Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kan helse- og omsorgsministeren gi en statusrapport over utbygging av dagaktivitetsplasser for personer med demenssykdom der det redegjøres for regjeringens tallmessige målsettinger for dagaktivitetsplasser, hvor mange dagaktivitetsplasser som er bygd ut, hvor mange plasser mangler for å nå målet, hvilke kommuner som ikke tilbyr dagaktivitetstilbud, og hvor stor andel av hjemmeboende demente som i dag har dagaktivitetstilbud og regjeringens plan fremover for å sikre dagaktivitetstilbud til alle med behov innen 2015?

(22.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvor mange unge under 50 år må bo på sykehjem, hvilke fylker gjelder dette, hvordan har utviklingen vært de siste årene, og hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets intensjon om at ingen unge skal tvinges til å bo på sykehjem mot sin vilje?

(19.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvor stor andel av pasienter med symptomer som fastlegen mener kan være kreft starter diagnostisering innen 48 timer, og når vil garantien om oppstart innen 48 timer være innfridd for alle slike pasienter?

(18.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil regjeringen følge opp rapporten: "Antibiotikaresistens- kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak"?

(17.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 17.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil statsråden foreta seg for at det ryddes opp i de ulovlige oppføringene i DNA-registeret, og kan statsråden forsikre om at det innføres effektive og forsvarlige sletterutiner slik at dette ikke skjer for fremtiden?

(17.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 09.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil statsråden sikre at omstillingene og endringene som allerede er i gang ved Rjukan Sjukehus, skjer på en forsvarlig og progesjonell måte, i tråd med arbeidsmiljølov og avtaleverk mellom Sykehuset Telemark og de ansatte?

(09.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 09.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva er den geografiske fordelingen av avtalespesialister fordelt på fylke og spesialitet, og hvordan er dekningen per innbygger i de ulike spesialitetene i de ulike fylkene?

(09.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 04.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil statsråden imøtekomme behovene for en tilfredsstillende akuttberedskap i Telemark/Rjukan, og vil regjeringen sørge for at det stilles til rådighet nødvendige omstillingsmidler for å sikre ny aktivitet i Rjukan?

(04.09.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mener helseministeren at styret i Sykehuset Telemark har gjennomført omstillingene ved Rjukan sykehus med tilfredsstillende respekt og hensyn til de ansatte, med åpenhet, medvirkning og involvering og kan helseministeren gi en avklaring på hva som vil være de ansattes situasjon etter 1. oktober, og bringe en nøyaktig oversikt over hvor mange av fagpersonellet som etter omstillingene vil beholdes som ansatte i Sykehuset Telemark Hf?

(29.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Har statsråden innført en ny definisjon på akuttfunksjon ved sykehus, der kirurgisk akuttfunksjon ikke lenger defineres som et akuttilbud på sykehus, - og dersom ikke definisjonen er endret - vil statsråden omgjøre sin beslutning om ikke å kreve nye planer for det prehospitale akuttilbudet i Tinn før kirurgisk akuttfunksjon blir lagt ned?

(29.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil statsråden ta initiativ til å se på en økt bruk av Frivilligsentralene i folkehelsearbeidet og styrke finansieringen av dette tilbudet?

(29.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 27.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

En LAR-pasient skriver i Aftenposten 31.07.14 at hun etter tre tiår med heroinmisbruk er bltt velfungerende ved å bruke Dolcontin, et lovlig alternativ til Metadon og Subutex. Hun har blitt frisk, fri fra stoffbruk, har brutt med stoffmiljøet og bygd opp igjen forholdet til familien. Men bytte av lege gjør at behandlingen kan bli avbrutt. Retningslinjene for Lar blir tolket svært forskjellig av ulike leger. Vil helseministeren nå sikre at alle pasienter i Lar får tilgang til medikamenter?

(27.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Flere barn med behov for langvarige, koordinerte helsetjenester får dette på en barneavdeling på sitt nærsykehus. Når barnet fyller 18 år, mister barnet tilbudet ved barneavdelingen. Vil helseministeren se på unntaksordninger for særskilte tilfeller der barn som gjennom hele livet har blitt fulgt opp av en barneavdeling på sykehus, får fortsette med dette tilbudet også etter fylte 18 år?

(22.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 21.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil regjeringen se organiseringen av helseforetakenes innkjøp i sammenheng med stortingsvedtak 454: "Stortinget ber regjeringa utarbeide ein strategi for lokalisering av statlege arbeidsplassar som gjer at ein kan redusere presset i Oslo-regionen og styrke fagmiljø og kompetanse i heile landet."?

(21.08.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 21.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil regjeringen legge eventuelle endringer i organiseringen av helseforetakenes innkjøpssamarbeid fram for Stortinget?

(21.08.2014 01:00)

nn-NO Flere saker
Helse- og omsorgsdepartementet