Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har en viktig oppgave med å godkjenne ulike helseutdanninger fra andre land. De siste årene har imidlertid stadig flere med utdannelse utenfor EØS-området fått avslag på sin autorisasjonssøknad. Det kan se ut til at samme utdanning til samme tid ved samme institusjon kan gi ulikt utfall for studenter som alle har bestått eksamen. Vil statsråden vurdere det angjeldende regelverk for autorisasjon, og praktiseringen av dette, med tanke på forbedringer?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Pårørende forteller at nedleggelsen av hjelpetilbudet for alvorlig syke traumepasienter i Bodø ikke har blitt fulgt opp ved at kapasiteten er økt andre steder eller at pasientene får et annet tilbud som er godt nok. Det er en fryktelig alvorlig situasjon hvis det stemmer at lovnaden om å erstatte tilbudet viser seg ikke å følges opp i virkeligheten. Hva gjør statsråden for å sikre traumepasientene fullgod behandling, og vil helseministeren revurdere nedleggelsen om det stemmer at behandlingstilbudet ikke lenger strekker til?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eit tiltak i «Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)» var å setje i verk pålegget til helseføretaka om avvikling av praksisen med å plassere pasientar i korridorane, for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier. Kan helseministeren gje ein oversikt over kva helseføretak og sjukehus som framleis har korridorpasientar, og kva pålegg og tiltak regjeringa vil setje i verk for å unngå ein slik smittesituasjon i norske sjukehus?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Viser til skriftlig spørsmål 26.3-2014 (besvart 3.4.2014) vedrørende ulovlig gebyr knytta til betalingsautomater på legekontor. Helseministeren var i sitt tidligere svar klar på at dette var i strid med gjeldende regelverk jfr. uttalelse fra Helsedirektoratet. Jeg har blitt opplyst fra en pasient at denne praksisen fortsetter. Hvordan kan helseministeren sikre at regelverket blir fulgt opp slik at ikke man fortsetter å skyve denne utgiften/ekstra egenandelen over på pasienten i strid med gjeldende regelverk?

(20.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eldre i sykehjem er i en spesielt sårbar og utsatt posisjon, ofte er det vanskelig å si fra om uverdige og kritikkverdige forhold i en institusjon du er helt avhengig av. Det er ekstra viktig med sterk demokratisk kontroll av sykehjemmene våre, og at pårørende, interessegupper og media har innsyn. Hvordan kan kommunestyrerepresentanter ivareta sitt ansvar for å evaluere og kontrollere tjenestene til våre eldre dersom nøvendig informasjon hemmeligholdes, og mener statsråden at slikt hemmelighold er i tråd med loven?

(20.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsepersonell i tjeneste er fellesskapets ansvar. Når vi er innlagt på et sykehus eller møter en lege på legekontoret er det myndighetenes ansvar å sikre, så godt som mulig, at den vi møter er skikket til jobben. Likevel ser vi eksempler på at mennesker som har mistet autorisasjonen på grunn av overgrep får komme tilbake i direkte pasientbehandling. Vurderer statsråden å innføre en ordning der den som har mistet autorisasjonen på grunn av overgrep ikke får mulighet til å delta i direkte pasientbehandling?

(17.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mange helsepersonell kjem til Noreg frå andre land for å arbeide i norsk helsevesen. I tillegg er mange norske medisinarstudentar utdanna i utlandet. Antibiotikabehandling er unik ved at det er den einaste behandlingsform som varierer frå land til land. Feil og unødvendig antibiotikabruk kan fremje utvikling med antibiotikaresistens i Noreg. Kan helseministeren gjere greie for korleis Regjeringa vil sikre at ingen legar får praktisere i Noreg utan grundig innføring og opplæring i forsvarleg, norsk antibiotikabruk?

(17.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sykehuset Innlandet har foreslått å samlokalisere Pasientreiser avdeling Folldal med kontoret i Moelv. Kontoret i Folldal har 4,8 årsverk fordelt på fem ansatte og både kommunen og Regionrådet for Fjellregionen stiller spørsmålstegn ved innsparingseffekten av tiltaket. Samtidig frykter de tap av kompetanse ved flytting. Vil statsråden gripe inn for å sikre at den lille distriktskommunen Folldal får beholde de viktige arbeidsplassene som Pasientreiser er for kommunen?

(17.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. Besvart: 09.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mennesker med funksjonsnedsettelser og bistandsbehov har også rett til et aktivt fritidsliv. Likevel hører en stadig om mennesker som ikke får muligheten til et aktivt fritidsliv, enten på grunn av manglende kommunal tilrettelegging eller på grunn av kommunale regler som forhindrer et aktivt fritidsliv. Hvordan vil statsråden sikre at også mennesker med bistandsbehov skal sikres rett til et aktivt fritidsliv?

(09.10.2014 01:00)

nn-NO Flere saker
Helse- og omsorgsdepartementet