Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Grunnopplæring

Det er et mål at grunnopplæringen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring.

Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Videregående opplæringer all opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning som gir kompetanse. Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Les mer om vidergående opplæring

 

Pressemeldinger og nyheter | Taler og artikler | Lover og regler | Publikasjoner

 

Regjeringens satsingsområder

Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

Satsing på realfag

Det er et mål å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen til fagene. Norske elever skal bli bedre i realfag. Det skal være en økt satsing på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Illustrasjonsbilde elev og lærer

Bedre gjennomføring i videregående

For få elever gjennomfører videregående opplæring. Det er derfor et mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå. Et viktig grep har vært å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å øke gjennomføringen.


Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Det er kommunene som eier grunnskolene og som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling er en oversikt over fordeling av det samlede timetallet for fagene på barne- og ungdomstrinnet med utfyllende bestemmelser. Timetall er fastsatt som minstetimetall som den enkelte elev har rett til å få, og som skoleeier har plikt til å gi.

Læreplaner

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Se læreplanverket, veiledninger til læreplaner og pågående arbeid med læreplanene.

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig innsats fra hele skolesamfunnet, og det er nødvendig med et bredt samarbeid.

Læremidler

Læremidler kan omfatte trykte lærebøker, digitale læringsressurser, tekster, lyd og bilder. Læremidler kan også være annet innhold som opprinnelig var ment for andre formål.

Vurdering og eksamen

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Målet med de nasjonale prøvene er å vurdere om skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opplæringsloven stiller krav til at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

Publisert om grunnopplæringen:

Prop. 19 L (2014–2015)

Kunnskapsdepartementet foreslår at det presiseres i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole.

Endrer loven om skolebytte i mobbesaker

I statsråd i dag ble det fremmet en proposisjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om skolebytte i mobbesaker.

Rasisme som den enkeltes problem

Minoriteter som samer og jøder får mye plass i norske læremidler. Men rasisme fremstilles i stor grad som en individuell sak og antisemittisme som et fortidsfenomen.

Mot til å handle

I dag markerer vi at FNs barnekonvensjon er 25 år. Barns rettigheter har fått en sterkere stilling, men vi kan ikke lene oss tilbake og tro at jobben er gjort.

Norge på andreplass i digitale ferdigheter

Norske elever presterer godt over det internasjonale gjennomsnittet når det gjelder digitale ferdigheter. Det viser den første studien av IKT-kunnskapene til ungdomsskoleelever i 18 land.

Tiltaksplan mot vold og overgrep

Regjeringen har lagt frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom. Planen skal sikre barn tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

Skritt for skritt mot gjennomføring

Et omfattende program for bedre gjennomføring i high scool i Toronto har vært vellykket. Nå prøves programmet ut i elleve andre deler av Canada.

Konferanse om fremtidens skole

Hva kan vil lære av Curriculum for Excellence i Skottland? Key Competences i New Zealand? Eller vil du lære mer om den nye Folkeskolereformen i Danmark?

Voksnes ansvar

Skal vi gjøre noe med de høye mobbetallene, må vi ha åpenhet rundt hvilke skoler som sliter mest.

Det er aldri for sent

Jo bedre leseferdigheter i 15-årsalderen, jo bedre ferdigheter i 27-årsalderen. Men alt er ikke skrevet i stein: Noen lesesvake 15-åringer er gode lesere som 27-åringer, og noen av de sterkeste leserne blant 15-åringene har liten fremgang.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Eksterne verksemder

Kontaktinformasjon

Opplæringsavdelingen

Telefon: 22 24 76 01

Adresse:

Kirkegata 18
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo