Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller

Barnekonvensjonen sier at alle barn og unge under 18 år har politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I tillegg har konvensjonen regler som ivaretar barns særlige behov, eksempelvis at barn har rett til å bli hørt i alle forhold som angår barnet selv.

Barnekonvensjonen er delt inn i fire hovedområder av rettigheter:

  1. Barn har rett til liv og helse   
  2. Barn har rett til skolegang og utvikling
  3. Barn har rett til omsorg og beskyttelse
  4. Barn har rett til deltakelse og innflytelse  

Alle land som har ratifisert konvensjonen må rapportere til FNs barnekomité om hvordan konvensjonen blir fulgt opp i sitt land. Norges første rapport til FNs komité for barnets rettigheter ble levert i 1993, den andre i 1998 og den tredje i februar 2003. Komiteen kom med anbefalinger i 2005 om hva som kan gjøres for at barn skal få det bedre i Norge.   

Barneombudet

Lov om barneombud fikk i 1998 et tillegg i § 3: "Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, herunder om norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter." Dette innebærer at Barneombudet har et lovpålagt ansvar for konvensjonens funksjon i forhold til målgruppen.

  

Les mer her:

Barneombudet

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Sist oppdatert: 09.09.2014
Menneskerettigheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7