Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Prop. 18 L (2014–2015)

I proposisjonen legg Justis- og beredskapsdepartementet fram eit forslag til ei ny lov om forsvunne personar. Lova skal erstatte den gjeldande lova som er frå 1961. Lovforslaget har reglar om når ein forsvunnen person skal reknast for å vere død, og framgangsmåten for å få fastslått dette. Lova gir også reglar om forvalting av buet til den forsvunne personen og om attendeføring av mottatte verdiar om den forsvunne personen kjem attende. I proposisjonen gjer departementet også framlegg om å avvikle arveretten for staten etter arvelova. Framlegget går ut på å endre arvelova slik at «herrelaus arv», det vil seie arv etter ein avdød som ikkje let etter seg arvingar, skal fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Verdiane skal kanaliserast gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg i år

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 48,9 millioner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning innebærer at alle idrettslag og foreninger som i 2014 mottok avkortet kompensasjon, vil få innvilget søknadene sine fullt ut.

Økt tilskudd fra Kulturdepartementet til Veneziabiennalen 2015 utløser private bidrag

Kulturdepartementet styrker støtten til Office for Contemporary Art Norway (OCA) til Norges bidrag under Veneziabiennalen 2015 med 1,3 mill. kroner. Dette utløser i sin tur et privat bidrag på 1,1 millioner kroner fra Reitan, Selvaag og AGB Sundal Collier.

Lærer hvordan kultur skaper utvikling

Polske kommuner satser på kulturminner for å skape vekst og arbeidsplasser. Dette inspirerer flere norske ordførere til større bevissthet om egne kulturminner.

Bildet viser tre av møtedeltakerne, kulturminister Thorhild Widvey, Sir Craig Reedie og Valgerd Svarstad Haugland

Kulturministeren møtte WADA-sjef

Kulturminister Thorhild Widvey møtte torsdag presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie.

Analyse av modeller for finansiering av NRK AS

I regjeringens politiske plattform heter det at regjeringen vil «legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og utrede alternative betalingsløsninger». På den bakgrunn har analyse- og rådgivingsselskapet Menon Business Economics fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjøre en komparativ analyse av offentlige finansierings-modeller for NRK AS.

Analyse av finansieringsmodeller for NRK AS

Kulturdepartementet har i dag fått overrakt en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK.

Høring - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

I henhold til Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet (digitalradiomeldingen) skal regjeringen i løpet av 2015 avgjøre om det riksdekkende FM-nettet skal slukkes i 2017 eller i 2019.

Høringsfrist: 15. januar 2015

Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede 31. oktober 2014

Forsknings- og utredningsoppdrag: Oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Kulturdepartementet skal igangsette et nytt forsknings- og utredningsoppdrag om Frivillig sektors inntekts- og finansieringskilder knyttet til private aktører.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)