Økonomi og næringsliv

Økonomi og næringsliv

Finansdepartementet har ansvaret for å planleggje og iverksetje den økonomiske politikken. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme ein framtidsretta næringspolitikk.  

På denne sida finn du informasjon og dokument som handlar om økonomi og næringsliv på eit overordna nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høgre.

Nyheiter frå departementa om økonomi og næringsliv:

Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Skattedirektoratet har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet med forslag til hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten. Rapporten viser at Skatteetaten kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene benytter i dag, samtidig som rettsikkerhet og effektiviteten i innkrevingen blir bedre og det bygges gode regionale kompetansemiljøer.

Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høyringsfrist: 2. mars 2015

Forenkler reglene for skatteforvaltning

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. - Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

Svar på spm. 203 fra stortingsrepresentant Terje Lien Aasland

Grunnrenteskatt for utleie av vannkraftanlegg

Innviet mobil skanner på Ørje tollsted

Finansminister Siv Jensen innviet tirsdag 18. november en ny mobil skanner på Ørje tollsted.

Mottok utredning om styrket grensekontroll

Finansminister Siv Jensen mottok tirsdag 18. november rapport fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring.

Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 14. november 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4, § 3-1, § 6-7 og § 6-9.

Fullmakt til å ta opp statslån

Finansdepartementet foreslår ny fullmakt for statleg opplåning i 2015. Frå 1. januar 2015 blir arbeidsdelinga endra mellom departementet og Noregs Bank innan statsgjeldforvaltinga.

Mandat for forvaltningen av statsgjeld

Fastsatt av Finansdepartementet 2.oktober 2014 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 17.

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303