Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Prop. 35 L (2014–2015)

Proposisjonen omhandler forslag om at kommunene kan gis myndighet til å fastsette snøscooterløyper. I tillegg omhandler proposisjonen forslag til endringer i reglene om kontroll og sanksjoner ved motorferdsel i utmark, herunder forslag om heving av strafferammen for overtredelser av motorferdselloven. Proposisjonen inneholder også forlag om endring i fjellova om samtykke til motorferdsel i statsallmenninger.

Fremmer lovforslag om snøscooterløyper

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget som vil åpne for at kommunene kan fastsette snøscooterløyper.

Radikalisering, tilhørighet og dialog

T-1/14 Tilskotsordningar for 2015

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Heldagsseminar: Nye former for filantropi

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartement til heldagsseminaret "Nye former for filantropi". Tema for dagen er den nyere utviklingen innenfor filantropi, sosial investering og sosialt entreprenørskap- både i Norge og internasjonalt.

Prop. 18 L (2014–2015)

I proposisjonen legg Justis- og beredskapsdepartementet fram eit forslag til ei ny lov om forsvunne personar. Lova skal erstatte den gjeldande lova som er frå 1961. Lovforslaget har reglar om når ein forsvunnen person skal reknast for å vere død, og framgangsmåten for å få fastslått dette. Lova gir også reglar om forvalting av buet til den forsvunne personen og om attendeføring av mottatte verdiar om den forsvunne personen kjem attende. I proposisjonen gjer departementet også framlegg om å avvikle arveretten for staten etter arvelova. Framlegget går ut på å endre arvelova slik at «herrelaus arv», det vil seie arv etter ein avdød som ikkje let etter seg arvingar, skal fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Verdiane skal kanaliserast gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg i år

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 48,9 millioner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning innebærer at alle idrettslag og foreninger som i 2014 mottok avkortet kompensasjon, vil få innvilget søknadene sine fullt ut.

Økt tilskudd fra Kulturdepartementet til Veneziabiennalen 2015 utløser private bidrag

Kulturdepartementet styrker støtten til Office for Contemporary Art Norway (OCA) til Norges bidrag under Veneziabiennalen 2015 med 1,3 mill. kroner. Dette utløser i sin tur et privat bidrag på 1,1 millioner kroner fra Reitan, Selvaag og AGB Sundal Collier.

Klage på avslag på søknad om tillatelse til utvidelse av eksisterende fritidshus etter kulturminneloven § 8 første ledd, Bergsbygdaveien 300, gbnr 39/84, Porsgrunn kommune

En hytteeier i Porsgrunn kommune søkte om utvidelse, med tilbygg på sør- og østsiden, av sin hytte. På eiendommen ligger det et gravfelt med tre registrerte gravhauger. Riksantikvaren kom til at utvidelsen på østsiden av hytta kan tillates men ikke mot sør. Departementet opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse med den begrunnelse at tiltaket mot sør medfører ytterligere skjemming av gravminnet.

Lærer hvordan kultur skaper utvikling

Polske kommuner satser på kulturminner for å skape vekst og arbeidsplasser. Dette inspirerer flere norske ordførere til større bevissthet om egne kulturminner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)