Miljø

Kvinne foran en gul blomstereng

Det er Klima- og miljødepartementet som har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forvaltningsplaner for havområdene

Departementet har ansvaret for arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene: Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak. Forvaltningsplanene dekker havområdene fra grunnlinjen og utover i åpent hav og påvirkninger som følge av menneskelige aktiviteter i disse områdene.

Slåttemark med orkideer. Foto: John Bjarne Jordal.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.


Nyheter fra departementene om miljø:

Møte 14. oktober 2014

Avduket plakett hos vinneren av byggeskikkprisen

Statsråd Jan Tore Sanner avduket i dag plakettene på Rom eiendoms bygg i Oslo, som er årets vinner av Byggeskikkprisen.

Pløyd åker.

Gjennomgang av jordleie og driveplikt

Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt.

Ett år med klimainnsats

I dag er et det ett år siden Regjeringen tiltrådte. Siden den gang har arbeidet med å oppfylle punktene i regjeringsplattformen vært prioritert av regjeringen. En rekke av punktene dreier seg om klimapolitikk og i dag publiserer Regjeringen en liste over hva som er gjennomført.

Aprikos i fin utvikling.

Fylkesnytt frå Sogn og Fjordane 2/2014

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om dei nye nisjeprodukta aprikos og tindved.

Korn bygg

Effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammen med flere institutter produsert ny kunnskap om effektiv arealutnyttelse og økt matproduksjon. En viktig konklusjon er at matproduksjon kan økes med om lag 16 prosent på dagens areal. Det er dermed ingen entydig sammenheng mellom arealbruk og matproduksjon(FFL/JA).

FAO logo

FAO lanserer nytt verktøy for å overvåke skog

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har lansert et nytt IT-verktøy som skal forbedre den nasjonale overvåkingen av skog. Målet er å gi utviklingsland bistand til å takle klimaendringer og avskoging.

Veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme

Kommunene har et viktig ansvar når det gjelder å vurdere fordeler og ulemper ved bruk av regelverket for tilknytningsplikt for fjernvarme som oppvarmingsløsning i bygg. Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for som er ment som en hjelp ved utarbeiding av kommunenes planbestemmelser om tilknytningsplikt.

Tirsdag 11. november DUGNAD FOR REGNSKOGEN

Gjennom det norske klima- og skogprosjektet bidrar Norge til å bevare regnskog. Hvorfor virker dette tiltaket? Og hvordan kan vi sikre at vår import av råvarer ikke bidrar til avskoging? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til diskusjon og ordskifte om grønne veivalg

Bedre grunnlag for kontroll av bostøtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi Husbanken bedre muligheter til å kontrollere bostøtteordningen. Departementet sender nå på høring forslag til endringer i loven. – Bostøtten er et viktig sosialt og velferdspolitisk virkemiddel. Den hjelper mange som sliter med å dekke sine boutgifter. Samtidig må vi sikre at ordningen ikke misbrukes. Derfor vil vi gi Husbanken et bedre grunnlag for å kontrollere bostøtten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20