Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Forenkling på kulturfeltet

Kulturdepartementet foreslår forenkling under fleire av sine ansvarsområde. Dette er del av regjeringa sitt prosjekt for å skape ein enklare kvardag.

Samspel og forenkling for frivillige organisasjonar – gratis innmelding i Frivilligheitsregisteret

Regjeringa vil ha enklare reglar og mindre byråkrati for frivillige organisasjonar.

Meir pengar til idrett og kultur frå Norsk Tipping

Regjeringa foreslår å endre pengespellova og gjennomfører opptrappinga av tippenøkkelen.

Auke i momskompensasjon for idrettsanlegg

Regjeringa foreslår ei løyving på 72,6 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg i 2015. Dette er ein auke på 16,8 millionar kroner frå statsbudsjettet for 2014.

Innlegg til Røde Kors’ landsmøte

Trondheim, 3. oktober 2014

Prop. 2 L (2014–2015)

Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing

Regjeringen fremmer lovforslag for Stortinget om å oppheve proffbokseloven

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget om oppheving av proffbokseloven.

Regjeringen gjør endringer i knockoutforskriften

- Regjeringen ønsker å legge til rette for utøvelse av profesjonell boksing. Med de forskriftsendringene vi nå har foretatt, vil det kunne gis godkjenning til å organisere kamper i profesjonell boksing i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Ordningen ble innført 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. De siste to årene har det blitt utbetalt ca. 340 millioner kroner årlig til de frivillige lokallagene i Norge gjennom grasrotordningen.

Fleire dokument om temaet