Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Svar til Stortinget

Gjennom spørsmål til medlemmer av regjeringen har stortingsrepresentantene en mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål.

Det er vanligvis spørretime hver onsdag. Den første timen er en muntlig spørretime, også kalt spontanspørretimen, hvor representantene kan stille spørsmål som ikke er meldt på forhånd. Deretter følger den ordinære spørretimen hvor medlemmer av regjeringen svarer på spørsmål som representantene har levert inn skriftlig. Stortingsrepresentantene kan også sende skriftlige spørsmål til regjeringen, der den respektive statsråd må svare innen seks virkedager. Les mer hos Stortinget.

Eldre brev og spørsmål finnes hos Stortinget:
Spørretimespørsmål | Interpellasjoner | Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlige spørsmål og svar

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 11.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

For mange er rehabilitering svært viktig. En av disse gruppene er svaksynte og blinde. Dessverre tar det alt for lang tid før hjelp i form av rehabilitering blir gitt og sannsynligvis skyldes dette at man ikke blir fanget opp av systemet. Årsakene til dette er sammensatt, men handler bl.a. om kompetanse særlig i kommunen og et manglende nasjonalt synsregister. Hvordan kan helseministeren sørge for at denne gruppa fanges opp og tilbys rehabilitering så raskt som mulig og at man får på plass et synsregister?

(11.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Avregningsutvalget for aktivitetsbasert finansiering i sykehusene har i 2013 behandlet 13 saker. I 11 av disse sakene anbefalte utvalget avregning av aktivitetsbasert finansiering på totalt 68,8 mill. kr. Når den aktivitetsbaserte finansieringen øker fra 40 prosent i 2013 til 50 prosent i 2014, øker kravene til at den medisinske registreringen holder jevn og god kvalitet. Vil statsråden gjøre forenklinger og forbedringer i regelverket for å legge til rette for god kodepraksis og god og helhetlig pasientbehandling?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil helseministeren ta initiativ til at det opprettes et nasjonalt register for hjertestartere?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Innbyggerne i Ski, ikke minst pasienter og pårørende, er bekymret for en mulig flytting av palliativ avdeling ved Ski sykehus. Man er usikre på om tilbudet samlet sett, og mer spesifikt til innbyggerne i Follo, vil bli like godt som i dag. Kan helseministeren forsikre om at det smertelindrende tilbudet for pasienter i Follo vil bli minst like godt som det er i dag ved en eventuell flytting, og hva vil han gjøre for å sikre at behovene til denne pasientgruppen blir ivaretatt?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter er eit heilskapleg høgterskeltilbod( rusfritt) innan ettervern for tidlegare rusmiddelavhengige i Bergen Kommune. Albatrossen har motteke driftsstøtte frå Helsedirektoratet sidan 2004, og fekk for 2013 tildelt eit driftstilskot på kr 750 000 til etterverntiltak over kap 763.71 over statsbudsjettet. Helsedirektoratet har gitt avslag på søknad om driftstøtte for 2014. Regjeringa har sagt at rusfeltet skal styrkast. Vil statsråden sikre at Albatrossen får statleg støtte for 2014?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

På hvilke måter mener helseministeren at nærhet mellom sykehus, pasient og pårørende er en viktig kvalitet når det gjelder lindrende behandling i livets siste fase, og tror helseministeren at kvaliteten i behandlingstilbudet til denne hardt rammede gruppen vil bli opprettholdt for Follos innbyggere, dersom sengeposten på Ski blir lagt ned og flyttet til Nordbyhagen, når det samtidig skal spares 6,8 millioner kroner på denne omorganiseringen?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 08.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

I sitt forslag til vedtak går administrasjonen i Helse Nord inn for å legge ned traumetilbudet hos Nordlandssykehuset for å gi de distriktspsykiatriske sentrene ansvar for å ivareta gruppen. I samme saksfremlegg synes det tydelig at kompetansen til å ivareta dette ikke er på plass i dag. Hvordan vil statsråden sikre et fullt ut forsvarlig behandlingstilbud til den svært utsatte gruppen pasienter som i dag får behandling ved traumetilbudet til Nordlandssykehuset?

(08.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Mari Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 04.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonal retningslinje for barselomsorgen for å bidra til en forsvarlig barselomsorg. Når vil Helseministeren sørge for at den blir iverksatt?

(04.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 04.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hvordan er dette i tråd med regjeringens ønske om mer heltidsarbeid ved norske sykehus, ønsket om økt kompetanse og riktig bruk av fagpersonell, her spesialsykepleiere, ved norske sykehus, hvordan mener statsråden denne praksisen motiverer ansatte til å ta spesialutdanning, og hva vil statsråden gjøre overfor sykehusene som opptrer på denne måten overfor sine ansatte?

(04.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mange legekontorer har innført betalingsautomater som ledd i rasjonalisering. Utgiftene veltes imidlertid over på pasientene. Betalingsautomatene har ifølge selskapet Melin Medical AS (i samarbeid med Nets Norway), en markedsandel på 70 %. Gebyret er på 5 kroner pr. korttransaksjon, i motsetning til tidligere kortautomater. Hva kan statsråden gjøre for å hindre denne ekstra egenandelen som pasientene her påføres?

(03.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Vil statsråden ta initiativ til at Kunnskapssenteret og eventuelt Nasjonalt Råd for Kvalitet og prioritering vurderer saken for å sikre at norske pasienter får enhetlig og best mulig behandling?

(03.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Ruth Mari Grung (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Norge er verdensledende på eksport av sjømat, men har ikke klart å utnytte denne posisjonen når det gjelder å dokumentere helseeffekten av sjømat. Nyere forskning tyder på at marin omega og fiskeprotein har positiv effekt på hjerte, mental helse, graviditet, diabetes og fedme. Hvordan vil helseministeren sørge for at Norge øker innsatsen på forskning på helseeffekten av sjømat?

(03.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Pasient- og brukerombudet peker på at utskrivningsklare pasienter fra sykehusene har større behov for oppfølging i kommune enn før, og at kommunenes prioritering av disse pasientene kan synes å gå ut over rehabiliterings- og avlastningstilbudet til hjemmeboende i kommunene. Hva vil regjeringen foreta seg for å unngå en slik uheldig konsekvens av Samhandlingsreformen?

(03.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 03.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

For å sikre likebehandling av vikarer og faste ansatte er bemanningsbyråer avhengig av at de får nødvendig informasjon fra innleier. Det kan virke som at helseforetakene ikke vil oppgi lokale arbeidsplaner, og på den måten hindrer de bemanningsbyråene i å kunne påse at loven følges. Vil statsråden påse at helseforetakene gir utleier den informasjon de har krav på - og i så fall når vil dette skje?

(03.04.2014 01:00)

Skriftlig spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 28.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helsedirektoratet lyste i 2013 ut tilskot til styrking av helsestasjon og skulehelsetenesta i kommunane på bakgrunn i bl.a. satsing på folkehelse. Dette blei godt motteke og kommunar som fekk tilskot satte i gong prosjekter. No melder fleire om at helsedirektoratet ikkje lyser ut midlar for 2014, men omfordeler midlane til å gjelde helsestasjon på vidaregåande skule. Kan statsråden gjere noko for å sikre at prosjekta som er igangsatt i 2013 også kan få midlar i 2014 for å vidareføre eit sårt tiltrengt tiltak?

(28.03.2014 00:00)

nn-NO Flere saker
Helse- og omsorgsdepartementet