Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

SIX x-clear Ltd gis tillatelse som sentral motpart (CCP)

Finansdepartementet har gitt SIX x-clear Ltd. tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

Aspaker møtte svensk kollega om fiskeripolitikken i EU

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte 27. oktober sin svenske kollega Sven-Erik Bucht i Stockholm.

Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet

Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en internasjonal avtale om automatisk informasjonsutveksling i skattesaker.

Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.

Skatteparadisprosjekt gav 800 millioner kroner

Finansminister Siv Jensen møtte i dag nordiske finansministre i Stockholm. Møtet markerte avslutningen av det nordiske samarbeidsprosjektet for å fremforhandle informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser». Prosjektet har økt inntektene til den norske stat med 800 millioner kroner.

Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2014-2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Forenkla reglar for levandelagring av fisk

Satsing på levandelagring av villfisk kan gi auka lønnsemd i kvitfiskindustrien med jamnare tilgang på kvalitetsråstoff og gjennom å strekkje sesongen ut over året. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår no eit nytt, forenkla regelverk for levandelagring av fisk i lengre enn 12 veker.

Evaluering av Norges sjømatråd

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ekstern evaluering av Norges sjømatråd.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303