Miljø

Kvinne foran en gul blomstereng

Det er Klima- og miljødepartementet som har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forvaltningsplaner for havområdene

Departementet har ansvaret for arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene: Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak. Forvaltningsplanene dekker havområdene fra grunnlinjen og utover i åpent hav og påvirkninger som følge av menneskelige aktiviteter i disse områdene.

Slåttemark med orkideer. Foto: John Bjarne Jordal.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.


Nyheter fra departementene om miljø:

Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal

Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon.

Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum.

Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

Nasjonal reiseplanleggjar og elektronisk billettering: Betre og meir kundevennlege løysingar

– Vi må gjere det meir attraktivt og lettvint å velje kollektive reisemiddel. Lett tilgjengeleg og påliteleg reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport.

Forskrift om fremmede organismer sendt på høring

Miljødirektoratet sendte 15. juli, på vegne av Klima- og miljødepartementet, ny forskrift om fremmede organismer på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

Gjuvslandsli i Kvinnherad kommune, Hordaland

Hordaland består av 4 prosent jordbruksareal

Krevende topografi og eiendomsstruktur med mange små driftsenheter kjennetegner landbruket i Hordaland. Framtidstroen er på topp i fruktområdene, mens gjengroing og landskapsendringer preger ytre deler av fylket. Hordaland er det fylket i landet med mest areal til frukt- og bærproduksjon.

Bedre ekspressbusstilbud

– Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens vegvesen til et nærmere samarbeid om tiltak for å styrke ekspressbussenes rolle innenfor et samlet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bru i Rennesøy kommune, Rogaland

Høy andel jordbruksareal i Rogaland

Rogaland er blant de fylkene i landet med mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Mye av den beste matjorda i landet ligger på Jæren, hvor det også er stort utbyggingspress. Grovfôr er den dominerende produksjonen.

Betre parkeringstilbod ved kollektivknutepunkt

– Vi må gjere det enklare å reisa med kollektivtransport inn til bysentrum. Betre parkeringstilbod ved kollektivknutepunkt kan bidra til å styrkje kollektivtransporten. For mange som i dag nyttar personbil på heile reisa mellom heim og arbeidsstad, kan betre parkeringstilbod føre til at ein i staden vel kollektive reisemåtar for delar av strekninga.

Mandelpotet

Stor interesse for andelslandbruk

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Først de siste årene har det kommet til Norge og har nå økt fra 2 gårder i 2008 til 15 i 2014. Alle driver økologisk eller biodynamisk produksjon.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20