Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Prop. 137 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria, undertegnet i Sofia 22. juli 2014

Regnskapslovutvalg oppnevnt

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.

Prop. 136 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014

Handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Utenriksdepartementet inviterer næringsliv og sivilt samfunn til innspillmøter om handlingsplanen for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Møtene foregår 13. og 17. oktober, og det blir også muligheter til å sende inn skriftlig innspill.

Nett-TV: Interreg V 2014-2020 – Avspark!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer en oppstartskonferanse for den nye Interregperioden. Målet med konferansen er å spre kunnskap om de nye programmene, utveksle erfaringer og presentere resultat fra inneværende periode. Statssekretær Jardar Jensen åpner konferansen.

Første forhandlingsrunde om utvidelse av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia

Første forhandlingsrunde om utvidelse og modernisering av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 16.-17. september. Avtalen med Tyrkia fra 1992 er EFTAs eldste avtale.

Forskrift om endring i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven § 5-6 nr. 1 og 2, jf. nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 17. september 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-8 nr. 2.

Svar på spm. nr. 1202 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303