Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Rettslig status for genmodifiserte produkter

I EØS-området er flere genmodifiserte organismer (GMO) godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Følgen av godkjenning i ett land er at GMO-en blir tillatt å omsette i hele EØS-området.

Fjelledelgran i Kvinesdal

Midler til informasjonstiltak i skog 2014

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket.

T-1/14 Tilskotsordningar for 2015

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Blid ku.

Fylkesnytt fra Finnmark 3/2014

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

Tørkeskader i skogsfelt

Vinteren 2014 var det et spesielt klima i store deler av landet. Mangel på snødekke i kombinasjon med mye vind og variable innvintringsforhold førte stedvis til omfattende skader på skog.

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om tamreindrift frå representant Ronny Berg (FrP), og om gjeldsutviklingen i norsk landbruk frå representant Gunnar Gundersen (H) på Stortinget.

Nytt forskingssenter for fôrressurser

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Foods of Norway, Norges første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet.

Maiskolbe

Økte internasjonale hvete- og maispriser

FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjons) prisindeks på landbruksvarer viser samlet uendret nivå fra september til oktober. Mens indeksene for kjøtt og meierivarer gikk ned, steg indeksen for korn, matoljer og sukker. Matprisindeksen har falt siden april til og med september, grunnet prisfall på meierivarer, korn og sukker.

Goarahat i Porsanger kommune

Løft for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. Enkelte har også etablert ny næringsvirksomhet som er basert på verdier som ligger i områdene.

Kyr på bås.

Ingen endring i melkekvotene for 2015

Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2015.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: