med hjelp av skoleelever fra Arendal.

Reguleringsplan for tverrslagstunneller ved Åsland i Oppegård kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn som markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Oppegård kommune, vedtatt av Oppegård kommunestyre 16. september 2013.

Reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.

Meld. St. 20 (2013–2014)

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

Stortingsmelding om pressestøtte

Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om pressestøtten for Stortinget. I stortingsmeldingen foreslår departementet å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015.

Presseinvitasjon: Kulturministeren mottar utredning om insentivordning på filmfeltet

Kulturdepartementet har engasjert Oslo Economics til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land, samt å komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

Nasjonalbiblioteket lyser ut tilskotsordning for nettbaserte leksikon

I statsbudsjettet for 2014 har regjeringa løyvd 5 millionar kroner til ei tilskotsordning for nettbaserte leksikon. Kulturdepartementet har fastsett retningsliner for ordninga. Nasjonalbiblioteket skal forvalte ordninga og midlane er no utlyste.

Kulturdepartementet gjennomgår Norsk teaterråds håndtering av statlige midler

Kulturdepartementet vil iverksette en ekstern gjennomgang av regnskapsførsel og rutiner for viderefordeling av statlige tilskudd i Norsk teaterråd. Organisasjonen mottar omkring 30 millioner kroner i statlige midler hvorav det meste skal fordeles videre.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)