Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Lærerutdanningsreformen

Grunnskolelærerutdanningen
Høsten 2010 startet den nye grunnskolelærerutdanningen opp. Studentene må velge mellom to løp som skal gi dem solid kompetanse til å undervise på ulike trinn i grunnskolen.

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter. 

Barnehagelærerutdanningen
Høsten 2013 startet den nye barnehagelærerutdanningen opp. Dette er en treårig bachelorutdanning (180 studiepoeng) som kvalifiserer deg til å jobbe som pedagogisk leder eller som styrer i barnehage.

Følgegruppen for BLU har levert sin første rapport "Frå førskolelærar til barnehagelærar - Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar". Rapporten ble overlevert departementet på den nasjonale konferansen om ny barnehagelærerutdanning 18.09.2014. Rapporten er et bidrag til videre dialog og samhandling omkring den nye barnehagelærerutdanningen. Les hele rapporten her.

 

 

Lærerutdanningene rettet mot ungdomsskole og videregående opplæring
(LU 8-13)

 


 
Nyheter, taler og artikler | Styrende dokumenter | Alle dokumenter

Lenke til www.hardudetideg.no

Gjennomgang av lærerutdanninger for 8.-13. trinn

Grunnskolelærerutdanningen var ny høsten 2010. Nå starter Kunnskapsdepartementet arbeidet med å gå gjennom de øvrige lærerutdanningene. Fra og med høsten 2013 vil opptak til disse utdanningene skje etter nye regelverk.

Om den nye grunnskolelærerutdanningen

Elevene er de viktigste i skolen, og læreren er den viktigste forutsetningen for elevenes læring. Økt kvalitet i skolen krever dyktige og motiverte lærere. Derfor trenger vi en god og relevant lærerutdanning som samtidig gir lærerne den statusen og det omdømmet de fortjener. Høsten 2010 starter to nye lærerutdanninger som skal gi lærerne solid kompetanse til å undervise på ulike trinn i grunnskolen.

Samisk lærerutdanning

Lærerutdanning i og på samisk tilbys ved Samisk høgskole. Høyskolene i Bodø og Nord-Trøndelag har ansvaret for å gi undervisning i henholdsvis lulesamisk og sørsamisk språk og kultur som del av lærerutdanning eller som videreutdanning. Samisk høgskole har det nasjonale ansvaret for samisk lærerutdanning og for å koordinere nettverksbygging med de andre høyskolene.

Forskning i lærerutdanningen

Lærere i skolen trenger kunnskap fra forskning i de fagene de underviser i, og ikke minst om hvordan fagene best kan formidles og læres. Det er derfor viktig at forskningen har et profesjonsperspektiv, og er nær knyttet til det nye faget pedagogikk og elevkunnskap.

Dokumenter om lærerutdanningene

Rapporter fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Hovedoppgave er å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Kunnskap for en felles framtid

Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015. Den nye strategien gjelder for perioden 2012-2015 og omfatter barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningen.

Strategi for videreutdanning av lærere 2012–2015

Strategien Kompetanse for kvalitet er en varig satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Satsingen skal gi deltakerne videreutdanning i et omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller område. Videreutdanningen skal i første rekke målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er behov for å styrke. Det nye strategidokumentet for perioden 2012-2015 er utarbeidet i samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet.

Flere dokumenter