Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Kulturministeren gratulerer med medalje i Ungdoms-OL

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Grace Bullen med gullmedalje i bryting i Ungdoms-OL i Nanjing.

Åpningstale til den 42. filmfestivalen i Haugesund 17. august 2014

Bildet er ikke av kunstneren

Selvportretter bak murene

Hun er tidligere prostituert og narkoman. I dag en anerkjent spansk fotokunstner. Med EØS-midler i ryggen har hun lært innsatte på Bredtveit fengsel å transformere smerte og følelser til kunst.

Forenkling og mindre byråkrati for frivillige innsamlingsorganisasjoner

Regjeringen vil forenkle regelverk og byråkratiet for organisasjonene og foreslår å fjerne lov om registrering av innsamlinger og heller legge til rette for økt bruk av Frivillighetsregisteret.

En filmpolitikk til publikums beste

Dagens Næringsliv, 21. august 2014

Rundskriv - V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Rundskriv V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

Utredningen inngår som grunnlag for departementets arbeid med Regjeringens gjennomgang av filmområdet og filmpolitikken.

- Godt kunnskapsgrunnlag for filmpolitikken

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet ideas2evidence kartlagt og analysert norsk filmbransje. Utrederne har særlig sett på utviklingstrekk i økonomi, pengestrømmer og statlige tilskuddsordninger. Utredningen ble i dag overrakt til kulturminister Thorhild Widvey under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Veileder - Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511)

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)