Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Flom og skred

Som vassdragsmyndighet etter vannressursloven er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig departement for forvaltning av landets vannressurser. OED har også det overordnede ansvaret for forebygging av alle typer flom og skred.

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Flom og skred kan føre til skader på mennesker, bygg, infrastruktur, jordbruk og miljø. Kartlegging av fare og riktig arealplanlegging er viktig for å forebygge skader. Fysiske sikringstiltak og god beredskap kan også forebygge skade. 

Det operative ansvaret er delegert Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene i arbeidet med skred og flom. NVEs flomvarslingstjeneste gir informasjon til kommuner og andre om forestående flomsituasjoner. Bistanden ytes gjennom blant annet flomsonekartprosjektet, program for økt sikkerhet mot leirskred og annen skredfarekartlegging. NVE behandler også en rekke arealplaner i fareområder.

NVEs regionkontor kan bistå det lokale og regionale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon. For eksisterende bebyggelse og infrastruktur kan NVE gi bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom, isgang, erosjon og skred. 

Kontaktinformasjon

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Telefon: 22 24 63 63
Faks: 22 24 95 68

Adresse:

Einar Gerhardsens plass 1,

Postboks  8148 Dep, NO- 0033

Sist oppdatert: 27.05.2013
Olje- og energidepartementet

Tema

Kontaktinformasjon

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Telefon: 22 24 63 63
Faks: 22 24 95 68

Adresse:

Einar Gerhardsens plass 1,

Postboks  8148 Dep, NO- 0033