Miljø

Kvinne foran en gul blomstereng

Det er Klima- og miljødepartementet som har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører miljø på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forvaltningsplaner for havområdene

Departementet har ansvaret for arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene: Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen –Skagerrak. Forvaltningsplanene dekker havområdene fra grunnlinjen og utover i åpent hav og påvirkninger som følge av menneskelige aktiviteter i disse områdene.

Slåttemark med orkideer. Foto: John Bjarne Jordal.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning. Når natur er truet har myndigheten en plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at Norge får nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene.

Illustrasjonsfoto miljøgifter. Foto: Samfoto.

Miljøgifter – hva er det?

Miljøgifter er nesten umulig å bli kvitt når de først er sluppet ut i miljøet, siden de i liten grad brytes ned i naturen. Når miljøgiftforurensning vedvarer over mange tiår eller hundreår kan potensialet for langsiktige skader være svært stort.


Nyheter fra departementene om miljø:

Høyblokka åpner fredag

Fredag morgen klokka 7.30 åpner Høyblokka for gjennomgang for gående og syklister. Statsråd Jan Tore Sanner er glad for at passasjen gjennom Høyblokka åpnes.

Rettslig status for genmodifiserte produkter

I EØS-området er flere genmodifiserte organismer (GMO) godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Følgen av godkjenning i ett land er at GMO-en blir tillatt å omsette i hele EØS-området.

Fjelledelgran i Kvinesdal

Midler til informasjonstiltak i skog 2014

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket.

Geodataforskriften er endret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

T-1/14 Tilskotsordningar for 2015

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Blid ku.

Fylkesnytt fra Finnmark 3/2014

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

Tørkeskader i skogsfelt

Vinteren 2014 var det et spesielt klima i store deler av landet. Mangel på snødekke, i kombinasjon med mye vind og variable innvintringsforhold førte stedvis til omfattende skader på skog.

Alta mottok bymiljøprisen 2014

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum av Alta.

Goarahat i Porsanger kommune

Løft for utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Mye aktivitet og dugnadsarbeid er lagt ned i de utvalgte kulturlandskapsområdene i Norge det siste året. Enkelte har også etablert ny næringsvirksomhet som er basert på verdier som ligger i områdene.

Prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella

Det er avholdt prosjektledersamling regionale planer for villreinfjella den 10.-12.september 2014 på Hjerkinn fjellstue. Foredragene er nå publisert.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20

Kontaktinformasjon

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 60

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20