Tilknytte verksemder

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD)

Oljedirektoratet (OD) sitt overordna mål er å bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet frå olje- og gassverksemda gjennom forsvarleg ressursforvaltning med forankring i tryggleik, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat.

Nettsida til

NVE logo

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.

Nettsida til

Enova Logo 100x75

Enova SF

Enova skal fremje ei miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Noreg. Enova SF er eit statsføretak eigd av Olje- og Energidepartementet.

Nettsida til

Gassco

Gassco

Gassco har ansvaret for transport av gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa.

Nettsida til

Gassnova

Gassnova

Gassnova SF er statens føretak for CO2-handtering.

Nettsida til

Petoro

Petoro AS

På vegne av staten ivaretek Petoro dei forretningsmessige sidene knytt til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsveksemda på norsk sokkel og verksemd knytt til denne. Petoro er rettshavar for staten sine eigardelar på sokkelen.

Nettsida til

Statnett

Statnett har som hovedmål å legge forholdene til rette for kraftmarkedet og sørge for pålitelig overføring av elektrisk kraft.

Nettsida til

Statoil

Statoil er et integrert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet, og er et resultat av sammenslåingen av Statoil og olje- og gassaktiviteten til Norsk Hydro 1. oktober 2007.

Nettsida til

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga (KOMM)

Olje- og energidepartementet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonseininga (KOMM)