Denne sida finst ikkje på nynorsk. Til nynorsk forside

Influensa A (H1N1) - Svineinfluensa

Epidemien med den nye influensa A(H1N1) er ikke aktiv i Norge nå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet den 24. april 2009 om den nye
influensaen, influensa A (H1N1). Den 11. juni 2009 hevet WHO beredskapsnivået
til fase 6, som er det høyeste nivået i WHO sin pandemiplan.

Pandemien er ikke over. Folkehelseinstituttet tror det kan komme en ny, mindre bølge til høsten, og det kan også komme sporadiske tilfeller og mindre utbrudd før det. Helsetjenesten må derfor fortsatt ha beredskap for å diagnostisere og behandle denne sykdommen. Nå gjennomgås håndteringen av pandemien i etatene og på nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt plan.

Ansvaret i Norge for å overvåke, håndtere og bekjempe en pandemi er lagt til helsemyndighetene. På departementsnivå ledes dette arbeidet av Helse- og
omsorgsdepartementet.

Meld. St. 16 (2012–2013)

Beredskap mot pandemisk influensa

Utbruddet av influensa A(H1N1) - svineinfluensa

I tråd med norske helsemyndigheters anbefaling fraråder Utenriksdepartementet reiser til Mexico som ikke er strengt nødvendig. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdatert informasjon om utbruddet av influensa A(H1N1) - svineinfluensa, inkludert faktainformasjon og råd til helsetjenesten og publikum.

Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer

Gitt av Landbruksdepartementet 27.06.2002 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven), §§ 3, 5, 6, 7 og 9, jfr. EØS-avtalen, vedlegg I (Rdir 80/217/EØF, Rdir 85/511/EØF, Rdir 92/35/EØF, Rdir 92/40/EØF, Rdir 92/66/EØF, Rdir 92/119/EØF, Kvedtak 94/381/EF, Kvedtak 95/60/EF, Kvedtak 99/129/EF, Kvedtak 98/272/EF, Kvedtak 2000/374/EF og Kvedtak 2000/764/EF).

Forskrifta i fulltekst

Fleire dokument om temaet

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Relaterte dokumenter

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsdepartementet