Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver har ulike formål, men begge prøveformer er en del av underveisvurderingen og skal være til hjelp for skolen og lærerne.

 

Nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning på tvers av fag, og i deler av faget engelsk.

Prøvene er laget på bakgrunn av læreplanenes kompetansemål etter henholdsvis 4. og 7. trinn. Nasjonale prøver i lesing og regning gjennomføres på 5. 8. og 9. trinn. Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve som elevene på 8. trinn, slik at skolene har mulighet til å sammenligne resultatene på disse to trinnene. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres på 5. og 8. trinn. De nasjonale prøvene i engelsk og regning er elektroniske, mens lesing er papirprøve.

Resultatene på kommune-, fylkes-, og nasjonalt nivå publiseres på http://skoleporten.udir.no/. Det legges ikke til rette for offentliggjøring av resultater på skolenivå. Resultatene for skolen vil være tilgjengelig for skolelederen, og lærere har kun tilgang til resultater for egne elevgrupper. Disse resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

  

 

Kartleggingsprøver

Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå. Kartleggingsprøver skal brukes for å finne ut hvem som trenger ekstra oppfølging i begynneropplæringen i grunnskolen, og i begynnelsen av videregående opplæring.

I grunnskolen gjennomføres det obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet på 1., 2. og 3. trinn, og i tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn.  I tillegg tilbys det frivillige kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet på 1. og 3. trinn, og i engelsk på 3. trinn.

I videregående opplæring, Vg1, er det obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning, og det tilbys en frivillig prøve i engelsk.

Resultatene fra kartleggingsprøver skal ikke rapporteres til myndighetene, men skal brukes lokalt for at lærerne kan avdekke hvilke elever som trenger ekstra oppfølging, slik at det kan bli iverksatt tiltak overfor disse. Det er viktig at resultatene fra kartleggingsprøvene ses i sammenheng med annen informasjon læreren har om eleven fra før.

Mer informasjon om kartleggingsprøver finner du på www.udir.no/kartleggingsprover

 

Sist oppdatert 16.06.2011.

Sist oppdatert: 14.10.2013