Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Kvalitetsreformen

Sentralt i reformen står ny gradsstruktur, tettere oppfølging av studentene, nye eksamens- og evalueringsformer, ny studiestøttordning og økt internasjonalisering. På disse sidene kan du finne informasjon om endringer reformen fører med seg.

Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes.

Kvalitetsreformen er en omfattende reform av høyere utdanning i Norge, som ble iverksatt ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ved studiestart høsten 2003.

Bedre studier og sterkere læresteder

Universiteter og høgskoler har fått økt frihet, gradsstrukturen er lagt om, studentene har fått tettere oppfølging og det har kommet på plass systemer for kvalitetssikring. Dette går fram i stortingsmeldingen "Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning" som regjeringen la frem i dag.

Evaluering av Kvalitetsreformen

Evalueringen av Kvalitetsreformen, levekårsundersøkelsen blant studenter 2005 og rapporten "Thematic Review of Tertiary Education in Norway" skal danne grunnlaget for en stortingsmeldingen om høyere utdannig.

Kvalitetsreformen i lys av Bologna-prosessen

Alle ønsker høy kvalitet i utdanningen og større muligheter for studentmobilitet. I Norge har det kommet til uttrykk gjennom Kvalitetsreformen, som kan ses på som den norske oppfølgingen av Bologna-prosessen.

Kunnskapsdepartementet

Kvalitetsreformen

Kjære student! Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter.

Read more