Næringsliv

Håndtrykk for forseiler en handelsavtale

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører næringsliv på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Nyheter fra departementene om næringsliv:

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 2014 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Søknad om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Skatteoppkrevingen kan bli langt bedre

- I en kronikk i Kommunal Rapport den 14. november hevder Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) at Norge kan miste betydelige inntekter dersom skatteinnkrevingen blir overført til Skatteetaten. Vårt forslag bygger på to NOUer og flere grundige faglige utredninger. Jeg er derfor trygg på at å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den klart beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, skriver finansminister Siv Jensen.

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, Stortingets årlige avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser

Presseinvitasjon: Skatteutvalget presenterer sin rapport

Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av anbefalingene fra Skatteutvalget. Leder av utvalget, Hans Henrik Scheel, overrekker utredningen NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi til finansminister Siv Jensen.

En forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

Havbrukskonferansen, Oslo, 26.desember 2014

Nett-TV: Skatteutvalget presenterer sin rapport

2. desember presenterer Skatteutvalget sine anbefalinger til Finansdepartementet. Leder av utvalget, Hans Henrik Scheel, overrekker utredningen "NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi" til finansminister Siv Jensen.

Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Skattedirektoratet har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet med forslag til hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten. Rapporten viser at Skatteetaten kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene benytter i dag, samtidig som rettsikkerhet og effektiviteten i innkrevingen blir bedre og det bygges gode regionale kompetansemiljøer.

Nye kjøreregler i Arktis

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

10-årsfeiring av frihandelsavtalen med Chile

Representanter fra EFTA-landene, Chile og lokalt næringsliv feiret at frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile fyller 10 år i desember.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303