Økonomi og næringsliv

Økonomi og næringsliv

Finansdepartementet har ansvaret for å planleggje og iverksetje den økonomiske politikken. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme ein framtidsretta næringspolitikk.  

På denne sida finn du informasjon og dokument som handlar om økonomi og næringsliv på eit overordna nivå. Du kan utforske temaet meir i menyen til høgre.

Nyheiter frå departementa om økonomi og næringsliv:

Vil ha nye fiske-forskere landet rundt

Fem nye marine læringsmoduler skal få barn og unge på kroken.

Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv

- Det går godt i norsk økonomi. Verdiskapingen per innbygger er blant de høyeste i verden. Sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten lav og inntektene jevnt fordelt. Norge skårer høyt i undersøkelser om folks oppfatning av egen livskvalitet og lykke, sa finansminister Siv Jensen.

Svar på spm. 1242 fra stortingsrepresentant Helga Pedersen

Statliggjøring av kemnerfunksjonen og skatteinnkrevingen som i dag ligger i kommunene

Motsyklisk kapitalbuffer uendret - 3. kvartal 2014

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Svar på spm. nr. 1250 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

European Commodity Clearing AG gis tillatelse som sentral motpart (CCP)

Finansdepartementet har gitt European Commodity Clearing AG (ECC) tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Svar på spm. 1227 fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen

Om foreldrefradrag for idrettsfritidsordning

Tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Høyringsfrist: 4. november 2014
Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Kontaktinformasjon

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 14

Adresse:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 40
Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303