Mat, fiskeri og landbruk

Eksotiske mat retter

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvaransvar for matpolitikk og for landbrukspolitikken. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører mat, fiskeri og landbruk på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Stortingsmelding om klimautfordringen – landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 29. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II)


Nyheter fra departementene om mat, fiskeri og landbruk:

Flomsituasjonen på Vestlandet

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for statens naturskadeordning. Over denne ordningen ytes det erstatning for naturskader i tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.

Regjeringen har ikke fattet vedtak om genmodifisert mais

Det er feil at regjeringen har fattet vedtak om genmodifisert mais, slik det påstås i enkelte presseoppslag i dag.

Spekemat

Markant vekst i markedet for lokalmat

Det siste året har omsetningsveksten av lokalmat i butikk være på hele 16,5 prosent. Det utgjør en halv milliard i rene kroner. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt vokser lokalmatmarkedet tre ganger så fort.

Ungskog

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger

Nytt internasjonalt nettsted mot matsvinn

Tre FNorganisajoner har lansert et nytt globalt nettsted som gjennom informasjonsformidling skal bidra til å minke globalt matsvinn.

Aspaker møtte svensk kollega om fiskeripolitikken i EU

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte 27. oktober sin svenske kollega Sven-Erik Bucht i Stockholm.

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

121 millioner til skogsbilveier i 2015

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2015.

Institusjonsmat

Sykehjem til topps i Årets Matgledebedrift

Nygård Sykehjem i Sandefjord ble vinneren under kåringen av Årets Matgledebedrift. Det er første gang et institusjonskjøkken har vunnet denne prisen.

Lyngheibrenning.

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 2/2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om kompetanseheving om skjøtsel av kystlynghei etter lyngdød sist vinter.

Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:12 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten, Arild Grande og Ingvild Kjerkol.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: