Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i fruktgård Ulvik.

Utredning om salg av alkoholholdig drikk fra nisjeprodusenter

En utredning om salg av alkoholholdig drikk direkte fra nisjeprodusenter, viser at enkelte alkoholprodukter med mer enn 4.7 % alkohol, blant annet eplesider, antakelig kan selges direkte fra produksjonsstedet uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.

Beite frå Rennesøy.

Innmarksbeitet - gullet i rogalandbruket

Innmarksbeita i Rogaland gir meir avling per dekar enn det fulldyrka jord gir mange andre stader i landet. Dei er ein avgjerande ressurs for å få opp kjøttproduksjonen, anten det er snakk om storfe- eller sauekjøtt. Beita er ein viktig del av Rogalands-jordbruket sitt kulturlandskap.

Mat servert til seters.

Sultne turister og kravstore forbrukere

Hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse hvor dette er diskusjonstema.

Ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket på høring. Forskriften vil erstatte forskrift 28. januar 2009 nr 75 om midler til bygdeutvikling.

Høring - Forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutviking i landbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med henvisning til Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 og Prop. 164 S (2012-2013) Jordbruksoppgjøret 2013 forslag til forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket på høring.

Høringsfrist: 28. november 2014
FAO logo

Taktskifte for global matsikkerhet

Bærekraftig landbruk og familiejordbruk er tema på COAGs konferanse i Roma denne uken. FAO mener vi står overfor et paradigmeskifte i tilnæringen til global matsikkerhet.

Vinterskada eng.

Fylkesnytt frå Rogaland 2/2014

Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om rekordutbetaling etter vinterskader på eng i fjor.

Signering av Norsk - Finsk Reingjerdeavtale

Reindrift: Ny konvensjon mellom Norge og Finland

Det er enighet om forslag til ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug på fylkesbesøk i Akershus

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er tirsdag 30. september på rundtur i Akershus for å få et innblikk i landbruksnæringen i fylket. Listhaug har i løpet av det siste året besøkt 17 av landets fylker og nå står Akershus for tur.

Sitkagran med sine karakteristiske spisse nåler.

Sitkagran: best vekst - best økonomi

Skogen i Norge vokser som aldri før, ikke minst langs kysten. Skogvolumet i kyststrøk er firedoblet siden 1925, og i dag er det over 250 millioner kubikkmeter skog mellom Rogaland og Finnmark. Men selv om mange arter skogstrær vokser godt langs vår varme og fuktige kyst, kan ingen arter måle seg med sitkagranas vekst og volum.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: