Dát siidu ii gávdno sámegillii. Sámegiela ovdasiidui

Internasjonalt justissamarbeid

Illustrasjonsbilde: Globus

Norge spiller en aktiv rolle i internasjonalt justissamarbeid. Et tettere internasjonalt samfunn og økt samarbeid på tvers av landegrensene stiller Norge overfor nye utfordringer og muligheter.

Internasjonalt justissamarbeid skal i første rekke bidra til å bekjempe og redusere den økende organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten, både i og utenfor Europa.

  

 

Mer om temaet:
Pressemeldinger, taler og artikler

 

Internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet

Internasjonalt samarbeid om samfunnssikkerhet

Norge samarbeider med flere internasjonale organisasjoner, bl.a. EU, NATO og FN, for å avverge og begrense skadevirkninger av sivile kriser.

Internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring er saker der barn ulovlig tas ut av landet, i strid med retten til foreldreansvar. Dette omfatter også saker der barn blir ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, som for eksempel etter en ferie.

Utlevering av lovbrytere

Utlevering er en form for internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til et annet land.

Nordisk ministerråd

På Justisdepartementets arbeidsområde foregår det nordisk samarbeid i ulike sammenhenger og flere fora. Et særlig viktig forum er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan Nordisk Ministerråd.

Luganokonvensjonen

Luganokonvensjonene gir regler om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker. En rekke europeiske stater er tilsluttet konvensjonene.

Prüm-avtalen

Norge har inngått en avtale med EU om forsterket politisamarbeid, den såkalte Prüm-avtalen. Avtalen fører til at EUs Prüm-regelverk blir gjeldende for Norge, Island og EUs medlemsstater. Avtaleteksten kan du lese her (pdf).