Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

IKT og digital kompetanse

IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag. Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans.

 

For det første må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere alder. For det andre må skolen forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende.

 

Senter for IKT i utdanningen

Stortinget har bestemt at det skal opprettes et eget senter for IKT i utdanningen fra 1. januar 2010. Senterets hovedkontor vil ligge i Tromsø, med avdelingskontor i Oslo. Senteret vil bl.a. være en sammenslåing av UNIETT ABC, Utdanning.no og ITU, samt overta en mindre portefølje fra utdanningsdirektoratet. Ansvarsområdet vil være IKT i barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen.

 

UNINETT ABC

UNINETT ABC veileder norsk utdanningssektor om IKT og teknologivalg på vegne av Kunnskapsdepartementet. I inneværende periode har UNINETT ABC et spesielt fokus på identitetsforvaltning og IKT-drift for skoleeiere. UNINETT ABC har det nasjonale ansvaret for innføring av Feide i grunnopplæringen. Les mer på uninettabc.no

 

ITU

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) er en nasjonal FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning. ITU arbeider aktivt for å være en premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT, både internasjonalt og nasjonalt. ITU fokuserer spesielt på den nasjonale kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse. Les mer på itu.no.

 

Utdanning.no

Utdanning.no skal være en nasjonal fellesportal som gir enkel tilgang til all relevant informasjon om utdanning, karriere, læring og utdanningssystemet. Utdanning.no skal gjøre det enklere å velge utdanning, lettere å lære og raskere å finne fram. Portalen eies av Kunnskapsdepartementet. Les mer på utdanning.no.

 

Feide

Identitetsforvatning benyttes for å identifisere og autorisere personer, for å sikre at det er rett person som gis tilgang til de rette ressursene på riktig nivå. «Feide» er et slikt system for sikker identifisering ved pålogging til digitale tjenester i utdanningssektoren. Feide står for Felles Elektronisk Identitet. «Feide» gir folk i skole-Norge en elektronisk identitet som kan brukes i den digitale skolehverdagen. Ved bruk av denne ene digitale nøkkelen skal lærere og lærende gis tilgang til ulike ressurser som skoleportaler, digitale avgangsprøver, opptakssystemer, ordbøker og regneprogram. Se film om Feide (lenke til http://www.enkode.no/ ) Les mer om Feide

 

Et informasjonssamfunn for alle

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) har forandret verden, ikke bare en gang, men flere. Vår felles kunnskap i kombinasjon med rask teknologiutvikling gir store muligheter for en videre utvikling av informasjonssamfunnet. Digital kompetanse i befolkningen, gode offentlige tjenester og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for at Norge fremdeles skal være et av verdens beste land å bo i. IKT er i sin natur grenseoverskridende og griper inn i alle sektorer og samfunnsområder. IKT i utdanningen var derfor et naturlig tema i Stortingsmeldingen ”Eit informasjonssamfunn for alle” (St.meld nr. 17 (2006-2007)

 

Program for digital kompetanse

Program for Digital kompetanse 2004-2008 hadde hovedområdene infrastruktur, kompetanseutvikling, forskning og utvikling og digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer. Selv om programperioden er utløpt vil programmets mål og visjoner være førende for arbeidet med IKT og digital kompetanse i grunnopplæringen i mange år framover. Les hele programbeskrivelsen her.

 

Viktige lenker:

Trygg bruk /www.tryggbruk.no

Skolenettet www.skolenettet.no

eTwinning http://www.etwinning.net/

NDLA www.ndla.no

GREP http://www.udir.no/grep

Pedagogisk iktplan: www.iktplan.no

 

 

Sist oppdatert: 13.03.2014