Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Transport- og kommunikasjonsberedskap

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innen luftfart, veg, jernbane, post og elektronisk kommunikasjon. Målet er å sikre det sivile samfunnets behov for transport og kommunikasjon i normalsituasjon og i kriser.

  • Et grunnleggende mål for arbeidet er å forebygge uønskede hendelser og minske følgene av slike hendelser.
  • Gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser, krisehåndteringsøvelser, forskningsprosjekter og utredninger, arbeides det strategisk med samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren.
  • Samferdselsdepartementet legger vekt på å videreutvikle planer og systemer for kriseberedskap på tvers av transportgrenene og telesektoren for å sikre en mer effektiv håndtering av store, komplekse kriser.
  • Nye internasjonale forordninger innen det terrorforebyggende arbeidet følges opp for å sikre nasjonale, effektive og helhetlige løsninger og tiltak.
Beredskap - transport og kommunikasjon

Ansvar og oppgaver - transport- og kommunikasjonsberedskap

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap innen sektorene elektronisk kommunikasjon, jernbane, luftfart, veg og post.

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en strategi for samfunnssikkerhet og beredskap. Formålet er å styrke departementets helhetlige tilnærming til samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren.

Beredskapsøvelser

For å øke kriseberedskapen og sikre robustheten innen samferdselssektoren, arrangerer Samferdselsdepartementet med jevne mellomrom beredskapsøvelser for departementet, underliggende etater og virksomheter.


Sist publisert om temaet

Nye rapporter: Sårbarhetsanalyse av mobilnettene

Samferdselsministeren mottok i dag rapporter fra Post- og teletilsynet om sårbarheten i mobilnettene i Norge. Les rapportene og se opptak fra overleveringen.

Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en strategi for samfunnssikkerhet og beredskap. Formålet er å styrke departementets helhetlige tilnærming til samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren.

Nasjonal transportplan 2010-2019 - samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Samferdselsdepartementet og tilhørende etater og virksomheter, skal bidra til å nå hovedmålene om økt transportsikkerhet og pålitelig framkommelighet, går det fram av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.

Prosjektet Krisescenarioer i samferdselssektoren (KRISIS)

Prosjektet ”Krisescenarioer i samferdselssektoren (KRISIS)” gjennomføres i perioden 2008-2009. Prosjektet utgjør en del av oppfølgingen fra SAMROS-prosjektet og ser nærmere på hvilke krisescenarioer som kan ramme transport og elektronisk kommunikasjon.

Kritisk infrastruktur i samferdselssektoren

Samferdselsepartementets etater og tilknyttede virksomheter har som eiere og operatører av kritisk infrastruktur et selvstendig ansvar for å forberede og iverksette tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Kontaktinformasjon

Seksjon for trafikktryggleik og beredskap

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 95 72

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Seksjon for trafikktryggleik og beredskap

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 95 72

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo