Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet – Høring av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum

Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring.

Høringsfrist: 25. november 2014

Prop. 6 L (2014–2015)

Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)

Kulturdepartementet sender forslag til endringer i lotteriregelverket på høring

Kulturdepartementet foreslår endringer i lotteriregelverket for å styrke den norske lotteri- og pengespillmodellens rettslige stilling. Det foreslås nye og klarere vilkår og rammer for private lotterier. I tillegg flyttes ansvaret for å avgjøre søknader fra Kulturdepartementet til Lotteritilsynet.

Ingressbilde statsbudsjettet

Styrka innsats for klima og kulturminne

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Ingressbilde statsbudsjettet

Tjue millionar til sikring av stavkyrkjer og tette trehusmiljø

Brann er den største trugselen mot vår tusen år gamle skikk med å byggje i tre. Noreg har 28 stavkyrkjer og 180 tette trehusmiljø som er særleg utsette for brann.

Vidareføring av kringkastingsavgifta

Regjeringa foreslår at kringkastingsavgifta blir vidareført på same nominelle nivå som i 2014. Det vil seie 2.527 kroner, når meirverdiavgifta ikkje er rekna med (2.729 kroner inkludert meirverdiavgift). Avgifta har auka meir enn pris- og lønnsveksten dei siste åra. Samstundes har også talet på lisensbetalarar auka.

Arkivbygg på Tynset

Regjeringa vil realisere arkivbygget på Tynset.

Eit kulturbudsjett med tydelege prioriteringar

Regjeringa sin kulturpolitikk skal leggje til rette for eit kulturliv som veks ut frå lokalt engasjement, prega av mangfald, fridom og integritet. Difor satsar regjeringa på ei bevisst spreiing av løyvingar ut i heile landet og å gå gjennom ordningar for å sikre at mest mogeleg av pengane blir brukt på å lage kunst og kultur, og minst mogeleg til unødig byråkrati og administrasjon.

Tilskot til film og filmformidling

- Regjeringa ønskjer å sikre vidareføring av viktige filmformidlings- og tilgjengeleggjeringstiltak, som filmfestivalar, cinematek og synstolking, i påvente av ein større gjennomgang av filmfeltet i den komande stortingsmeldinga om film. Vi øyremerkjer difor midlar til dette også i 2015, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Samspel og forenkling for frivillige organisasjonar – gratis innmelding i Frivilligheitsregisteret

Regjeringa vil ha enklare reglar og mindre byråkrati for frivillige organisasjonar.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)