Kultur, fritid og livssyn

Lykkelige mennesker

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, kirkesaker, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har også ansvar for å koordinere statlig politikk i forhold til frivillig sektor. 

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kultur, fritid og livssyn på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om kultur, fritid og livssyn:

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen skal utarbeide en ny stortingsmelding om friluftsliv. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å utarbeide meldingen.

Brev med mulighet til å gi innspill ble i juni 2014 sendt alle fylkeskommunene, fylkesmennene og en rekke organisasjoner og aktører som jobber med friluftsliv eller har berøringsflater mot friluftsliv. Innspillene kan du lese her.

Nye evalueringer av musikk- og scenekunstinstitusjoner

Kulturdepartementet har satt i gang tre evalueringer av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet. Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2011-2014 og legge særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet – Høring av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum

Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring.

Høringsfrist: 25. november 2014

Klage på Riksantikvarens vedtak vedrørende tilsagn om tilskudd til restaurering av Røskaftgården, Håkon den Godes gate 4, gnr. 315 bnr. 121, i Levanger kommune

I 2003 kjøpte Coop Inn- Trøndelag Røskaftgården for å bygge ut og videreutvikle sin dagligvarebutikk i Levanger sentrum. Røskaftgården er et blant flere bevaringsverdige bygninger som til sammen utgjør en viktig del av kulturmiljøet i Levanger. Riksantikvaren varslet oppstart av kulturmiljøfredning av Levanger sentrum i 2011. Coop, som opprinnelig hadde planer om å rive bygget, valgte å restaurere gården. Coop søkte Riksantikvaren om tilskudd til å dekke merkostnadene som følge av restaureringen. Riksantikvaren innvilget totalt 1,8 millioner kroner til prosjektet. Coop påklaget det samlede tilskuddsbeløpet da merkostnadene utgjorde langt mer enn det de fikk i støtte. Riksantikvaren opprettholdt tilsagnsbeløpet med begrunnelse om at de har begrenset med midler til rådighet og at de allerede har gitt 75 % av midlene avsatt til kulturmiljøfredningen av Levanger sentrum til restaureringen av Røskaftgården. Saken ble deretter sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling. Departementet opprettholdt Riksantikvarens avgjørelse i saken.

Prop. 6 L (2014–2015)

Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)

Kulturdepartementet sender forslag til endringer i lotteriregelverket på høring

Kulturdepartementet foreslår endringer i lotteriregelverket for å styrke den norske lotteri- og pengespillmodellens rettslige stilling. Det foreslås nye og klarere vilkår og rammer for private lotterier. I tillegg flyttes ansvaret for å avgjøre søknader fra Kulturdepartementet til Lotteritilsynet.

Ingressbilde statsbudsjettet

Styrka innsats for klima og kulturminne

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Ingressbilde statsbudsjettet

Tjue millionar til sikring av stavkyrkjer og tette trehusmiljø

Brann er den største trugselen mot vår tusen år gamle skikk med å byggje i tre. Noreg har 28 stavkyrkjer og 180 tette trehusmiljø som er særleg utsette for brann.

Samspel og forenkling for frivillige organisasjonar – gratis innmelding i Frivilligheitsregisteret

Regjeringa vil ha enklare reglar og mindre byråkrati for frivillige organisasjonar.

Namnemerking på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Nordland

Regjeringa foreslår å auke løyvingane til vedlikehald av utanlandske krigsgraver i Noreg. Auken inneber at 4000 umerkte graver på Tjøtta sovjetiske krigsgravplass i Nordland no vil bli merkte med namn.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59 (R5)