Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

St.prp. nr. 45 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs ­rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

1 EØS-komiteens beslutning nr. [...] av [...] om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

  • 1) EØS-avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. .../...… av …... 1 .

  • 1) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1855/2006/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av kulturprogrammet (2007-2013) 2 .

  • 2) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2007 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 13 nr. 4 skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32006 D 1855: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1855/2006/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av kulturprogrammet (2007-2013) (EUT L 378 av 27.12.2006, s. 22).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3 .

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, [...].

For EØS-komiteen

Formann

[...]

EØS-komiteens sekretærer

[...]

1

EUT L …

2

EUT L 378 av 27.12.2006, s. 22).

3

Forfatningsrettslige krav angitt.][Ingen forfatningsrettslige krav angitt.]