Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom sykdom hos fugler som er forårsaket av et influnsa A-virus. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker. De som er blitt smittet har så langt man kjenner til vært i svært nær kontakt med syke eller døde fugler.

Fugleinfluensa

Ansvaret i Norge for å overvåke, håndtere og bekjempe fugleinfluensa er delt mellom dyrehelsemyndighetene og helsemyndighetene. På departementsnivå er ansvaret delt mellom Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

På denne siden finner du informasjon og nyheter fra departementene som omhandler fugleinfluensa. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

 


Nyheter fra departementene om fugleinfluensa:

Norge bidrar til verdens kamp mot fugleinfluensa

Norge deltar denne uken på et stort, internasjonalt toppmøte om fugleinfluensa for å hindre at sykdommen sprer seg fra land til land.

Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 03.07.2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. § 19 tredje ledd, jf delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (Rådsdirektiv 2005/94/EF, Kommisjonsvedtak 2006/415/EF).

Forskriften i fulltekst

Pandemiplan

St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innleiande del

Fugleinfluensa: Gjess. Foto: Kerstin Mertens, Samfoto

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler. Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Den alvorlige formen av sykdommen er sterkt sykdomsfremkallende (høypatogen-H5N1). H5N1-typen er årsak til fugleinfluensautbrudd i Asia, Afrika og Europa. Fugleinfluensa av H5N1-typen er aldri påvist i Norge.

The Norwegian National Influenza Pandemic Preparedness Plan

I-1111E

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Informasjon om fugleinfluensa

Lenker til oppdatert informasjon.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Besøksadresse: Teatergata 9
Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo.

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Besøksadresse: Teatergata 9
Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo.

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: