Økonomi og næringsliv

Økonomi og næringsliv

Finansdepartementet har ansvaret for å planleggje og iverksetje den økonomiske politikken. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme ein framtidsretta næringspolitikk.  

På denne sida finn du informasjon og dokument som handlar om økonomi og næringsliv på eit overordna nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høgre.

Nyheiter frå departementa om økonomi og næringsliv:

Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

SIX x-clear Ltd gis tillatelse som sentral motpart (CCP)

Finansdepartementet har gitt SIX x-clear Ltd. tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet

Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en internasjonal avtale om automatisk informasjonsutveksling i skattesaker.

Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.

Skatteparadisprosjekt gav 800 millioner kroner

Finansminister Siv Jensen møtte i dag nordiske finansministre i Stockholm. Møtet markerte avslutningen av det nordiske samarbeidsprosjektet for å fremforhandle informasjonsutvekslingsavtaler med «skatteparadiser». Prosjektet har økt inntektene til den norske stat med 800 millioner kroner.

Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2014-2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

Svar på spm. 50 frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete

Auka produktavgift på saft

Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Prop. 5 S (2014–2015)

Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR, undertegnet i Paris 22. august 2014

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303