Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Familie og oppvekst: Kultur og fritid

Prop. 18 L (2014–2015)

I proposisjonen legg Justis- og beredskapsdepartementet fram eit forslag til ei ny lov om forsvunne personar. Lova skal erstatte den gjeldande lova som er frå 1961. Lovforslaget har reglar om når ein forsvunnen person skal reknast for å vere død, og framgangsmåten for å få fastslått dette. Lova gir også reglar om forvalting av buet til den forsvunne personen og om attendeføring av mottatte verdiar om den forsvunne personen kjem attende. I proposisjonen gjer departementet også framlegg om å avvikle arveretten for staten etter arvelova. Framlegget går ut på å endre arvelova slik at «herrelaus arv», det vil seie arv etter ein avdød som ikkje let etter seg arvingar, skal fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Verdiane skal kanaliserast gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg i år

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 48,9 millioner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning innebærer at alle idrettslag og foreninger som i 2014 mottok avkortet kompensasjon, vil få innvilget søknadene sine fullt ut.

Bildet viser tre av møtedeltakerne, kulturminister Thorhild Widvey, Sir Craig Reedie og Valgerd Svarstad Haugland

Kulturministeren møtte WADA-sjef

Kulturminister Thorhild Widvey møtte torsdag presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie.

Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede 31. oktober 2014

Forsknings- og utredningsoppdrag: Oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Kulturdepartementet skal igangsette et nytt forsknings- og utredningsoppdrag om Frivillig sektors inntekts- og finansieringskilder knyttet til private aktører.

Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

Samspel og forenkling for frivillige organisasjonar – gratis innmelding i Frivilligheitsregisteret

Regjeringa vil ha enklare reglar og mindre byråkrati for frivillige organisasjonar.

Forenkling på kulturfeltet

Kulturdepartementet foreslår forenkling under fleire av sine ansvarsområde. Dette er del av regjeringa sitt prosjekt for å skape ein enklare kvardag.

Meir pengar til idrett og kultur frå Norsk Tipping

Regjeringa foreslår å endre pengespellova og gjennomfører opptrappinga av tippenøkkelen.

Auke i momskompensasjon for idrettsanlegg

Regjeringa foreslår ei løyving på 72,6 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg i 2015. Dette er ein auke på 16,8 millionar kroner frå statsbudsjettet for 2014.

Fleire dokument om temaet