Avdelingar

Barnevernsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons-, fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. I dette inngår lovutvikling på barnevernsområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene.

Familie- og oppvekstavdelingen

Avdelingen har ansvar for utforming og samordning av den generelle barne- og ungdomspolitikken og den statlige samlivs- og familiepolitikken.

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikk, likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikk.

Integreringsavdelinga

Integrerings- og mangfaldsavdelinga arbeider med integrerings- og inkluderingspolitikken overfor innvandrarbefolkninga.

Kommunikasjonseininga

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legg vekt på openheit og skal syte for korrekt informasjon til rett tid. Avdelinga tek initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte meldingar på www.bld.dep.no. Avdelinga handsamer medieførespurnader og kommunikasjonsspørsmål til department og politisk leiing.

Plan- og administrasjonsavdelinga

Avdelinga har service- og støtteoppgåver for dei andre avdelingane i departementet. Avdelinga har vidare stabs- og samordningsoppgåver for departementet.

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo