Figur 5.4 Beregnet effektiviseringspotensial i ulike deler
av offentlig sektor basert på DEA-metode
Prosent
                                                                 Laveste
anslag
Høyeste
anslag
Sykehusene 14 0
Politi 19 -19
Barnehage 17 3
Universitet og høyskoler 21 0
Grunnskole 22 1
Kommunal administrasjon 17 11
Kommunal pleie og omsorg 16 12
SFO 44 3