Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Finansdepartementet.

Pressemeldingar frå Finansdepartementet under tidlegare regjeringar finn du i dokumentarkivet.

Ei oversikt over pressemeldingar frå Statsministerens kontor og alle departementa finn du her.

Finansdepartementet sender ut pressemeldingar på e-post. Dersom du ønskjer å ta imot pressemeldingar elektronisk, kan du melde deg på ved å sende den aktuelle e-postadressa med teksten "Automatisk e-post" hit .

Endringer i forskrift om bonusordninger

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om godtgjørelsesordninger basert på EUs nye kapitalkravsdirektiv.


Endringer i forskrifter om kapitalkrav

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i flere forskrifter om kapitalkrav mv. Forskriftene gjennomfører i stor grad detaljerte tekniske bestemmelser i EUs nye kapitalkravsregelverk for banker og verdipapirforetak.


Pressetreff med Michel Barnier og Siv Jensen

Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.


Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september i år inngå avtale om investeringsvalg. Investeringsvalg betyr at innehaveren av en fripolise kan velge hvordan alderspensjonskapitalen skal forvaltes.


Ny grønn skattekommisjon

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Utvalget skal ledes av professor Lars-Erik Borge.


Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.


Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen

Regjeringen legger i dag frem en ny reform for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Skatteoppkrevingen foreslås flyttet fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat. Dette vil blant annet styrke Skatteetaten i kampen mot svart arbeid.


Pressekonferanse om endringer i skatte- og avgiftsforvaltningen

Finansminister Siv Jensen inviterer til pressekonferanse om endringer i skatte- og avgiftsforvaltningen mandag 23. juni kl. 10.00.


Ny lov om finansforetak og finanskonsern

Finansdepartementet legger i dag frem forslag til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak.


Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift

Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.


Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga

Telefon: 22 24 44 11 / / Mobil(SMS): 911 42 059

Adresse:

Finansdepartementet
Kommunikasjonseininga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

 

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Finansdepartementet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga

Telefon: 22 24 44 11 / / Mobil(SMS): 911 42 059

Adresse:

Finansdepartementet
Kommunikasjonseininga
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

 

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo