Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Urfolks menneskerettigheter

Arbeidet med å fremme urfolks rettigheter internasjonalt er en viktig del av norsk menneskerettighetspolitikk. Urfolk hører i store deler av verden til de mest marginaliserte grupper, økonomisk og politisk.

Foto: FN

En viktig del av det norske arbeidet for urfolksrettigheter skjer innenfor FNs rammer, hvor Sametinget også deltar. Urfolksperspektivet står sentralt i samarbeidet innenfor nordområdene.

FNs permanente forum for urfolk

Permanent forum for urfolkssaker (Forumet) er et rådgivende og koordinerende organ for urfolksspørsmål i FN.

Urfolk i utviklingsarbeidet

I det norske utviklingssamarbeidet er det et ønske om et økt og samlet fokus på urfolk og en helhetlig tilnærming innenfor urfolkssamarbeidet.


Nyeste saker om menneskerettigheter/ urfolk

Verdenskonferansen for urfolk vedtar et ambisiøst sluttdokument

Verdenskonferansen for urfolk, som ble holdt i New York 22. og 23. september vedtok enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor statene forplikter seg til å fremme urfolks rettigheter. Dette har vært en krevende prosess, både når det gjelder å få støtte til å avholde konferansen, og å få fremforhandlet et sluttdokument med forpliktelser, som alle medlemsstater kunne godta.

Erklæring frå EU om den internasjonale dagen for verdas urfolk

I dag, på den internasjonale dagen for verdas urfolk, ønskjer eg å sende ein bodskap om støtte til urfolk verda over på vegner av Den europeiske unionen.

Norge på FNs ekspertmøte om urfolks rettigheter

Utdanning og språkopplæring for samer, Finnmark-kommisjonen og nasjonale kompensasjonsordninger var vektlagt i Norges innlegg på FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter i Genève 10.-14. august.

Urfolk i utviklingsarbeidet

I det norske utviklingssamarbeidet er det et ønske om et økt og samlet fokus på urfolk og en helhetlig tilnærming innenfor urfolkssamarbeidet.

Samepolitikk

FNs permanente forum for urfolkssaker

FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og menneskerettigheter. Norge har vært aktivt med i arbeidet for å etablere urfolksforumet.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Menneskerettigheter

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7