Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.1B Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd
Figur 3.1C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.1D Petroleumsinntekter og fondsavkastning
Figur 3.2 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skattelette
Figur 3.3A Anslag for 4-prosentbanen på ulike tidspunkt og strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 3.3B Anslag for 4-prosentbanen ved lav avkastning og oljepris, og økt strukturelt underskudd ved lavere underliggende sysselsetting
Figur 3.4 Virkninger på offentlige nettoinntekter per ekstra innvandrer i 2015
Figur 3.5A Antall eldre (67 år og over) i forhold til antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år)
Figur 3.5B Netto overføringer etter alder i 2010
Figur 3.6 Strukturelt, oljekorrigert underskudd, forventet fondsavkastning og alders- og uførepensjoner i folketrygden
Figur 3.7 Behovet for inndekning i offentlige finanser i 2060 ved ulike utviklingsforløp
Figur 3.8A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.8B Offentlige nettofinansinvesteringer og driftsbalansen mot utlandet
Figur 3.8C Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.8D Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.8E Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i realkapital
Figur 3.8F Skatter og avgifter
Figur 3.9A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Figur 3.9B Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Figur 3.9C Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Figur 3.9D Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.9E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Figur 3.9F Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.10 Merkostnader for kommunesektoren som følge av befolkningsutviklingen
Figur 3.11A Skatt per innbygger i kommunene januar til juli 2015 før og etter inntektsutjevning
Figur 3.11B Skatt per innbygger før inntektsutjevning. Samlede skatteinntekter kommunene i utvalgte fylker
Figur 3.12A Utvikling i styringsrenter
Figur 3.12B Utvikling i kronekursen
Figur 3.13 Kapitaldekning i nordiske banker
Figur 3.14 Kapitalkrav for norske banker. Kapitalkrav i forhold til risikoveiet balanse
Figur 3.15A Nye ledige i desember 2014. Andel av disse som fortsatt er ledige i etterfølgende måneder
Figur 3.15B Tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere
Figur 3.15C Tiltaksplasser for personer med nedsatt  arbeidsevne
Figur 3.16A Sysselsettingsandel i 2014
Figur 3.16B Gjennomsnittlig arbeidstid pr. sysselsatt i utvalgte land i 2014
Figur 3.17 Aldersstandardiserte sysselsettingsrater, 20-66 år
Figur 3.18A Helserelaterte trygdeordninger
Figur 3.18B Sykefravær
Figur 3.19 Effektiv avgiftssats på drivstoff til veitrafikk. 2012
Figur 3.20 Nasjonal sparing. 2013
Figur 3.21 Verdens befolking og utslipp av CO2 per innbygger
Figur 3.22 Utslippsintensitet for CO2. 2012
Figur 3.23 Utslipp av klimagasser i Norge og EU
Figur 3.24 Naturindeksen for Norge
Figur 3.25 Tilfredshet med vannkvalitet
Figur 3.26 Luftkvalitet i større byer. Svevestøv (PM10) konsentrasjon, mikrogram per 1000 m3, 2009 og 1990 eller første tilgjengelige år
Figur 3.27 Gytebestand for nordøst-arktisk torsk og nordsjøtorsk
Figur 3.28 Utestående markedsgjeld