Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Høring om snøscooterløyper

Departementet sender nå på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer som åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper. Høringsfristen er 19. september 2014.

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).

Høringsfrist: 19. september 2014

Mediefridomslova

Føremålet med lova er å sikre redaksjonell fridom i media.

Loven i fulltekst

Kulturrådsloven

Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Loven i fulltekst

Endringslov til pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)

Kulturdepartementet

Loven i fulltekst

Endringslov til medieeierskapsloven

Loven gjelder dagsaviser og andre periodiske publikasjoner som hovedsakelig driver journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt. Kringkasting, jf. kringkastingsloven § 1-1 første ledd bokstav a, og elektroniske massemedier som har tilsvarende formål og funksjon som medier nevnt under bokstav a og b. Loven gjelder ikke medier som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring, eller som hovedsakelig er rettet mot medlemmer eller tilsatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

Loven i fulltekst

Bokloven

Loven gjelder for omsetning av bøker utgitt av norsk leverandør for salg gjennom norsk forhandler. Loven gjelder likevel ikke ved salg til sluttkunde i annen stat. Loven gjelder for skjønnlitteratur, sakprosa, fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning, uansett publiseringsformat. Loven gjelder ikke for omsetning av brukte bøker og skolebøker til grunnskolen og videregående skole. Kongen kan ved forskrift fastsette særskilte bestemmelser om omsetning av elektroniske bøker og om lovens anvendelse på Svalbard.

Loven i fulltekst

Nye 33 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Høringsfrist: 12. september 2014

Klage på Riksantikvarens vedtak i medhold av kulturminnelovens § 8 første ledd og § 10 etter endringer i anlegg av fjernvarmenett i middelaldergrunn i Tønsberg, Vestfold fylke.

Riksantikvarens vedtak om ny kostnadsdekning for arkeologiske arbeider ble opphevet, da departementet mente at det ikke kunne dokumenteres årsakssammenheng mellom tiltakshavers endringer i tiltaket og de forhøyede utgifter til arkeologiske arbeider. Det kunne heller ikke fattes nytt vedtak om tilleggskostnader på grunn av uforutsette funn, da det opprinnelige vedtaket måtte forstås slik at alle nødvendige tillatelser var gitt.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)