Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Stort engasjement på innspillsseminar

Mer enn 140 representanter fra over 80 organisasjoner var samlet for å gi sine innspill til regjeringens intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor.

Kulturministeren gratulerer med medalje i Ungdoms-OL

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Grace Bullen med gullmedalje i bryting i Ungdoms-OL i Nanjing.

Forenkling og mindre byråkrati for frivillige innsamlingsorganisasjoner

Regjeringen vil forenkle regelverk og byråkratiet for organisasjonene og foreslår å fjerne lov om registrering av innsamlinger og heller legge til rette for økt bruk av Frivillighetsregisteret.

Rundskriv V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Veileder - Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511)

Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732 N)

Staten sitt overordna mål med idrettspolitikken kan samanfattast i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Konsekvensen av idrett og fysisk aktivitet for alle er at staten gjennom sin bruk av verkemiddel skal leggje til rette for at alle som ønsker det skal ha moglegheit til å delta i idrett eller drive eigenorganisert fysisk aktivitet.

Regjeringen starter arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten.

Tilskudd til etablering av nye frivilligsentraler i 2014

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på 11 fylker i 2014. Til sammenligning ble det i 2013 gitt tilskudd til etablering av 9 sentraler.

Veileder - Snøproduksjon og snøpreparering (V-0965)

Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold.

Fleire dokument om temaet