Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 5 Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi
Figur 5.1 BNB per innbygger, arbeidsinnsats målt som timeverk per innbygger og BNP per timeverk. 2013
Figur 5.2 Arbeidsproduktivitet i ulike land
Figur 5.3 Historisk utvikling i BNP for Fastlands-Norge og fremskrivinger med tre ulike forutsetninger om produktivitetsveksten
Figur 5.4 Beregnet effektiviseringspotensial i ulike deler av offentlig sektor basert på DEA-metode
Figur 5.5 Estimert effekt på produktivitet av gjennomførte reformer i perioden 2000-2012
Figur 5.6 Produktivitetsgevinst av bedre fordeling av arbeidskraftressursene. 2012
Figur 5.7 Variasjoner i bruttomarginer i drivstoffmarkedet gjennomn uken. 2012-2014
Figur 5.8 Belastning for næringslivet av statlige oppgaveplikter
Figur 5.9 EUs samleindikator for innovasjon 2015. Områder der Norge skiller seg fra EU
Figur 5.10 Statlig FoU-finansiering over statsbudsjettet fordelt etter hovedformål
Figur 5.11A Sysselsetting i offentlig forvaltning. 2013
Figur 5.11B Konsum i offentlig forvaltning. 2012
Figur 5.12 Innbyggerundersøkelsen 2015
Figur 5.13A Inntektsutjevning. Gini-koeffesienter før og etter skatter og overføringer
Figur 5.13B Inntektsutjevning. Tillit til nasjonale myndigheter i 2014 (prosent) og endring siden 2007 (prosentenheter)
Figur 5.13C Inntektsutjevning. Begrensning av myndighetenes makt og beskyttelse av grunnleggende rettigheter
Figur 5.14A Potensial for bedring i resultat med uendret ressursinnsats. Utdanning
Figur 5.14B Potensial for bedring i resultat med uendret ressursinnsats. Helse
Figur 5.14C Potensial for bedring i resultat med uendret ressursinnsats. Offentlig administrasjon
Figur 5.15 Statlig budsjettstøtte fordelt etter næring
Figur 5.16 Jordbruksstøtte per årsverk. 1986-2014