Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

St.prp. nr. 47 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et ­støtteprogram for den europeiske audiovisuelle ­industri (MEDIA 2007)

2 Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1718/2006/EF av 15. november 2006 om gjennomføringen av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 150 nr. 4 og artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité 1 ,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen 2 ,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 3 og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Den europeiske audiovisuelle sektor spiller en nøkkelrolle i framveksten av et europeisk borgerskap fordi den er et av de viktigste verktøyene i formidlingen av unionens felles grunnleggende verdier til europeere, særlig unge mennesker. Støtten fra Fellesskapet skal gjøre det mulig for den europeiske audiovisuelle sektor å fremme tverrkulturell dialog, øke gjensidig forståelse blant Europas kulturer og å utvikle sitt politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske potensial, som utgjør en ekte merverdi i oppgaven med å virkeliggjøre et europeisk borgerskap. Hensikten med slik støtte er å øke konkurranseevnen, og særlig markedsandelen til ikke-nasjonale europeiske verk i Europa.

 2. Det er også nødvendig å fremme et aktivt borgerskap og gjøre mer for å sikre respekt for prinsippet om menneskeverd, fremme likhet mellom menn og kvinner og bekjempe alle former for diskriminering og utstøting, herunder rasisme og fremmedfrykt.

 3. Alle tiltak som vedtas i henhold til dette program, bør være i samsvar med Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 11 om ytringsfrihet og mediemangfold.

 4. I artikkel 22 i den nevnte pakten fastslås at unionen skal respektere kulturelt og språklig mangfold. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til de særlige behovene til de små medlemsstatene og til medlemsstater med mer enn ett språkområde.

 5. Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor er i tråd med traktatens artikkel 151.

 6. Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor er også i tråd unionens nye strategiske mål, nemlig å øke opplæring, sysselsetting, økonomiske reformer og sosial utjevning i en kunnskapsbasert økonomi, som ble fastsatt på Det europeiske råds møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000. Det europeiske råd fastslo i sine konklusjoner at «innholdsindustriene skaper en merverdi ved å utnytte og skape et nettverk for kulturelt mangfold i Europa». Denne strategien ble bekreftet på Det europeiske råds møte i Brussel 20. and 21. mars 2003.

 7. Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor bygger på den betydelige erfaring som ble oppnådd i programmene MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Pluss og MEDIA — Opplæring 4 , som siden 1991 har bidratt til utviklingen av den europeiske audiovisuelle industrien, noe som kommer klart fram i vurderingen av disse programmene.

 8. Resultatene som ble oppnådd viser at Fellesskapet i hovedsak bør konsentrere seg om:

  • i førproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon: utviklingen av europeiske audiovisuelle verk og tilegning og styrking av audiovisuelle ferdigheter, der sistnevnte må ses som en integrert del av den audiovisuelle førproduksjonsprosessen,

  • i etterproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon: distribusjon, kinovisning og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk,

  • digitalisering, som vil være et avgjørende bidrag for å styrke den audiovisuelle sektor, og å gjøre digitalisering til et sentralt element i MEDIA 2007. Støtte til digitale tjenester og europeiske kataloger er et av de prioriterte områdene i programmet for å løse problemet med fragmentering av det europeiske audiovisuelle markedet.

 9. MEDIA-programmet bør oppmuntre forfattere (manuskriptskrivere og regissører) i den skapende prosessen og oppmuntre dem til å utvikle og tilegne seg nye kreative teknikker som vil styrke den europeiske audiovisuelle sektors evne til nyskaping.

 10. Det finnes mer enn en plattform for digitalisering i forbindelse med filmframvisninger, avhengig av ulike typer bruk, brukere og behov. Forsøksprosjektene i MEDIA-programmet er en forsøksarena for utprøving av framtidige utviklinger i den audiovisuelle sektor.

 11. Det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: i2i Audiovisuell», som utfyller programmene MEDIA Pluss og MEDIA — Opplæring, markerte et ytterligere trinn i gjennomføringen av Fellesskapets politikk om støtte til den audiovisuelle sektor. Formålet med tiltaket er særlig å bidra til å løse de finansieringsproblemene små og mellomstore bedrifter (SMBer) i denne sektoren har. Evalueringen av «Vekst og audiovisuelle medier: i2i Audiovisuell» har vist at tiltaket har oppfylt sektorens behov og at det er behov å videreføre Fellesskapets innsats langs de samme linjene, men at tiltakene i større grad bør være rettet mot sektorens særskilte behov.

 12. Den europeiske audiovisuelle sektor kjennetegnes av et betydelig potensial for vekst, innovasjon og dynamikk, av fragmentering av markedet som en følge av kulturelt og språklig mangfold og, som en følge av dette, av et stort antall mellomstore, små og svært små bedrifter med en stadig mangel på kapital. Ved gjennomføringen av Fellesskapets støtte bør det tas hensyn til den audiovisuelle sektors egenart samt sikres at administrative og finansielle framgangsmåter med hensyn til mengden av støtte forenkles i så stor grad som mulig og tilpasses de målene som skal nås og sektorens praksis og behov.

 13. En stor hindring for konkurransen i hele EU er en tilnærmet fullstendig mangel på selskaper som spesialiserer seg på lånefinansiering i den audiovisuelle sektor.

 14. Kommisjonen og medlemsstatene bør vurdere sin støtte til den audiovisuelle sektor på nytt, særlig på grunnlag av resultatene av det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: i2i Audiovisuell», for å avgjøre i hvilken grad framtidig støtte kan forenkle utviklingen av spesielle tilbud til små og mellomstore bedrifter med hensyn til lånefinansiering.

 15. Lånefinansieringssystemer som er utviklet i medlemsstatene for å fremme nasjonale audiovisuelle prosjekter og for å skaffe til veie privat kapital, bør undersøkes for å se om slik kapital kan gjøres tilgjengelig for ikke-nasjonale europeiske prosjekter.

 16. Økt åpenhet og spredning av informasjon om det europeiske audiovisuelle markedet kan gjøre aktørene i sektoren, særlig små og mellomstore bedrifter, mer konkurransedyktige. Dette kan gi større forståelse for industriens potensial, og styrke private investorers tillit. Det vil også gjøre det enklere å evaluere og følge opp Fellesskapets tiltak. Den europeiske unions deltaking i Det europeiske observatorium for det audiovisuelle område skal bidra til å nå disse målene.

 17. I et fellesskap med 25 medlemsstater blir samarbeid i økende grad et strategisk middel for å styrke den europeiske filmindustriens konkurransedyktighet. Det er derfor behov for økt støtte til nettverksprosjekter i hele EU på alle nivåer i MEDIA-programmet — opplæring, utvikling, distribusjon og markedsføring. Dette gjelder særlig samarbeid med aktører fra de medlemsstatene som ble medlemmer i Den europeiske union etter 30. april 2004. Det bør understrekes at enhver strategi for samarbeid mellom aktørene i den audiovisuelle sektor må være i samsvar med Fellesskapets konkurranserett.

 18. Offentlig støtte til kinoer på europeisk, nasjonalt, regionalt eller lokalt plan er viktig for å løse sektorens strukturelle problemer og å gjøre det mulig for den europeiske audiovisuelle industrien å møte utfordringene knyttet til globaliseringen.

 19. Søkerstater til Den europeiske union og de EFTA-statene som er medlemmer av EØS-avtalen, anses som potensielle deltakere i fellesskapsprogrammene, i samsvar med de avtaler som er inngått med disse statene.

 20. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom MEDIA og Eurimages, men uten at det fører til finansiell og administrativ integrasjon.

 21. Det europeiske råd vedtok på sitt møte i Tessaloniki 19. og 20. juni 2003 «Handlingsplanen for Vest-Balkan: På vei mot europeisk integrasjon», der det fastslås at stater som gjennomgår en stabiliserings- og tilknytningsprosess, skal kunne delta i fellesskapsprogrammer, på grunnlag av rammeavtaler som vil bli inngått mellom Fellesskapet og disse statene.

 22. De andre europeiske statene som er parter i Europarådets konvensjon om fjernsyn over landegrensene, utgjør en integrert del av det europeiske audiovisuelle området og bør derfor, dersom de ønsker det, og samtidig som det tas hensyn til budsjettmessige overveielser eller prioriteringer innenfor deres audiovisuelle industrier, få anledning til å delta i dette programmet eller nyte godt av et mer begrenset samarbeid på grunnlag av tilleggsbevilgninger og særskilte ordninger, i samsvar med vilkår som vil bli fastsatt i avtaler mellom de berørte partene.

 23. Samarbeid som utvikles med ikke-europeiske tredjestater på grunnlag av gjensidige og balanserte interesser, kan skape merverdi for den europeiske audiovisuelle industrien med hensyn til markedsføring, markedsadgang, distribusjon, spredning og visning av europeiske verk i disse statene. Et slikt samarbeid bør utvikles på grunnlag av tilleggsbevilgninger og særordninger som skal avtales mellom de berørte parter.

 24. Det bør iverksettes egnede tiltak for å hindre uregelmessigheter og bedrageri og for å tilbakebetale midler som er tapt eller urettmessig utbetalt, eller anvendt på en feilaktig måte.

 25. I denne beslutning fastsettes for hele programmets varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den årlige budsjettbehandlingen, som definert i punkt 37 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og god økonomistyring 5 .

 26. De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne beslutning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen 6 .

 27. Ordningene for å overvåke og evaluere tiltakene bør omfatte detaljerte, årlige rapporter samt særskilte, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede mål og indikatorer.

 28. Det må fastsettes tiltak for å styre overgangen fra programmene under MEDIA Pluss og MEDIA — Opplæring til programmet fastsatt ved denne beslutning.

 29. Ettersom målene for denne beslutning ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet iverksette tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette vedtak ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Kapittel I

Overordnede mål og budsjett

Artikkel 1

Programmets overordnede mål og prioriteringer

 1. I denne beslutning fastsettes et program for støtte til den europeiske audiovisuelle sektor, heretter kalt «programmet», for perioden 1. januar 2007 – 31. desember 2013.

 2. Den audiovisuelle sektor er et viktig virkemiddel for å overføre og utvikle europeiske kulturelle verdier og for å skape høyt kvalifiserte, framtidsorienterte arbeidsplasser. Sektorens skaperevne har en positiv innvirkning på konkurransedyktigheten og på offentlighetens kulturelle interesse. Hensikten med programmet er å styrke den audiovisuelle sektor økonomisk, gjennom å utvikle en industri som tilbyr et sterkt og mangfoldig innhold og en verdifull og tilgjengelig arv, slik at den blir i stand til å spille sin kulturelle rolle mer effektivt, og å gi nasjonal støtte en merverdi.

  Programmets overordnede mål er å:

  1. bevare og styrke Europas kulturelle og språklige mangfold samt filmarv og audiovisuelle arv, å sikre offentligheten tilgang til denne arven og å fremme tverrkulturell dialog,

  2. øke europeiske audiovisuelle verks utbredelse og seerantall innenfor og utenfor Den europeiske union, blant annet gjennom bedre samarbeid mellom aktørene,

  3. styrke den europeiske audiovisuelle sektors konkurranseevne innenfor rammen av et åpent og konkurransedyktig europeisk marked som virker positivt på sysselsettingen, blant annet gjennom å fremme kontakt mellom yrkesutøvere på det audiovisuelle området.

 3. For å nå disse målene skal programmet støtte:

  1. i førproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon: tilegning og styrking av ferdigheter på det audiovisuelle området og utvikling av europeiske audiovisuelle verk,

  2. i etterproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon: distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk,

  3. Forsøksprosjekter for å sikre at programmet tilpasses utviklingene i markedet.

 4. Følgende prioriteringer gjelder for innsatsområdene fastsatt i nr. 3:

  1. fremme skaperevnen i den audiovisuelle sektor samt kunnskap om og spredning av Europas filmarv og audiovisuelle arv,

  2. styrke strukturen i den europeiske audiovisuelle sektor, særlig små og mellomstore bedrifter,

  3. redusere ubalansene i det europeiske audiovisuelle markedet mellom stater med høy audiovisuell produksjonskapasitet og stater eller regioner med lav audiovisuell produksjonskapasitet og/eller et begrenset geografisk og språklig område,

  4. følge med på og støtte utviklingene i markedet med hensyn til digitalisering, herunder markedsføring av interessante digitale kataloger over europeiske filmer på digitale plattformer.

Artikkel 2

Den finansielle rammen

 1. Den finansielle rammen for gjennomføringen av dette program i tidsrommet fastsatt i artikkel 1 nr. 1, er satt til 754 950 000 millioner euro. Den veiledende fordelingen av dette beløpet på områder er vist i punkt 1.4 i Kapittel II i vedlegget.

 2. Budsjettmyndigheten skal godkjenne de årlige bevilgningene innenfor den finansielle rammens grenser.

Kapittel II

Særskilte mål i førproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon

Artikkel 3

Tilegning og styrking av ferdigheter på det audiovisuelle området

På området tilegning og styrking av ferdigheter er programmets mål å:

 1. styrke europeiske audiovisuelle yrkesutøveres ferdigheter på områdene utvikling, produksjon, distribusjon/spredning og markedsføring, med sikte på å forbedre europeiske audiovisuelle verks kvalitet og potensial. Programmet skal særlig støtte tiltak innenfor følgende områder:

  1. manuskriptskrivingsteknikker med sikte på å øke europeiske audiovisuelle verks kvalitet og mulige utbredelse,

  2. økonomisk, finansiell og forretningsmessig ledelse av produksjon, distribusjon og markedsføring av audiovisuelle verk for å gjøre det mulig å utvikle europeiske strategier allerede i utviklingsfasen,

  3. bruk av digitale teknologier i tidligfasen av produksjon, etterproduksjon, distribusjon, markedsføring og arkivering av europeiske audiovisuelle programmer.

   Det skal også iverksettes tiltak for å sikre deltaking av yrkesutøvere og lærere fra andre stater enn dem der opplæringstiltakene som støttes i henhold til nr. 2 bokstav a), b) og c), finner sted,

 2. styrke den europeiske dimensjonen av audiovisuelle opplæringstiltak gjennom:

  1. støtte til nettverksbygging og mobilitet for europeiske opplæringsfagfolk, særlig:

   • europeiske filmskoler,

   • opplæringsinstitusjoner,

   • bransjens parter,

  2. opplæring av lærere,

  3. støtte til filmskoler,

  4. samordnings- og markedsføringstiltak for de organer som støttes med hensyn til tiltakene nevnt i nr. 1,

 3. gjøre det mulig for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som sluttet seg til Den europeiske union etter 30. april 2004, gjennom spesielle stipender, å delta i opplæringstiltakene nevnt i nr. 1.

Tiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i vedlegget.

Artikkel 4

Utvikling

 1. Programmets mål i forbindelse med utvikling er å:

  1. støtte utviklingen av produksjonsprosjekter som drives av uavhengige produksjonsselskaper, og som er beregnet på det europeiske og internasjonale markedet,

  2. støtte utarbeidelsen av finansieringsplaner for europeiske produksjonsselskaper og -prosjekter, særlig finansiering av samproduksjoner.

 2. Kommisjonen skal treffe tiltak for å sikre at virksomhetene som støttes i forbindelse med styrking av bransjeferdigheter og tiltakene fastsatt i nr. 1, utfyller hverandre.

 3. Tiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i vedlegget.

Kapittel II

Særskilte mål i etterproduksjonsfasen av audiovisuell produksjon

Artikkel 5

Distribusjon og spredning

Programmets mål på området distribusjon og spredning er å:

 1. styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre distributørene til å investere i samproduksjon, innkjøp og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer og til å utarbeide samordnede markedsføringsstrategier,

 2. øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske filmer på de europeiske og internasjonale markedene ved å stimulere til eksport, distribusjon på alle typer medier og kinoframvisning,

 3. fremme tverrnasjonal spredning av europeiske audiovisuelle verk produsert av uavhengige produksjonsselskaper ved å oppmuntre til samarbeid mellom senderselskap på den ene siden og uavhengige produsenter og distributører på den andre siden,

 4. oppmuntre til digitalisering av europeiske audiovisuelle verk og til utvikling av en konkurransedyktig, digital markedsplass,

 5. oppmuntre kinoer til å utnytte de mulighetene som digital distribusjon tilbyr.

Tiltakene fastsatt i bokstav a) til e) skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i vedlegget.

Artikkel 6

Markedsføring

Programmets mål på området markedsføring er å:

 1. øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle verk ved å sikre at den europeiske audiovisuelle sektor har tilgang til europeiske og internasjonale bransjemarkeder,

 2. lette det europeiske og internasjonale publikums tilgang til europeiske audiovisuelle verk,

 3. oppmuntre nasjonale organisasjoner som arbeider med markedsføring av filmer og audiovisuelle programmer, til felles tiltak

 4. oppmuntre til markedsføring av Europas filmarv og audiovisuelle arv og lette publikums tilgang til dem på både europeisk og internasjonalt plan.

Tiltakene fastsatt i bokstav a) til d) skal gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i vedlegget.

Kapittel IV

Forsøksprosjekter

Artikkel 7

Forsøksprosjekter

 1. Programmet kan gi støtte til forsøksprosjekter for å sikre at det tilpasser seg utviklingene i markedet, med særlig vekt på innføring og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

 2. Kommisjonen skal i forbindelse med gjennomføringen av nr. 1 bistås av teknisk rådgivende grupper bestående av eksperter utpekt av medlemsstatene på grunnlag av et forslag fra Kommisjonen.

Kapittel V

Regler for gjennomføring av programmet og finansielle bestemmelser

Artikkel 8

Bestemmelser om tredjestater

 1. Programmet skal være åpent for deltaking fra følgende stater, forutsatt at de oppfyller de nødvendige vilkår samt at tilleggsbevilgninger er mottatt:

  1. EFTA-stater som er medlemmer av EØS, i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser,

  2. søkerstater som omfattes av en strategi om forhåndstiltredelse til Den europeiske union, i samsvar med allmenne prinsipper og generelle vilkår og regler for disse statenes deltaking i fellesskapsprogrammer, som fastsatt i henholdsvis rammeavtalen og i Assosieringsrådets beslutninger,

  3. Vest-Balkanstatene i samsvar med regler som avtales med disse landene i forbindelse med rammeavtaler som vil bli inngått, og som vil styre disse landenes deltaking i fellesskapsprogrammer.

 2. Programmet skal være åpent for deltaking fra stater som er parter i Europarådets konvensjon om fjernsyn over landegrensene, selv om de ikke er nevnt i nr. 1, forutsatt at tilleggsbevilgninger mottas i tråd med de vilkår som vil bli avtalt mellom de berørte partene.

 3. Åpning av programmet for de europeiske tredjestatene nevnt i nr. 1 og 2 kan gjøres avhengig av en forhåndsundersøkelse av om disse statenes nasjonale lovgivning er forenlig med gjeldende fellesskapsrett, herunder artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 7 . Denne bestemmelse får ikke anvendelse på tiltak i henhold til i artikkel 3 i denne beslutning.

 4. Programmet skal også være åpent for samarbeid med andre tredjestater som har inngått assosierings- eller samarbeidsavtaler med Den europeiske union som inneholder klausuler om den audiovisuelle sektor, forutsatt at det oppnås enighet om hvilke tilleggsbevilgninger og særordninger samarbeidet skal bygge på. De Vest-Balkanstatene nevnt i nr. 1 som ikke ønsker full deltaking i programmet, kan delta i programmet på de vilkår som er fastsatt i dette nummer.

Artikkel 9

Finansielle bestemmelser

 1. Fysiske og juridiske personer kan motta støtte fra programmet.

  Med forbehold for de avtaler og konvensjoner som Fellesskapet er part i, skal foretak som mottar støtte fra programmet eies og fortsatt eies, enten direkte eller ved flertallsandel, av medlemsstatene og/eller borgere i medlemsstatene.

 2. Kommisjonen kan avgjøre om visse typer støttemottakere og tiltak kan unntas fra kravet om kontroll av de bransjeferdigheter og -kvalifikasjoner som kreves for å fullføre et tiltak eller et arbeidsprogram på en vellykket måte. Kommisjonen kan også ta hensyn til den typen tiltak som støttes, målgruppens profil i den aktuelle audiovisuelle sektoren og programmets mål.

 3. Avhengig av type tiltak, kan finansiell støtte gis i form av tilskudd eller stipend, eller i form av ethvert annet instrument godkjent ved rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på de europeiske fellesskaps alminnelige budsjett 8 . Kommisjonen kan også utdele priser til programmets tiltak eller prosjekter. Avhengig av type tiltak, kan det gis tillatelse til bruk av enhetskostnadstariffer eller til finansiering etter fast sats for bidrag som ikke overstiger beløpet nevnt artikkel 181 i Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 9 .

 4. Kommisjonen skal i forbindelse med størrelsen på det tildelte stipendet overholde forholdsmessighetsprinsippet med hensyn til administrative og finansielle krav, som for eksempel støttekriterier og finansiell evne.

 5. Finansiell støtte gitt i henhold til programmets vilkår, kan ikke overstige 50 % av de endelige kostnadene for det tiltak som støttes. I de tilfeller der dette er uttrykkelig angitt i vedlegget, kan denne prosentandelen imidlertid økes til inntil 75 % av tiltakets kostnader. Videre skal det ved tildeling av slik støtte sikres at framgangsmåtene for tildelingen er oversiktlige og upartiske.

 6. I tråd med de samfinansierte tiltakenes egenart og i samsvar med artikkel 112 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, kan Kommisjonen beslutte at kostnader som har direkte tilknytning til gjennomføringen av det støttede tiltaket, er støtteberettigede, selv om kostnadene delvis var forårsaket av støttemottakeren før utvelgingen fant sted.

 7. I samsvar med artikkel 113 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og i forbindelse med artikkel 172 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan samfinansiering skje helt eller delvis i form av naturalytelser dersom verdien av bidraget ikke overstiger de faktiske kostnadene, behørig dokumentert i form av regnskapsbilag, eller de kostnadene som vanligvis aksepteres i det aktuelle markedet. Lokaler som gjøres tilgjengelige for opplærings- eller markedsføringsformål kan inngå i slike bidrag.

 8. Alle beløp som tilbakebetales under programmet, dvs. beløp fra MEDIA-programmene (1991 – 2006) og beløp som ikke er brukt i utvalgte prosjekter, skal overføres til MEDIA 2007-programmet.

Artikkel 10

Gjennomføring av denne beslutning

 1. Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av programmet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegget.

 2. De nødvendige tiltak for gjennomføringen av denne beslutning med hensyn til spørsmålene omhandlet nedenfor, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2:

  1. de overordnede retningslinjer for alle tiltak som er beskrevet i vedlegget,

  2. innholdet i forslagsinnbydelsene, fastsettelsen av kriterier og framgangsmåtene for utvelging av prosjekter,

  3. spørsmål knyttet til den årlige interne fordelingen av midler fra programmet, herunder fordelingen mellom tiltak på områdene styrking av bransjeferdigheter, utvikling, distribusjon/spredning og markedsføring,

  4. nærmere bestemmelser om overvåking og evaluering av tiltakene,

  5. alle forslag om tildeling av fellesskapsmidler på over 200 000 euro per støttemottaker og år for opplæring og markedsføring, på over 200 000 euro for utvikling og på over 300 000 euro for distribusjon.

  6. utvelgingen av forsøksprosjekter, jf. artikkel 7.

 3. De nødvendige tiltak for gjennomføringen av denne beslutning knyttet til alle andre spørsmål, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

 1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse.

 3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF skal være to måneder.

 4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

 5. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 12

MEDIA-kontor

 1. Det europeiske MEDIA-kontornettverket skal være ansvarlig for å spre informasjon om programmet i medlemsstatene, særlig om prosjekter over landegrensene, øke synligheten av programmet og oppmuntre til bruk av det, samtidig som artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 overholdes, som fastsatt i punkt 2.2 i Kapittel II i vedlegget.

 2. Det skal oppmuntres til samarbeid mellom MEDIA-kontor ved hjelp av nettverk, særlig nærnett, for å lette utvekslinger og kontakter mellom bransjeaktørene og for å skape mer offentlig oppmerksomhet om viktige begivenheter som støttes av programmet, samt om priser og utmerkelser som deles ut innenfor rammen av programmet.

 3. MEDIA-kontorene skal oppfylle følgende kriterier:

  1. ha et tilstrekkelig antall ansatte med tilfredsstillende bransje- og språkkunnskaper til å arbeide i et miljø basert på internasjonalt samarbeid,

  2. ha en tilfredsstillende infrastruktur, særlig med hensyn til data- og kommunikasjonsutstyr,

  3. virke i en administrativ sammenheng som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte og å unngå interessekonflikter.

Artikkel 13

Sammenheng og komplementaritet

 1. I forbindelse med gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen, i nært samarbeid med medlemsstatene, sikre overordnet sammenheng og komplementaritet med annen relevant fellesskapspolitikk samt med andre programmer og tiltak som har innvirkning på opplæringsområdet og det audiovisuelle området.

 2. Kommisjonen skal også sikre at programmet samordnes med andre fellesskapsprogrammer innenfor områdene utdanning, opplæring, forskning og informasjonssamfunnet.

 3. Kommisjonen skal sikre effektiv kontakt mellom dette program og de programmer og tiltak på opplæringsområdet og på det audiovisuelle området som gjennomføres innenfor rammen av Fellesskapets samarbeid med tredjestater og relevante internasjonale organisasjoner, særlig Europarådet (Eurimages og Det europeiske observatorium for det audiovisuelle område, heretter kalt «Observatoriet»).

Artikkel 14

Overvåking og evaluering

 1. Kommisjonen skal sørge for forhåndsevaluering, overvåking og etterevaluering av tiltakene omfattet av denne beslutning. Det skal tas hensyn til resultatene av overvåkings- og evalueringsprosessen ved gjennomføringen av programmet.

  Kommisjonen skal sørge for at det regelmessig foretas en ekstern og uavhengig evaluering av programmet. For å sikre en effektiv evaluering av programmet kan Kommisjonen samle inn opplysninger med sikte på å overvåke alle virksomheter som støttes av programmet. Evalueringen bør ta hensyn til komiteens regler om overvåking og evaluering nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav d).

  Overvåkingsprosessen skal omfatte utarbeiding av rapportene nevnt i nr. 2 bokstav a) og (c), samt særskilte virksomheter.

 2. Kommisjonen skal oversende Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen:

  1. senest tre år etter starten av programmet: en foreløpig rapport med evaluering av de oppnådde resultatene og av de kvalitative og kvantitative sidene ved gjennomføringen av programmet,

  2. senest fire år etter starten av programmet: en underretning om videreføringen av programmet,

  3. innen 31. desember 2015: en detaljert evalueringsrapport som om gjennomføringen og resultatene av programmet etter at programmet er gjennomført.

   Kommisjonen skal via MEDIA-kontorene offentliggjøre og spre alle relevante statistikker og analyser.

 3. Rapporter som utarbeides i henhold til nr. 2 bokstav a) og c), skal klargjøre programmets merverdi.

Artikkel 15

Overgangsbestemmelser

Tiltak som igangsettes før 31. desember 2006 på grunnlag av rådsbeslutning 2000/821/EF 10 og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/2001/EF 11 , skal fortsette å være omfattet av bestemmelsene i de nevnte beslutninger til de avsluttes.

Komiteen som omhandles i artikkel 8 i beslutning 2000/821/EF og i artikkel 6 i beslutning nr. 163/2001/EF, skal erstattes av komiteen som omhandles i artikkel 11 i denne beslutning.

Kapittel VI

Informasjon om den europeiske audiovisuelle sektor og deltaking i det europeiske observatorium for det audiovisuelle område

Artikkel 16

Informasjon om den europeiske audiovisuelle sektor

Den europeiske union skal bidra til økt åpenhet og spredning av informasjon om den europeiske audiovisuelle sektor.

Artikkel 17

Deltaking i Det europeiske observatorium for det audiovisuelle området

Med sikte på gjennomføring av artikkel 16 skal Den europeiske union være medlem av observatoriet gjennom hele programmets levetid.

Den europeiske union skal representeres av Kommisjonen i sine kontakter med observatoriet.

Artikkel 18

Bidrag for å oppfylle programmets mål

Den europeiske unions deltakelse i observatoriet skal være en integrert del av dette program og bidra til å oppfylle programmets mål ved å:

 1. oppmuntre til åpenhet i markedet ved å gjøre det lettere å sammenligne de opplysninger som samles inn i de ulike statene, og sikre at aktørene har tilgang til statistikker samt økonomisk og juridisk informasjon, særlig om de medlemsstatene som har sluttet seg til Den europeiske union etter 30. april 2004, for på den måten å øke den europeiske audiovisuelle sektors konkurranseevne og muligheter til å utvikle seg.

 2. åpne for en mer effektiv overvåking av programmet og lette evalueringen av det.

