Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.

NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Direktoratet har og ei sentral rolle i vernebuinga mot flaum og leier den nasjonale kraftforsyningsvernebuinga.

NVE er engasjert i forskings- og utviklingsarbeid, internasjonalt utviklingssamarbeid og er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovudkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

Tildelingsbrev

Kontaktinformasjon

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95
Faks: 22 95 90 00

Nettsida til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Adresse:

Postadresse hovedkontor:
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Besøksadresse:
Middelthunsgate 29
Oslo

Sist oppdatert: 28.04.2011
Olje- og energidepartementet

Kontaktinformasjon

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22 95 95 95
Faks: 22 95 90 00

Nettsida til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Adresse:

Postadresse hovedkontor:
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Besøksadresse:
Middelthunsgate 29
Oslo