Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Grunnopplæring

Det er et mål at grunnopplæringen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring.

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Videregående opplæringer all opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning som gir kompetanse. Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Les mer om vidergående opplæring

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Det er kommunene som eier grunnskolene og som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling er en oversikt over fordeling av det samlede timetallet for fagene på barne- og ungdomstrinnet med utfyllende bestemmelser. Timetall er fastsatt som minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Se læreplanverket, veiledninger til læreplaner og pågående arbeid med læreplanene.

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig innsats fra hele skolesamfunnet, og det er nødvendig med et bredt samarbeid.

Læremidler

Læremidler kan omfatte trykte lærebøker, digitale læringsressurser, tekster, lyd og bilder. Læremidler kan også være annet innhold som opprinnelig var ment for andre formål.

Vurdering og eksamen

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Målet med de nasjonale prøvene er å vurdere om skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opplæringsloven stiller krav til at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

Videreutdanning for lærere

Regjeringens viktigste satsing på kunnskapsområdet er etter- og videreutdanning av lærerne. Det er bevilget mer enn 300 millioner kroner til etter- og videreutdanning for lærere i 2014. Det betyr blant annet at 750 flere lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning neste år.

Publisert om grunnopplæringen:

Bilde av elever

Regjeringen utvider retten til videregående opplæring

Regjeringen vil utvide retten til videregående opplæring og gi elever rett til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.

Prop. 75 L (2013–2014)

Endringer i privatskolelova

Prop. 68 L (2013–2014)

Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Jenter flinkere på skolen enn gutter

Jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Forskjellene er størst i lesing og minst i matematikk.

Ny realfagssatsing i norsk skole

Realfagshelter fra hele landet møtte i dag kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De hadde mange gode innspill til hvordan norske elever kan bli bedre i matematikk og naturfag. – Å løfte norske elevers matematikkprestasjoner og å skape en ny kultur for realfag, er en av regjeringens viktigste prioriteringer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norske elever på OECD-snittet i problemløsning

Norske elever skårer omtrent som gjennomsnittet i OECD i problemløsning. Det viser den siste delundersøkelsen fra PISA 2012 ”PISA Problem Solving”.

Abelprisen til russisk matematiker

Abelprisen 2014 tildeles den russiske matematikeren Yakov G. Sinai, for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk. Sinai er i dag professor ved Princeton-universitetet i USA.

Kunngjøring av Abelprisen

Vinneren av Abelprisen for 2014 kunngjøres onsdag 26.mars kl. 12.00 Følg direkte sendning fra Det Norske Videnskaps- Akademi her: http://www.abelprisen.no/artikkel/vis.html?tid=61187

Lærer snakker med elever.

Rekordmange lærere vil ta videreutdanning

Over 7 000 lærere har søkt om videreutdanning for skoleåret 2014/2015. Det er en økning på 75 prosent fra i fjor. Økningen er størst for fagene matematikk og naturfag. – Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. Vi er i gang med det største løftet for videreutdanning for lærere noensinne, sier statsminister Erna Solberg.

Også litt utdanning lønner seg

Dersom du har klart å komme deg i arbeid uten å fullføre videregående opplæring, er sjansene gode for at du er sysselsatt som 25-åring.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Eksterne verksemder

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo