Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Departementene overtar ansvaret for Statens fellesblanketter


Fra 1. januar 2011 overføres ansvaret for Statens fellesblanketter fra Departementenes servicesenter (DSS) til eierdepartementene: Justis- og politidepartementet, Kulturdepartementet, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet.

DSS har til nå administrert og samordnet Statens fellesblanketter, og gitt en samlet tilgang på digitale blanketter for departementene og underliggende etater. Fra 1. januar 2011 vil det enkelte eierdepartement ta over ansvaret for sine blanketter. Det vil si at de tidligere X-blankettene avvikles, men at innholdet i blankettene muligens opprettholdes ved at det enkelte eierdepartement gir dem ny blankettkode.

Blankettene fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, samt en rekke etater ligger fortsatt i basen Statlig blankettarkiv.

Maŋimuš ođasmahttojuvvon: 08.11.2011