Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Grunnopplæring

Det er et mål at grunnopplæringen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring.

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Videregående opplæringer all opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning som gir kompetanse. Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Les mer om vidergående opplæring

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Regjeringens satsingsområder

Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.


Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Det er kommunene som eier grunnskolene og som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling er en oversikt over fordeling av det samlede timetallet for fagene på barne- og ungdomstrinnet med utfyllende bestemmelser. Timetall er fastsatt som minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Se læreplanverket, veiledninger til læreplaner og pågående arbeid med læreplanene.

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig innsats fra hele skolesamfunnet, og det er nødvendig med et bredt samarbeid.

Læremidler

Læremidler kan omfatte trykte lærebøker, digitale læringsressurser, tekster, lyd og bilder. Læremidler kan også være annet innhold som opprinnelig var ment for andre formål.

Vurdering og eksamen

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Målet med de nasjonale prøvene er å vurdere om skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opplæringsloven stiller krav til at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

Publisert om grunnopplæringen:

Barn svømmer

Mer penger til svømmeopplæring

7 millioner kroner skal brukes i 2015 på svømmeopplæring for nyankomne barn med innvandrerbakgrunn. Dette vil være en ordning for unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

TALIS 2013: Norske lærere trives på jobb

Norske lærere trives på jobben, men bare én av tre lærere mener at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet.

Høring om kunst og kultur i opplæringen

Den 24. april leverte ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen sin rapport - Det muliges kunst. Rapporten er nå til høring frem til 20. juni.

Høring - forslag til endringer i privatistavgiften

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister. Departementet har sendt på høring et forslag til endring i privatistavgiften, som inneholder to alternativer.

Høyringsfrist: 20. juni 2014

Dyrere privatisteksamen

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister.

Nytt nettsted om pedagogisk entreprenørskap

Det nye nettstedet Pedent.no skal inspirere og være en ressurs for lærere som vil ta i bruk undervisningsopplegg for pedagogisk entreprenørskap.

Yrkeslandslaget 2014 sammen med kunnskapsministeren.

Heier på yrkeslandslaget

Kunnskapsministeren ønsker fagarbeiderne som skal konkurrere i Yrkes-EM i Lille i Frankrike til høsten lykke til. Denne uken har de sin første landslagssamling.

Høring - Skolebytte i mobbesaker

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Høyringsfrist: 5. september 2014

Skolen er en viktig arena for forebygging av psykiske vansker

Et stort flertall av lærerne ønsker at skolen skal jobbe for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene, men mange mener de ikke har kompetanse eller tid til å følge opp elevene som sliter psykisk. Dette kommer frem av en ny rapport om psykisk helse i skolen.

Foto: EU-delegasjonen i Brussel

Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020

Fra 17. mai 2014 er Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020, gjennom at programmene ble innlemmet i EØS-avtalen. Dette er EUs største program noensinne for utdanning, ungdom og idrett og forskning og innovasjon.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Eksterne verksemder

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo