Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Naturkatastrofer

De senere årene har antallet naturkatastrofer økt sterkt, og de menneskelige og materielle ødeleggelsene har vært stadig mer omfattende.

Om lag tre millioner mennesker har de siste par ti-år mistet livet som følge av naturkatastrofer, og mer enn en milliard mennesker har fått sine liv og sitt livsgrunnlag påvirket av slike hendelser. Erfaringene viser at utviklingsland og økonomisk svakstilte grupper er særlig utsatt, og mange har fått vanskelige kår dramatiske forverret gjennom katastrofer som dette.

Bildet preges av jordskjelv, flom, tørke, orkaner, jordras, tsunamier og skader forvoldt av gresshopper og andre skadedyr. Behovet for nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer er generelt sett stort og påtrengende. Dette så vi i forbindelse med tsunamien i 2004 og jordskjelvet i Pakistan/Kashmir året etter, og vi har sett det i forbindelse med orkaner og storm i Mellom-Amerika og når omfattende tørke og matvarekriser rammer deler av Afrika. Menneskelige aktiviteter medvirker til store tap av liv og eiendom, samtidig som politiske og strukturelle forhold mange steder forverrer problemene. Foruten virkningene for enkelt- individer, og akutte behov for nødhjelp, vil naturkatastrofer ofte også ha betydelige langsiktige økonomiske konsekvenser for land som rammes.

Humanitær bistand til naturkatastrofer

I det internasjonale arbeidet for å forebygge naturkatastrofer har Norge lagt vekt på at forebygging må sees i nær sammenheng med det generelle utviklingsarbeidet.

Nyeste saker om naturkatastrofer

Prop. 80 L (2013–2014)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Norge øker den humanitære bistanden til Filippinene

Norge øker den humanitære bistanden til Filippinene med ytterligere 20 millioner kroner. Sammen med bidraget gjennom FNs nødhjelpsfond har Norge med dette bidratt med totalt 65 millioner kroner.

Prop. 189 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Årsrapport fra FNs nødhjelpsfond

FNs nødhjelpsfond (CERF) støttet 466 prosjekter i 51 land i 2009. Norge bidro med rundt 43 millioner dollar.

Humanitær bistand til naturkatastrofer

I det internasjonale arbeidet for å forebygge naturkatastrofer har Norge lagt vekt på at forebygging må sees i nær sammenheng med det generelle utviklingsarbeidet.

Humanitære kriser: Bakgrunn

Humanitær bistand er en integrert del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Foruten å redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse av sivile, legges det vekt på en helhetlig vurdering av humanitær bistand i forhold til øvrige utenrikspolitiske målsetninger og virkemidler.

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

St.prp. nr. 36 (2004-2005)

Om bistand i forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt Det indiske hav

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7