Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Proposisjoner til Stortinget


Proposisjon brukes når regjeringen foreslår at Stortinget treffer vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller andre stortingsvedtak som for eksempel vedtak om budsjettet, tilslutning til internasjonale avtaler eller annet. En proposisjon kan både inneholde forslag til lovvedtak og andre vedtak.

Lovbehandlingen i Stortinget ble endret 1. oktober 2009. 
Om endringene i lovbehandlingen

Fra samme dato ble det nye betegnelser for Stortingets og regjeringens publikasjoner. Oversikt over gamle og nye betegnelser

De nye betegnelsene på lovforslagene fra regjeringen er:
• Prop.  L (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak)
• Prop.  LS (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Proposisjoner fra regjeringen som inneholder forslag til stortingsvedtak, som for eksempel forslag til vedtak om statsbudsjettet eller samtykke til inngåelse av internasjonale avtaler går nå under benevnelsen:
• Prop.  S (Proposisjon til Stortinget med forslag til stortingsvedtak)

Siden sesjonen 1995/96 finnes enkelte dokumenter i fulltekst. Fra og med sesjonen 1997/98 kan du se samtlige dokumenter i fulltekst.

Informasjon om bestilling av publikasjoner

Prop. 75 L (2013–2014)

Endringer i privatskolelova


Prop. 68 L (2013–2014)

Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)


Prop. 59 L (2013–2014)

Endringer i universitets- og høyskoleloven


Prop. 14 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under KunnskapsdepartementetProp. 206 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)


Prop. 129 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)


Prop. 120 L (2012–2013)

Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)


Prop. 37 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under KunnskapsdepartementetProp. 98 L (2011–2012)

Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)


Prop. 92 L (2011–2012)

Endringer i studentsamskipnadsloven


Prop. 84 L (2011–2012)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)


Prop. 67 L (2011–2012)

Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)


Prop. 24 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under KunnskapsdepartementetProp. 96 L (2010–2011)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)


Prop. 74 S (2010–2011)

Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt


Prop. 31 S (2010–2011)

Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet


Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven