Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Grunnopplæring

Det er et mål at grunnopplæringen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring.

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Videregående opplæringer all opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning som gir kompetanse. Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Les mer om vidergående opplæring

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Regjeringens satsingsområder

Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

Satsing på realfag

Det er et mål å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen til fagene. Norske elever skal bli bedre i realfag. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Illustrasjonsbilde elev og lærer

Bedre gjennomføring i videregående

For få elever gjennomfører videregående opplæring. Det er derfor et mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå. Et viktig grep har vært å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å øke gjennomføringen.


Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Det er kommunene som eier grunnskolene og som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling er en oversikt over fordeling av det samlede timetallet for fagene på barne- og ungdomstrinnet med utfyllende bestemmelser. Timetall er fastsatt som minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Se læreplanverket, veiledninger til læreplaner og pågående arbeid med læreplanene.

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig innsats fra hele skolesamfunnet, og det er nødvendig med et bredt samarbeid.

Læremidler

Læremidler kan omfatte trykte lærebøker, digitale læringsressurser, tekster, lyd og bilder. Læremidler kan også være annet innhold som opprinnelig var ment for andre formål.

Vurdering og eksamen

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Målet med de nasjonale prøvene er å vurdere om skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opplæringsloven stiller krav til at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

Publisert om grunnopplæringen:

Næringsministerens første lærling på plass

For første gang har Nærings- og fiskeridepartementet en lærling med på laget. Johan Nordin (17) sikter mot fagbrev i kontor og administrasjon.

Videreutdanning styrker undervisningen

94 prosent av lærerne som tar videreutdanning mener kvaliteten på studiet er god eller svært god. I tillegg mener tre av fire at de har blitt bedre til å undervise.

Klart for NM i yrkesfag

Mer enn 300 ungdommer fra hele landet setter neste uke kurs mot Trondheim for å konkurrere i sitt fag og for å vise det fram til resten av Norge. Det skal konkurreres i alt fra billakkering og muring til helse, kokkekunst og frisering.

Forslag til endringer i RLE-faget

Regjeringen vil endre navnet på faget Religion, livssyn og etikk (RLE) til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av undervisningen skal brukes til kunnskap om kristendom.

Høring om endringer i RLE-faget m.m

Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Høyringsfrist: 5. januar 2015

Åpner for større mangfold av friskoler

Regjeringen sender i dag ut på høring et forslag til ny friskolelov som tillater et større mangfold av friskoler. Samtidig videreføres og presiseres forbudet mot å ta utbytte, og det tydeliggjøres at midlene til friskolevirksomhet i sin helhet skal komme elevene til gode.

Vil ha ny generell del av læreplanen

Den generelle delen av Kunnskapsløftet skal fornyes. - Læreplanen bør fornyes, slik at den viser dagens skolevirkelighet og de utfordringene barn og unge har i dag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ein milliard til vidareutdanning av lærarar

Norske elevar skal lære meir. Regjeringa held fram den historiske satsinga på vidareutdanning av lærarar og foreslår å bruke over ein milliard kroner på å gjere gode lærarar endå betre.

20 millioner til realfagskommuner

Regjeringen vil i 2015 lansere en ny nasjonal realfagsstrategi. Utvikling av såkalte realfagskommuner blir et sentralt virkemiddel i den nye strategien. Det foreslås 20 millioner kroner til tiltaket i budsjettet for 2015.

Nett-TV: Utdanning og menneskerettigheter

Kunnskapsdepartementet arrangerer konferanse om utdanning, menneskerettigheter og demokrati. Følg konferansen på nett-tv!

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Eksterne verksemder

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo