Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Finansdepartementet.

Pressemeldingar frå Finansdepartementet under tidlegare regjeringar finn du i dokumentarkivet.

Ei oversikt over pressemeldingar frå Statsministerens kontor og alle departementa finn du her.

Finansdepartementet sender ut pressemeldingar på e-post. Dersom du ønskjer å ta imot pressemeldingar elektronisk, kan du melde deg på ved å sende den aktuelle e-postadressa med teksten "Automatisk e-post" hit .

Unntak fra reglene

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging. I forbindelse med innføringen ble det varslet en høring om unntak fra reglene.


Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. – Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse, sier finansminister Siv Jensen.


Statsrekneskapen for 2013 lagt fram

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2013 vart 116,5 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2013 med 1230,5 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.


Et steg nærmere for nordisk harmonisering

Finansdepartementet har i lang tid arbeidet for en enighet blant de nordiske landene om at bankvirksomhet i større grad skal være underlagt soliditetskravene som gjelder i det landet hvor virksomheten drives, såkalt vertslandsregulering. – Dette arbeidet har nå fått et løft, sier finansminister Siv Jensen.


Styrker arbeidet med ansvarlige investeringer

Regjeringen vil styrke arbeidet med ansvarlige investeringer i Statens pensjonsfond utland. – Regjeringen er opptatt av at det skal være åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparemidler. Vi oppretter et nytt uavhengig ekspertråd som skal gi offentlige vurderinger av arbeidet med ansvarlige investeringer, sier finansminister Siv Jensen.


Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. – Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv Jensen.


Ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU).


Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.


Statens innkrevingssentral blir en del av Skatteetaten

Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. - For å få en bedre organisering av innkrevingen av offentlige krav foreslår vi å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten. Vi skal også utrede om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten, sier finansminister Siv Jensen.


Jon Nicolaisen (Foto: Nancy Bundt)

Nicolaisen utnevnt til visesentralbanksjef

Jon Nicolaisen (54) er i statsråd i dag utnevnt til visesentralbanksjef for en periode på seks år. Fra 1995 har Nicolaisen vært ansatt i Norges Bank, og kommer nå fra stillingen som stabssjef. Han er utdannet sosialøkonom (Cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo i 1985.


Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga

Telefon: 22 24 44 11 / / Mobil(SMS): 911 42 059

Adresse:

Finansdepartementet
Kommunikasjonseininga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

 

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Finansdepartementet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga

Telefon: 22 24 44 11 / / Mobil(SMS): 911 42 059

Adresse:

Finansdepartementet
Kommunikasjonseininga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

 

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo