Figur 2.6A Sammenlikning av AKU-ledige og NAVs  register. 2. kvartal 2015
1 000 personer
Helt ledige
hos NAV
Ledige
i AKU
Arbeidsledige i begge statistikker 38216 38216
Sysselsatt i AKU 23550
Utenfor arbeidsstyrken i AKU 10998
Tiltaksdeltaker eller med nedsatt arbeidsevne hos NAV 22958
Øvrig differanse 60666