Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål 03.06.14 om kommunenes ansvar for å rette seg etter klare faglige råd og anbefalinger. Jeg synes ikke statsråden i sitt svar forholder seg til kjernen i mitt spørsmål og vil derfor stille følgende spørsmål: Hvilket ansvar har kommunens politiske og administrative ledelse for å kontrollere og ettergå sin egen forvaltning når de får sterke og samstemte advarsler om at en enkelt bruker utsettes for alvorlig overlast pga feilaktige og uforsvarlige beslutninger?

(25.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 24.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Legemiddelforskriften § 14-14 hindrer forhåndsgodkjent refusjon av legemidler mot rus- og nikotinavhengighet. Hva mener statsråden er den helse- og legemiddelpolitiske begrunnelsen for og verdien av § 14-14, og kan denne bestemmelsen etter hans vurdering hindre at effektiv og verdifull behandling blir tilgjengelig for pasienter?

(24.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 24.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kan helseministeren navngi noen konkrete norske aktører som kan og vil levere helsetjenester av høy kvalitet i reformen "Fritt behandlingsvalg" mot kun å få refundert laveste anbudspris fratrukket et sjablongmessig beløp?

(24.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 24.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Over 80 brannmenn mener de har fått kreft som følge av farlige stoffer de har vært utsatt for gjennom arbeid. Kreftregisteret var i juni 2013 positiv til å undersøke, men i følge "Brannmenn mot kreft" har lite skjedd. Hvordan vil helseministeren sørge for at brannmenn får kunnskap om hvordan de best mulig kan beskytte seg mot eksponering av kreftfremkallende kjemikalier, at det settes inn forebyggende tiltak og at vi får mer kunnskap om sammenheng mellom arbeidsmiljøet til brannmenn og økt forekomst av kreft?

(24.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til landbruks- og matministeren. Besvart: 24.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Med bakgrunn i bestemmelsen om reklame i alkoholloven fra 1975, kan statsråden vurdere om innredning på utesteder, som gamle plakater, barmatter og håndklær med bryggerilogoer med mer, betegnes som alkoholreklame?

(24.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

I 2012 hadde Norge 733 private avtalespesialister med driftstilskudd fra regionale helseforetak. De utgjør et viktig supplement til det offentlige spesialisthelsetilbudet, men det er store regionale forskjeller og avtalen er ikke tidsbegrenset. Mener helseministeren at dagens ordning med avtalespesialister tilfredsstiller mulighet for å følge opp kvaliteten og er dynamisk nok til å ivareta endrede behandlingsbehov og regionale forskjeller?

(20.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva er den anslagsvise differansen i kostnad og pasientvolum mellom full implementering av ordningen "fritt behandlingsvalg" med dekning på anbudspris og et påslag på 10, 20 og 30 prosent, sammenlignet med ordningen som nå varsles med en dekning under laveste anbudspris?

(20.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Har helseministeren grunn til å tro at ukvalifiserte vikarer går på jobb i helsevesenet, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at personer uten tilstrekkelig kompetanse får jobb som vikarer i norske helseforetak?

(20.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

HELFO har i rundskriv til "Poliklinikker med avtale om direkte avtale om oppgjør med HELFO", 13.05.14 presisert at bestemte behandlergrupper kan utløse takst 201b. Det gjelder følgende grupper: relevante legespesialister, psykologspesialister, tannlegespesialister, leger, psykologer, tannleger uten eller under spesialisering, spesialister i allmennmedisin, sykepleiere, jordmødre og audiografer. Hvordan vil ministeren sikre andre behandlerstillinger i utadrettede funksjoner refusjonsrett?

(20.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan vil ministeren sikre at arbeidet PårørendeSenteret i Stavanger har gjort med å utvikle og implementere et nett basert opplæringsprogram for pårørende og kommuner i hele landet kan fortsette?

(18.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Dagsavisen tar 10. juni for seg en undersøkelse som viser at gravide sykehusleger risikerer å bli skviset ut av jobben og mannlige leger forteller om problemer mht. pappaperm. Problemet er omfattende, men felles for alle sakene er at ingen tør å stå fram. Hvordan har helseministeren tenkt å instruere foretakene/sykehusene slik at denne ukulturen opphører og sikre at ansatte tør å si ifra og stå fram offentlig?

(18.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mener statsråden det er riktig at tjenesten skal kutte i tilbudet og vil statsråden sikre forutsigbare rammevilkår for tjenesten ved å legge det inn som post i statsbudsjettet?

(18.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 18.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil statsråden ta initiativ til å se nærmere på bruk av behandlinger som for eksempel Xiapex, som ikke ligger inne i DRG-systemet, men som likevel er fornuftige både i et helseperspektiv og økonomisk?

(18.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil helseministeren sørge for at alle barn i Norge, uavhengig av foreldrenes oppholdstillatelse, får nødvendig helsehjelp, og er dagens regelverk til hinder for at barn i situasjoner som den omtalte kan få den hjelp legene mener er nødvendig?

(17.06.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 13.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil statsråden ta opp overlegenes bekymringsmelding med ledelsen i Helse Nord og UNN, og vil han sikre at ansatte ved UNN trygt kan ta opp problematiske forhold, samt at sanksjoner og trusler om oppsigelse aldri blir brukt mot ansatte som kritiserer ledelsen?

(13.06.2014 01:00)

nn-NO Flere saker
Helse- og omsorgsdepartementet