Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Barnehager

Etter en periode med vekst i antall barnehageplasser, innføring av maksimalpris for foreldrebetalingen og rett til barnehageplass, rettes nå en særlig innsats mot kvalitet og innhold i barnehagen.

Temaillustrasjon  

Prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.

Regjeringen vil samkjøre arbeidet med den nye rammeplanen og den planlagte gjennomgangen av barnehageloven. Målet er bedre kvalitet i barnehagane.

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Veiledning skal sikre en best mulig overgang mellom utdanning og yrke. Kunnskapsdepartementet og KS har inngått en avtale om å arbeide målrettet for at nytilsatte nyutdannede barnehagelærere skal få et tilbud om veiledning.

Hvem har har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommunene og Fylkesmannen som har ansvar for barnehagene.

Kompetanse og rekruttering

Kunnskap om barns utvikling og læringsstrategier på ulike alderstrinn er nødvendig for å kunne drive en pedagogisk virksomhet som gir alle barn gode utviklingsmuligheter.

Barn i barnehage

Finansiering

Barnehagesektoren er siden 2011 rammefinansiert. Kommunene har nå plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd.

Publisert om barnehage:

Mot til å handle

I dag markerer vi at FNs barnekonvensjon er 25 år. Barns rettigheter har fått en sterkere stilling, men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort.

Tiltaksplan mot vold og overgrep

Regjeringen har lagt frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. Planen skal sikre barn tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

Foreslår endringer i barnehageloven

Regjeringen foreslår at også fylkesmennene skal kunne føre tilsyn med barnehagene. Forslaget blir nå sendt ut på høring.

Satsar på kvalitet i barnehagen

Aldri før har det vore brukt meir pengar på å heve kvaliteten i barnehagen. Regjeringa vil bruke 60 millionar kroner meir for å styrkje kompetansen til dei barnehagetilsette. Samtidig blir barnehagen billegare for familiar med låg inntekt.

Målrettar tilbodet med gratis kjernetid i barnehage

Sidan 2006 har staten hatt ei forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. No opnar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne for at ordninga kan målrettast og utvidast.

–Masterstudium vil gi økt kvalitet i barnehagen

–Det nye masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold(HiØ) vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagene, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Høring av rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Kunnskapsdepartementet inviterer til en bred høring av rapporten fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer.

Høyringsfrist: 31. oktober 2014

Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt foreldreutvalg for barnehager (FUB)

Kunnskapsdepartementet ønsker å videreføre det nasjonale foreldreutvalget for barnehager (FUB). FUB synliggjør foreldreressursen i barnehagene og sikrer at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker.

Regjeringen vil forbedre barnehagefinansieringen

Regjeringen har i dag vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap. I tillegg er det bestemt at ulike modeller for finansiering av private barnehager skal utredes.

Ny rapport om språk og barnehage

Mange kommuner jobber bra med å gi minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage et tilbud hvor de kan lære norsk. Det viser en rapport fra Fafo som kommer i dag

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

 

Kunnskapsdepartementet

Kontaktinformasjon

Barnehageavdelingen

Telefon: 48 16 11 02

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo