Figur 5.12 Innbyggerundersøkelsen 2015
                                    Helt
uenig
Delvis
uenig
Verken e.
eller uenig
Delvis
enig
Helt
enig
Vet ikke/
i. mening
Bruker ressursene på en effektiv måte 12 26 23 24 6 9
Behandler saker og søknader raskt 21 33 20 14 4 9
Tilbyr tjenester av god kvalitet 2 9 19 48 17 6
Følger lover og regler 1 8 12 44 27 8