Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1A Råoljepris (Brent). Spotpriser og terminpriser
Figur 2.1B Etterspørsel fra petroleumssektoren
Figur 2.1C Andel sysselsatte relatert til oljevirksomhet i 2014
Figur 2.1D Utvikling i registrert ledighet det siste året i prosent i august 2015
Figur 2.1E Utvikling i befolkning og BNP fastlands-Norge, samlet og per innbygger
Figur 2.1F Utlånsrente til husholdninger
Figur 2.2A Importveid kursindeks
Figur 2.2B Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere 
Figur 2.2C Forbrukertillit. Justert for sesong og tilfeldige variasjoner
Figur 2.3A Reelle boligpriser i utvalgte land
Figur 2.3B Husholdningenes gjeld og renteutgifter
Figur 2.3C Anslag på etterspørselskomponenter
Figur 2.4A Husholdningenes gjeldsbelastning etter alder på hovedinntektstaker. 1987-2013
Figur 2.4B Husholdninger med gjeld over 5 ganger disponibel inntekt. 1987-2012
Figur 2.5A Sysselsatte etter næring
Figur 2.5B Yrkesdeltakelse
Figur 2.5C Vekst i sysselsatte etter bostatus fra 2004
Figur 2.5D Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.6A Sammenlikning av AKU-ledige og NAVs  register. 2. kvartal 2015
Figur 2.6B Endring antall ledige fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015
Figur 2.7A BNP, sesongjusterte volumindekser
Figur 2.7B Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Figur 2.7C Aksjekursindekser, MSCI (Morgan Stanley  Capital International)
Figur 2.7D Handelsveide, nominelle valutakursindekser
Figur 2.7E Renter på tiårs statsobligasjoner
Figur 2.7F Renter på nye lån til ikke-finansielle foretak. Opp  til 1 mill. euro og opp til ett års løpetid
Figur 2.8A Endring i oljekonsum siden 2000
Figur 2.8B Råoljepris. Anslag 2015-2050
Figur 2.8C Gasspris i Europa (NBP)
Figur 2.D Totale petroleumsinvesteringer
Figur 2.8E Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.8F Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten
Figur 2.9A Skatte- og overføringssystemenes betydning for fordelingen
Figur 2.9B Inntektsulikhet i Norge
Figur 2.9C Inntektsulikhet i utvalgte land. Disponibel inntekt. 2013
Figur 2.9D Andelen personer i Norge med vedvarende lavinntekt, målt som prosent av medianinntekt

Figur 2.9E Andel av netto formue for ulike grupper etter størrelsen på formuen. 2013
Figur 2.10 Lønnsandelen i Fastlands-Norge
Figur 2.11 OECDs indikatorer for livskvalitet. 2015
Figur 2.12A Estimert trendvekst for året 2006 gitt på ulike tidspunkter
Figur 2.12B Vekst i BNP for Fastlands-Norge og trendberegninger
Figur 2.13A Registrert ledighet i prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.13B AKU-ledige i prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.13C Antall sysselsatte personer
Figur 2.13D BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.14A BNP for Fastlands-Norge. Anslag og foreløpige
nasjonalregnskapstall. 1971-2014
Figur 2.14B BNP for Fastlands-Norge. Faktisk  utvikling og anslag i referansebanen med usikkerhetsvifte. 2000–2017
Figur 2.15A Nettoinnvandring og innvandrerbefolkningen i Norge
Figur 2.15B Netto innvandring til Norge etter land - bakgrunn