Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva er bakgrunnen for at statsråden ikke anså det nødvendig med lovendring ved fastsettelse av yttergrense for senabort, og i stedet har foreslått at yttergrensen reguleres i forskrift?

(31.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Det meldes om bekymring for at medisinsk avdeling på Rjukan Sykehus kan bli lagt ned før planlagt fordi sykehuset pålegges å økt ansvar for dialysepasienter som ikke kan behandles ved Sykehuset Telemark i Skien. Pålegget om økt dialyseaktivitet følges ikke av ressurser, og må dermed tas fra den øvrige virksomhten sånn at akuttberedskapen ved Rjukan Sykehus kan bli lagt ned nærmest over natten. Vil statsråden gripe inn for å gi befolkningen trygghet?

(31.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringen har framhevet BPA (brukerstyrt personlig assistent) som en svært viktig ordning. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at alle kommuner som trenger midler for å tilrettelegge for opplæring av arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere får de midlene de trenger?

(31.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringen og ikke minst ministeren har sagt at ideelle organisasjoner og frivillige lag er viktige aktører som bidrar til at vi får et mangfoldig tilbud innen helse og omsorg. I budsjettforslaget som er kommet har jeg registrert at flere tiltak og organisasjoner ikke omtales. Hva betyr dette, og betyr det at alle disse lagene og organisasjonene ikke lenger er med i budsjettet?

(31.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 28.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fremskrittspartiet er innforstått med at det er bred enighet i Stortinget om at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk skal videreføres. Samtidig er det uheldig at alkoholloven er så detaljorientert at det kan gi store og negative konsekvenser for selvstendig næringsdrivende med skjenkebevilling. Vil helseministeren foreta seg noe for å gjøre regelverket mindre detaljstyrt?

(28.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 28.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Second opinion er en pasientrettighet, men ikke en rettighet til second opinion i utlandet. Mener statsråden at en har kompetanse nok til å ta en second opinion ved et annet sykehus i Norge ved lidelser som kun har en forekomst på 1:1-1,5 mill, og hvor sykdommen i tillegg er sammensatt og opptrer ulikt?

(28.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 27.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringen foreslår å fjerne ultra mini/micro-bleier, natriumklorid og kompresser fra produkt- og prislisten for inkontinens og bomullstruser fra blåreseptordningen for alle brukere. Brukere med lett inkontinens skal ikke lenger få dekket utgifter til produkter de trenger daglig. Kan helse- og omsorgsministeren redegjøre for hvor mange personer med inkontinens som vil miste retten til medisinsk forbruksmateriell på blåresept, og hvordan den samlede innsparingen på området fordeler seg?

(27.10.2014 00:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 24.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vi har fått en rekke bekymringer på innholdet i den nye legespesialiteten i mottaksmedisin. Det er viktig at den er tilpasset norske forhold. Rett kompetanse vil bidra til at den akuttmedisinske kjeden blir bedre. Akuttmottak er helsevesenets akilleshæl og av vesentlig betydning for rett og god behandling. Det er derfor i samfunnets interesse at vi får en bred debatt og ikke overlater avgjørelsen til Helsedirektoratet. Vil stortinget bli involvert i prosessen med ny spesialitet i mottaksmedisin?

(24.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eit tiltak i «Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008-2012)» var å setje i verk pålegget til helseføretaka om avvikling av praksisen med å plassere pasientar i korridorane, for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier. Kan helseministeren gje ein oversikt over kva helseføretak og sjukehus som framleis har korridorpasientar, og kva pålegg og tiltak regjeringa vil setje i verk for å unngå ein slik smittesituasjon i norske sjukehus?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Pårørende forteller at nedleggelsen av hjelpetilbudet for alvorlig syke traumepasienter i Bodø ikke har blitt fulgt opp ved at kapasiteten er økt andre steder eller at pasientene får et annet tilbud som er godt nok. Det er en fryktelig alvorlig situasjon hvis det stemmer at lovnaden om å erstatte tilbudet viser seg ikke å følges opp i virkeligheten. Hva gjør statsråden for å sikre traumepasientene fullgod behandling, og vil helseministeren revurdere nedleggelsen om det stemmer at behandlingstilbudet ikke lenger strekker til?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) har en viktig oppgave med å godkjenne ulike helseutdanninger fra andre land. De siste årene har imidlertid stadig flere med utdannelse utenfor EØS-området fått avslag på sin autorisasjonssøknad. Det kan se ut til at samme utdanning til samme tid ved samme institusjon kan gi ulikt utfall for studenter som alle har bestått eksamen. Vil statsråden vurdere det angjeldende regelverk for autorisasjon, og praktiseringen av dette, med tanke på forbedringer?

(22.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Viser til skriftlig spørsmål 26.3-2014 (besvart 3.4.2014) vedrørende ulovlig gebyr knytta til betalingsautomater på legekontor. Helseministeren var i sitt tidligere svar klar på at dette var i strid med gjeldende regelverk jfr. uttalelse fra Helsedirektoratet. Jeg har blitt opplyst fra en pasient at denne praksisen fortsetter. Hvordan kan helseministeren sikre at regelverket blir fulgt opp slik at ikke man fortsetter å skyve denne utgiften/ekstra egenandelen over på pasienten i strid med gjeldende regelverk?

(20.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Eldre i sykehjem er i en spesielt sårbar og utsatt posisjon, ofte er det vanskelig å si fra om uverdige og kritikkverdige forhold i en institusjon du er helt avhengig av. Det er ekstra viktig med sterk demokratisk kontroll av sykehjemmene våre, og at pårørende, interessegupper og media har innsyn. Hvordan kan kommunestyrerepresentanter ivareta sitt ansvar for å evaluere og kontrollere tjenestene til våre eldre dersom nøvendig informasjon hemmeligholdes, og mener statsråden at slikt hemmelighold er i tråd med loven?

(20.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsepersonell i tjeneste er fellesskapets ansvar. Når vi er innlagt på et sykehus eller møter en lege på legekontoret er det myndighetenes ansvar å sikre, så godt som mulig, at den vi møter er skikket til jobben. Likevel ser vi eksempler på at mennesker som har mistet autorisasjonen på grunn av overgrep får komme tilbake i direkte pasientbehandling. Vurderer statsråden å innføre en ordning der den som har mistet autorisasjonen på grunn av overgrep ikke får mulighet til å delta i direkte pasientbehandling?

(17.10.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mange helsepersonell kjem til Noreg frå andre land for å arbeide i norsk helsevesen. I tillegg er mange norske medisinarstudentar utdanna i utlandet. Antibiotikabehandling er unik ved at det er den einaste behandlingsform som varierer frå land til land. Feil og unødvendig antibiotikabruk kan fremje utvikling med antibiotikaresistens i Noreg. Kan helseministeren gjere greie for korleis Regjeringa vil sikre at ingen legar får praktisere i Noreg utan grundig innføring og opplæring i forsvarleg, norsk antibiotikabruk?

(17.10.2014 01:00)

nn-NO Flere saker
Helse- og omsorgsdepartementet