Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Opphavsrett

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk.

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Konsesjoner og avtaler

Etter kringkastingsloven har Norsk rikskringkasting rett til å drive kringkasting. Andre enn NRK må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via trådløse, bakkebaserte senderanlegg.

Samisk kulturpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statlig samepolitikk. Kulturdepartementet har ansvar for gjennomføringen av regjeringens samepolitikk innenfor sine sektorer.

Fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bevilger fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger. Det kunngjorde hun under sitt besøk i Geiranger i dag..

Norsk sirkus inn i portugisiske skoler

Kan sirkus bidra til økt læring og kunnskap blant elever? Ja, mener norske Cirkus Xanti som er én ni norske aktører som har fått støtte fra det norsk-portugisiske kulturutvekslingsprogrammet.

Stort engasjement på innspillsseminar

Mer enn 140 representanter fra over 80 organisasjoner var samlet for å gi sine innspill til regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor.

Stor norsk deltakelse i Kreativt Europa

Ni norske kulturaktører får støtte av EU til å samarbeide internasjonalt. Dette gir store muligheter for norsk kulturliv til å nå et større europeisk publikum.

Internasjonalt kultursamarbeid

I henhold til arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, har Kulturdepartementet ansvaret for nordisk og multilateralt kultursamarbeid og formidling av utenlandsk kultur til Norge.

- Et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke

- Kulturdepartementet foreslår endringer i kirkeloven og i finansieringsordningen for Den norske kirke. Forslagene innebærer et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)