Artikkel 19

Overvåking og evaluering

Overvåking og evaluering av Den europeiske unions deltaking i observatoriet skal gjennomføres innenfor rammen av overvåkingen og evalueringen av programmet i samsvar med artikkel 14.

Kapittel VI

Ikrafttredelse

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende .

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

Utferdiget i Strasbourg, 15. november 2006.

For Europaparlamentet

Formann

J. P. BORRELL FONTELLES

For Rådet

Formann

P. LEHTOMÄKI

Vedlegg

Kapittel I

Operative mål og tiltak som skal gjennom­føres

1. Tilegning og styrking av ferdigheter på det audiovisuelle området

1.1. Styrke europeiske audiovisuelle yrkesutøveres ferdigheter på områdene utvikling, produksjon, distribusjon/spredning og markedsføring, med sikte på å forbedre europeiske audiovisuelle verks kvalitet og potensial

1.1.1. Manuskriptskrivingsteknikker

Operativt mål

 • Gi erfarne manuskriptskrivere muligheten til å forbedre sin evne til å utvikle teknikker basert på tradisjonelle og interaktive skrivemetoder.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte utvikling, gjennomføring og oppdatering av opplæringsmoduler om temaer som identifisering av målgrupper, redigering og utvikling av skript for et internasjonalt publikum og forholdet mellom blant andre manuskriptskriver, redaktør, regissør, produsent og distributør.

 • Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utvekslinger og partnerskap som knytter sammen stater og regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk område.

1.1.2. Økonomisk, finansiell og forretningsmessig ledelse av produksjon, distribusjon og markedsføring av audiovisuelle verk

Operativt mål

 • Utvikle fagfolkenes evne til å forstå og integrere den europeiske dimensjonen på områdene utvikling, produksjon, salg, distribusjon/spredning og markedsføring av audiovisuelle programmer.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte utvikling, gjennomføring og oppdatering av opplæringsmoduler om temaet ledelse, samtidig som det tas hensyn til den europeiske dimensjonen.

 • Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utvekslinger og partnerskap som knytter sammen stater og regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk område.

1.1.3. Bruk av digitale teknologier i tidligfasen av produksjon, etterproduksjon, distribusjon, markedsføring og arkivering av europeiske audiovisuelle programmer.

Operativt mål

 • Utvikle fagfolkenes evne til bruke digitale teknologier, særlig på områdene produksjon, etterproduksjon, distribusjon, markedsføring, arkivering og multimedia.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte utvikling, gjennomføring og oppdatering av opplæringsmoduler på området digitale audiovisuelle teknologier.

 • Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utvekslinger og partnerskap som knytter sammen stater og regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk område.

1.2. Styrke den europeiske dimensjonen av audiovisuelle opplæringstiltak

1.2.1. Støtte nettverksbygging og mobilitet for europeiske opplæringsaktører, særlig europeiske filmskoler, opplæringsinstitusjoner, bransjens parter

Operativt mål

 • Oppmuntre til utvekslinger og samarbeid mellom eksisterende opplæringsinstitusjoner og/eller -virksomheter.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre programmets støttemottakere til å styrke samordningen av sine opplæringsvirksomheter, særlig de som gjelder videreopplæring, med sikte på å utvikle et europeisk nettverk som kan motta fellesskapsstøtte, særlig med sikte på samarbeid mellom aktørene, herunder fjernsynsselskap.

1.2.2. Opplæring av lærere,

Operativt mål

 • Sikre at lærerne er kvalifiserte.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Bidra til opplæring av lærere, særlig ved hjelp av fjernundervisning.

1.2.3. Støtte til filmskoler,

Operativt mål

 • Oppmuntre til bevegelighet av kinostudenter i Europa.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre til flyttestipender knyttet til et opplæringsprosjekt.

 • Oppmuntre til uvikling av nye talenter og fagfolk gjennom opprettelse av en pris for nye talenter.

1.2.4. Innføring av samordnings- og markedsføringstiltak fra institusjonene som mottar støtte i henhold til 1.2.1

Operativt mål

 • Fremme samordning og markedsføring av de prosjekter som støttes av programmet.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Bidra til målrettede tiltak for samordning og markedsføring av de opplæringsvirksomhetene som støttes av programmet.

1.2.5. Gjennom spesielle stipender gjøre det mulig for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som sluttet seg til Den europeiske union etter 30. april 2004, å delta i opplæringstiltakene fastsatt i nr. 1.1.

Operativt mål

 • Gjøre det lettere for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som sluttet seg til Den europeiske union etter 30. april 2004, å delta i prosjekter som støttes av programmet.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Bidra til opprettelse av en støtteordning.

2. Utvikling

2.1. Støtte utviklingen av produksjonsprosjekter beregnet på det europeiske og internasjonale markedet som foreslås av uavhengige produksjonsselskaper, særlig små og mellomstore bedrifter

Operativt mål

 • Støtte utviklingen av følgende typer europeiske verk: spillefilmer, animasjonsfilmer, dokumentarfilmer og multimedia.

 • Oppmuntre selskapene til å produsere kvalitetsverk med internasjonalt potensial.

 • Oppmuntre selskapene til å benytte digitale teknologier for produksjon og distribusjon allerede i utviklingsfasen.

 • Oppmuntre selskapene til å utvikle strategier for internasjonal framvisning, markedsføring og distribusjon allerede i utviklingsfasen.

 • Gjøre det mulig for små og mellomstore bedrifter å få støtte til utvikling, og skreddersy tiltakene for å tilfredsstille deres behov.

 • Øke tiltakenes komplementaritet med de tiltakene som får støtte fra MEDIA, for å styrke yrkesutøvernes ferdigheter.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte utviklingen av audiovisuelle prosjekter eller prosjektkataloger.

 • Støtte digitaliseringen av europeiske audiovisuelle verk allerede i utviklingsfasen.

2.2. Støtte utarbeidelsen av finansieringsplaner for europeiske produksjonsselskaper og -prosjekter, herunder samproduksjonsprosjekter

Operativt mål

 • Støtte produksjonsselskapenes utarbeidelse av finansieringsplaner for følgende typer europeiske verk: spillefilmer, animasjonsfilmer, dokumentarfilmer og multimedia.

 • Som en oppfølging av det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: i2i Audiovisuell» oppmuntre til å finne europeiske finanspartnere for å oppnå synergi mellom offentlige og private investorer samt til å utarbeide distribusjonsstrategier allerede i produksjonsfasen.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi støtte til indirekte kostnader knyttet til privat finansiering av produksjons- og samproduksjonsprosjekter som foreslås av små og mellomstore bedrifter (som for eksempel finanskostnader, forsikringskostnader og kostnader i forbindelse med ferdigstillelsesgarantier).

 • Støtte små og mellomstore bedrifters, særlig uavhengige produksjonsselskapers, tilgang til finansieringsselskaper som utarbeider investeringsplaner for utvikling og samproduksjon av audiovisuelle verk med potensial for internasjonal distribusjon.

 • Oppmuntre finansielle mellommenn til å støtte utvikling og samproduksjon av audiovisuelle verk med potensial for internasjonal distribusjon.

 • Støtte samarbeidet mellom nasjonale byråer i den audiovisuelle sektor.

3. Distribusjon og spredning

Horisontalt operativt mål

 • Øke det kulturelle og språklige mangfoldet i europeiske audiovisuelle verk.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte dubbing og teksting av europeiske audiovisuelle verk med sikte på distribusjon og spredning gjennom alle tilgjengelige kanaler, særlig digitale kanaler, til fordel for produsenter, distributører og senderselskap.

3.1. Styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre distributørene til å investere i samproduksjon, innkjøp og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer og til å utarbeide samordnede markedsføringsstrategier

Operativt mål nr. 1

 • Oppmuntre filmdistributørene til å investere i samproduksjon, kjøp av bruksrettigheter og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et system for automatisk støtte til europeiske distributører, der støtten står i forhold til antall solgte kinobilletter for ikke-nasjonale europeiske filmer i de medlemsstatene som deltar i programmet, med et tak for hver film og tilpasset den enkelte medlemsstat.

 • Distributørene kan bare investere denne støtten i:

  • samproduksjon av ikke-nasjonale europeiske filmer,

  • kjøp av bruksrettigheter til ikke-nasjonale europeiske filmer,

  • redigering (kopiering, dubbing og teksting) av, markedsføring av og reklame for ikke-nasjonale europeiske filmer.

Operativt mål nr. 2

 • Oppmuntre europeiske distributører til å samarbeide med sikte på å vedta felles strategier på det europeiske markedet.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et system med selektiv støtte til distribusjon av ikke-nasjonale europeiske filmer beregnet på grupper av distributører, og gi gruppene direkte støtte dersom de er permanente.

Operativt mål nr. 3

 • Oppmuntre til samarbeid mellom distributører, produsenter og selgere med sikte på å utvikle internasjonale markedsføringsstrategier for europeiske filmrettigheter allerede i utviklingsfasen.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et system med støtte til utarbeiding av en salgspakke for europeiske filmverk (bestående av en tekstet kopi, et internasjonalt lydspor — musikk og effekter — og reklamemateriell).

Operativt mål nr. 4

 • Oppmuntre til at små og mellomstore bedrifter skal ha tilgang til finansiering i forbindelse med distribusjon og internasjonalt salg av ikke-nasjonale europeiske verk.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi støtte til indirekte kostnader (som for eksempel finanskostnader og forsikring) knyttet til distribusjon og/eller internasjonale salgsvirksomheter, som for eksempel innkjøp av kataloger over ikke-nasjonale europeiske filmer, åpning av nye markeder for disse filmene og opprettelse av faste grupper av europeiske distributører.

3.2. Øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske filmer på europeiske og internasjonale markeder gjennom å stimulere til eksport, distribusjon på alle typer medier og kinoframvisninger

Operativt mål nr. 1

 • Oppmuntre filmdistributørene til å investere i hensiktsmessig publisering og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et system med selektiv støtte til filmdistributører for salg og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer. Utvelgingskriteriene for filmene kan omfatte bestemmelser som skiller mellom prosjektene på grunnlag av deres opprinnelse og størrelse på budsjettene.

 • Gi særlig støtte til filmer som er av interesse for utviklingen av europeisk kulturelt og språklig mangfold.

 • Gi støtte i et bestemt tidsrom til en katalog over ikke-nasjonale europeiske verk.

Operativt mål nr. 2

 • Oppmuntre til framvisning av ikke-nasjonale europeiske verk på det europeiske markedet, særlig ved å støtte samordningen av et kinonettverk.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre kinoeiere og operatører til i en fastsatt minsteperiode å vise en betydelig andel ikke-nasjonale europeiske filmer på premierekinoer. Støtten som skal gis til hver kino, vil bli bestemt på grunnlag av spilleplanen, samtidig som det tas hensyn til antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer i en referanseperiode.

 • Bidra til utviklingen av utdanningstiltak og holdningsskapende tiltak for unge kinogjengere.

 • Støtte etableringen og samordningen av et nettverk av kinoeiere for å utvikle felles tiltak av denne type.

Operativt mål nr. 3

 • Oppmuntre til internasjonalt salg og eksport av europeiske filmer, særlig av ikke-nasjonale europeiske filmer i Europa.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et støttesystem for europeiske selskaper som distribuerer kinofilmer internasjonalt (salgsagenter), der støtten gjøres avhengig av resultatene i markedet over et bestemt tidsrom. Denne støtten skal investeres i innkjøp av nye ikke-nasjonale europeiske filmer og i markedsføringen av dem på de europeiske og internasjonale markedene.

3.3. Fremme tverrnasjonal kringkasting av euro­peiske audiovisuelle verk produsert av uavhengige produksjonsselskaper ved å oppmuntre til samarbeid mellom senderselskap på den ene siden og uavhengige produsenter og distributører på den andre siden

Operativt mål nr. 1

 • Oppmuntre til spredning av ikke-nasjonale europeiske audiovisuelle verk fra uavhengige produksjonsselskaper.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre uavhengige produsenter til å produsere verk (spillefilmer, dokumentarfilmer og animasjonsfilmer) som omfatter deltakelse fra minst tre senderselskaper fra flere medlemsstater. Utvelgingskriteriene for støttemottakerne kan omfatte bestemmelser som har som mål å skille mellom prosjektene på grunnlag av størrelsen på budsjettene. Gi særlig støtte til filmer som er av interesse for utviklingen av europeisk kulturelt og språklig mangfold.

Operativt mål nr. 2

 • Lette tilgangen til finansiering for europeiske uavhengige produksjonsselskaper.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi støtte til indirekte kostnader (som for eksempel finanskostnader, forsikringskostnader og kostnader for ferdigstillelsesgarantier) knyttet til produksjon av verk (spillefilmer, dokumentarfilmer og animasjonsfilmer) som omfatter deltakelse fra minst tre senderselskaper fra flere medlemsstater og fra ulike språkområder.

Operativt mål nr. 3

 • Oppmuntre til internasjonal distribusjon av europeiske fjernsynsprogrammer laget av uavhengige produsenter. Distribusjonen av slike programmer krever samtykke fra den uavhengige produsenten, som må få en passende andel av salgsinntekten.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et støttesystem for europeiske, internasjonale selskaper som distribuerer audiovisuelle verk (salgsagenter), der støtten gjøres avhengig av resultatene i markedet over et bestemt tidsrom. De internasjonale distributørene skal investere denne støtten i innkjøp og markedsføring av nye europeiske verk på de europeiske og internasjonale markedene.

3.4. Oppmuntre til digitalisering av europeiske audiovisuelle verk

Operativt mål nr. 1

 • Styrke distribusjonen av ikke-nasjonale europeiske verk på digitale medier til privat bruk (DVD), særlig ved å oppmuntre forlagene til å samarbeide om utarbeiding av flerspråklige masterkopier på europeisk nivå.

 • Oppmuntre til bruk av digitale teknologier i europeiske verk (ved hjelp av digitale masterkopier som alle europeiske distributører kan benytte).

 • Oppmuntre særlig forlagene til å investere i hensiktsmessig markedsføring og distribusjon av ikke-nasjonale europeiske verk.

 • Støtte flerspråklighet for europeiske verk (dubbing, teksting og flerspråklig produksjon).

Tiltak som skal gjennomføres

 • Etablere et system for automatisk støtte til forlag som utgir europeiske filmverk og audiovisuelle verk på medier beregnet til privat bruk (som for eksempel DVD, DVD-ROM), der støtten gjøres avhengig av resultatene i markedet over et bestemt tidsrom. Forlagene skal investere denne støtten i utgivelse og distribusjon av ikke-nasjonale europeiske verk på digitale medier.

 • Støtte digitalisering av innhold for distribusjon.

Operativt mål nr. 2

 • Oppmuntre til levering av ikke-nasjonale europeiske verk for direktekoplet distribusjon ved hjelp av høyt utviklede distribusjonstjenester og nye medier (Internett, video på bestilling, betaling per sending), samtidig som det utvikles teknikker for sikring av direktekoplede verk med sikte på å bekjempe piratvirksomhet.

 • Oppmuntre den europeiske audiovisuelle programindustrien til å tilpasse seg utviklingen av digital teknologi, særlig med hensyn til høyt utviklede direktekoplede distribusjonstjenester.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre europeiske selskaper (leverandører av direktekoplet tilgang, temakanaler, osv.) til å utarbeide, ved hjelp av tiltak med sikte på digitalisering av verk og utarbeiding av markedsførings- og reklamemateriell på digitale medier, kataloger over europeiske verk i digitalt format beregnet på bruk i forbindelse med nye medier.

 • Fremme utviklingen av digitale tjenester som inneholder europeiske kataloger.

3.5. Oppmuntre kinoer som viser en betydelig andel ikke-nasjonale europeiske verk, til å utnytte de mulighetene som digital distribusjon tilbyr

Operativt mål

 • Oppmuntre kinoer til å investere i digitalt utstyr ved å gjøre det lettere for kinoeiere å få tilgang til lån.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi støtte til de indirekte kostnadene (som for eksempel finanskostnader og forsikring) som kinoeierne og operatørene har i forbindelse med investering i digitalt utstyr.

4. Markedsføring

4.1. Øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle verk ved å sikre at den europeiske audiovisuelle sektor har tilgang til europeiske og internasjonale audiovisuelle bransjemarkeder

Operativt mål nr. 1

 • Forbedre vilkårene for yrkesutøveres tilgang til bransjearrangementer og audiovisuelle markeder i og utenfor Europa.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med arrangementer som for eksempel:

  • de viktigste europeiske og internasjonale kinomarkedene,

  • de viktigste europeiske og internasjonale fjernsynsmarkedene,

  • temamarkeder, særlig markeder for animasjonsfilm, dokumentarfilmer, multimedier og ny teknologi.

Operativt mål nr. 2 og tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre til og støtte utarbeidelsen av europeiske kataloger samt utviklingen av databaser over europeiske programkataloger beregnet på fagfolk.

Operativt mål nr. 3

 • Oppmuntre til støtte til markedsføring fra førproduksjons- eller produksjonsfasen av.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte gjennomføringen av foraer for utvikling, finansiering, samproduksjon og distribusjon av europeiske (eller hovedsakelig europeiske) verk og programmer.

 • Organisere og gjennomføre markedsføringskampanjer og salgsfremmende kampanjer for europeiske filmprogrammer og audiovisuelle programmer under produksjonsfasen.

4.2. Lette det europeiske og internasjonale publikums tilgang til europeiske audiovisuelle verk

Operative mål og tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre til og støtte audiovisuelle festivaler for å vise de fleste, eller en betydelig andel av, europeiske verk.

 • Prioritere og støtte festivaler som bidrar til å fremme verk fra medlemsstatene eller fra regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet, og verk produsert av unge mennesker i Europa, som øker det kulturelle og språklige mangfoldet og den tverrkulturelle dialogen.

 • Oppmuntre og støtte initiativer til bildemedieutdanning organisert av festivaler for unge mennesker, særlig i nært samarbeid med skoler og andre institusjoner.

 • Oppmuntre og støtte initiativer fra bransjeaktører, særlig kinoeiere, offentlige eller private fjernsynskanaler, festivaler og kulturinstitusjoner, som i nært samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen har som mål å gjennomføre markedsføringstiltak rettet mot offentligheten, med sikte på å skape europeiske filmer og audiovisuelle verk.

 • Oppmuntre og støtte gjennomføringen av arrangementer med omfattende mediedekning, som for eksempel prisutdelinger og europeiske kinodager.

4.3. Oppmuntre til felles tiltak mellom nasjonale organisasjoner som arbeider med markedsføring av filmer og audiovisuelle programmer

Operativt mål

 • Oppmuntre til nettverksbygging og samordning i forbindelse med felles europeiske tiltak og prosjekter.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Støtte danningen av europeiske markedsføringsplattformer.

 • Støtte europeiske sammenslutninger og paraplyorganisasjoner for nasjonal og/eller regional markedsføring på europeiske markeder og på verdensbasis.

 • Støtte nettverksbygging i forbindelse med festivaler, særlig utveksling av programmer og sakkunnskap.

 • Støtte sammenslutningen av prosjekter som følger identiske, lignende og/eller komplementære mål.

 • Støtte opprettelsen av nettverk av databaser og kataloger.

4.4. Oppmuntre til markedsføring av og tilgang til Europas filmarv og audiovisuelle arv

Operative mål og tiltak som skal gjennomføres

 • Oppmuntre og støtte gjennomføringen av arrangementer som markedsfører Europas filmarv og audiovisuelle arv, særlig de som er rettet mot unge mennesker.

5. Forsøksprosjekter

Operativt mål

 • Sikre at programmet tilpasser seg utviklingene i markedet, først og fremst i forbindelse med innføring og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

Tiltak som skal gjennomføres

 • Gi støtte til forsøksprosjekter på områder der det anses som sannsynlig at prosjektene vil bli påvirket av innføring og bruk av nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

 • Sørge for omfattende spredning av resultatene av forsøksprosjektene ved å gjennomføre konferanser eller direktekoplede eller frakoblede arrangementer for å oppmuntre til spredning av god praksis.

Kapittel II

Nærmere regler for gjennomføringen

1. Fellesskapsstøtte

1.1. Fellesskapets andel av bidrag til dekning av de støttede tiltakenes kostnader

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan ikke være høyere enn 50 % av de støttede tiltakenes kostnader, unntatt i tilfellene nevnt nedenfor.

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på inntil 60 % av de støttede tiltakenes kostnader for:

 1. opplæringstiltak i stater og regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk område.

 2. innsendte prosjekter innenfor områdene utvikling, distribusjon/spredning og markedsføring som bidrar til å øke verdien av språklig og kulturelt mangfold i Europa,

 3. tiltak, herunder de som er beskrevet i kapittel I i dette vedlegg (distribusjon og spredning), som er i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på inntil 75 % av de støttede tiltakenes opplæringskostnader i de medlemsstatene som har blitt medlemmer av Den europeiske union etter 30. april 2004. Det vil bli tatt særlig hensyn til denne bestemmelse under vurderingen midtveis i programmet.

1.2. Regler for Fellesskapets støtte

Kommisjonen skal sørge for at programmet er tilgjengelig og at det gjennomføres på en oversiktlig måte.

Fellesskapets støtte skal skje i form av tilskudd eller stipend.

I opplæringssektoren skal et passende beløp av de årlig tilgjengelige midlene i så stor grad som mulig brukes på nye virksomheter.

1.3. Utvelging av prosjekter

De utvalgte prosjektene må være i samsvar med:

 • bestemmelsene i denne beslutning og dens vedlegg,

 • bestemmelsene i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

1.4. Ressursfordeling

Disponible midler skal fordeles ut fra følgende retningslinjer:

Tilegnelse og styrking av ferdigheterca. 7 %
Utviklingminst 20 %
Distribusjonminst 55 %
Markedsføringca. 9 %
Forsøksprosjekterca. 4 %
Horisontale spørsmålminst 5 %

Prosentsatsene er veiledende og kan endres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2.

For å sikre at programmets overordnede mål gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte, som fastsatt i artikkel 1, bør Fellesskapets tiltak ha som mål å videreutvikle tiltakene gjennomført i de tidligere programmene, som omtalt i betraktning 7.

Alle tiltakene skal revideres årlig etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2, noe som gjør det mulig for Fellesskapet å tilpasse seg behovene og utviklingen i sektoren.

For å ivareta programmets overordnede kulturelle og industrielle mål bør beslutningen om årlig fordeling av den finansielle rammen baseres på en løpende overvåking av effektiviteten i programmets tiltaksområder.

2. Kommunikasjon

2.1. Kommisjonen

Kommisjonen kan gjennomføre seminarer, konferanser eller møter for å hjelpe til med å gjennomføre programmet og kan igangsette alle typer egnede informasjons-, publiserings- og spredningstiltak, særlig i forbindelse med overvåkingen og evalueringen av programmet. Slike virksomheter kan finansieres ved tilskudd eller anbudsinnbydelser eller de kan gjennomføres og finansieres direkte av Kommisjonen

2.2. MEDIA-kontor og MEDIA-filialer

Kommisjonen skal, i direkte samarbeid med medlemsstatene, opprette et europeisk nettverk av MEDIA-kontor og MEDIA-filialer, som skal fungerer som et gjennomføringsorgan på nasjonalt plan i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig med sikte på å:

 1. informere yrkesutøverne i den audiovisuelle sektor om de ulike støtteordningene som er tilgjengelige innenfor rammen av Den europeiske unions politikk,

 2. offentliggjøre og markedsføre programmet,

 3. oppmuntre til størst mulig deltaking av fagfolk i programmets virksomheter,

 4. bistå fagfolk med å presentere prosjekter som svar på forslagsinnbydelser,

 5. oppmuntre til samarbeid over landegrensene mellom yrkesutøvere, institusjoner og nettverk,

 6. støtte Kommisjonen i arbeidet med å opprette kontakt mellom de ulike støtteorganene i medlemsstatene med henblikk på komplementaritet mellom programmets tiltak og nasjonale støttetiltak,

 7. gjøre opplysninger om nasjonale audiovisuelle markeder tilgjengelig for interesserte parter.

3. Informasjon om det europeiske audio­visuelle markedet og deltaking i observatoriet og eventuelt samarbeid med Europarådets støttefond Eurimages

Programmet gir det rettslige grunnlaget for de kostnader som kreves for å overvåke Fellesskapets audiovisuelle politikk.

Programmet åpner for at Den europeiske union kan fortsette å delta i observatoriet. Dette vil lette operatørenes tilgangen til samt spredningen av informasjon i sektoren. Det vil også bidra til større åpenhet i produksjonsprosessen. Programmet kan også gjøre det mulig for Den europeiske union å undersøke mulighetene for et samarbeid (unntatt i finansielle og administrative spørsmål) med støttefondet Eurimages, med sikte på å fremme den europeiske audiovisuelle sektors konkurransedyktighet på det internasjonale markedet.

4. Ledelsesoppgaver

Programmets finansielle ramme kan også omfatte kostnader til forberedelse, overvåking, kontroll, revisjon og evaluering i forbindelse med den direkte styringen av programmet og gjennomføringen av programmets mål, særlig kostnader til undersøkelser, møter, informasjons- og publiseringstiltak, kostnader knyttet til datanett i forbindelse med informasjonsutveksling, samt alle andre kostnader knyttet til teknisk og administrativ bistand som Kommisjonen har tilgang til i forbindelse med styringen av programmet. Sakkyndige fra de tekniske rådgivende gruppene, eller andre framgangsmåter for evaluering og utvelging, kan få støtte etter ytelse.

I forbindelse med gjennomføringen av programmet vil Kommisjonen sikre at det er samsvar med målene og prioriteringene fastsatt i artikkel 1 og at den faglige deltakingen i programmet gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i Europa på en balansert måte.

5. Kontroll og revisjon

For de prosjektene som er utvalgt etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 9, skal det gjennomføres en stikkprøverevisjon.

Enhver støttemottaker som mottar tilskudd, skal stille alle underbilag som viser påløpte kostnader, til rådighet for Kommisjonen i et tidsrom på fem år etter siste utbetaling. Støttemottakerne skal ved behov sørge for at alle underbilag som befinner seg hos samarbeidspartnere eller medlemmer stilles til rådighet for Kommisjonen.

Kommisjonen kan, enten direkte gjennom sin administrasjon eller gjennom et hvilket som helst kvalifisert, eksternt byrå, gjennomføre en revisjon av måten støtten er brukt på. Slike revisjoner kan gjennomføres gjennom hele kontraktsperioden og i en periode på fem år fra datoen da støttebeløpet ble utbetalt. Avhenigig av resultatet av disse revisjonene kan Kommisjonen kreve at midler blir tilbakebetalt.

Kommisjonens administrasjon og eksterne personer som Kommisjonen bemyndiger, skal ha tilstrekkelig tilgang til særlig støttemottakerens kontorer og til all informasjon, herunder elektronisk informasjon, som er nødvendig for å gjennomføre revisjonene på en tilfredsstillende måte.

De europeiske fellesskaps revisjonsrett og Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse skal ha de samme rettigheter, særlig med hensyn til tilgang, som Kommisjonen.

For å sikre at De europeiske fellesskaps økonomiske interesser ikke utsettes for bedrageri og andre uregelmessigheter kan Kommisjonen også gjennomføre kontroller og undersøkelser på stedet i henhold til dette program, i samsvar med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om på-stedet-kontroller og inspeksjoner som Kommisjonen gjennomfører for å sikre at De europeiske fellesskaps økonomiske interesser ikke utsettes for bedrageri og andre uregelmessigheter 12 . Om nødvendig, skal undersøkelsene gjennomføres av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse og være underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser utført av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse(OLAF) 13 .

1

EFT C 255 av 14.10.2005, s. 39.

2

EFT C 164 av 5.7.2005, s. 76.

3

Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 24. juli 2006 (EUT C 251 E av 17.10.2006, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

4

Programmene ble opprettet ved:

- Rådsbeslutning 90/685/EØF av 21. desember1990 om iverksetting av et handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA) (1991 - 1995) (EFT L 380 av 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I),

- Rådsbeslutning 95/563/EF av 10. juli 1995 om iverksetting av et program for å fremme utviklingen og distribusjonen av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA II - utvikling og distribusjon) (1996-2000) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 25) og Rådsbeslutning 95/564/EF av 22. desember 1995 om iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA II - Opplæring) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II),

- Rådsbeslutning 2000/821/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av et program for å fremme utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Pluss – Utvikling, distribusjon og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 av 30.12.2000, s. 82). Beslutningen sist endret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 1) (MEDIA Pluss).

- Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/2001/EF av 19. januar 2001 om iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA — Opplæring) (2001-2005) (EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1). Beslutningen sist endret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (MEDIA — Opplæring).

5

EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.

6

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen sist endret ved beslutning nr. 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

7

EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23.

8

EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.

9

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1.

10

EFT L 13 av 17.1.2001, s. 82.

11

EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1.

12

EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.

13

EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.