Prop. 2 L

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 5. oktober 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Innledning

Departementet fremmer i denne proposisjonen forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Lovforslaget gjelder endringer i følgende lover:

Det tidsbegrensede unntaket for avkortingsreglene av løpende alderspensjon fra Statens pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet og Pensjonsordning for sykepleiere gjelder i tilfeller ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, er likestilt med beordret tjeneste.

Tidsbegrensningen gjelder fram til 1. november 2020. Utviklingen i pandemien tilsier at unntaket bør videreføres. Det er fortsatt aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov. Departementet foreslår derfor at unntaket fra avkortingsreglene forlenges fram til 1. juli 2021, dvs. at unntaket opphører å gjelde 1. juli 2021.

2 Om unntaket fra avkortingsreglene

2.1 Lov om Statens pensjonskasse

Et medlem kan fratre med løpende alderspensjon ved stillingens aldersgrense, jf. lov om Statens pensjonskasse § 21 første ledd. Aldersgrensen er som hovedregel 70 år. Fratredelsen kan også skje ved 67 år. For noen stillinger gjelder en lavere aldersgrense enn 70 år (65, 63 og 60 år). Er summen av alder og tjenestetid minst 85 år, kan medlemmet fratre inntil 3 år før stillingens aldersgrense.

Forholdet til inntekt ved siden av alderspensjonen er regulert i lovens § 26 tredje ledd, hvor tredje og fjerde punktum lyder:

«Løpende alderspensjon faller også bort ved ny innskottsplikt dersom grunnlaget i den nye stilling er minst like stort som grunnlaget i den tidligere stilling. Er grunnlaget i den nye stilling mindre, utbetales pensjon av forskjellen mellom grunnlagene.»

Avkorting av alderspensjon er altså knyttet til at man igjen tar en stilling som gir rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Tar man en stilling som gir rett til medlemskap i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil dette også medføre avkorting av pensjonen fra Statens pensjonskasse som følge av overføringsavtalen som gjelder mellom offentlige tjenestepensjonsordninger.

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 3 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 26 sjette ledd:

«Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.

2.2 Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Et medlem får alderspensjon når vedkommende fratrer sin stilling ved eller etter nådd aldersgrensen på 70 år eller har fylt 67 år, jf. lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd, første og andre punktum. Når det gjelder arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon, følger pensjonsordningen samme system som lov om Statens pensjonskasse. Alderspensjonen skal avkortes dersom man igjen tar medlemsberettiget stilling.

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 4 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum:

«Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.

2.3 Lov om pensjonsordning for sykepleiere

Et medlem kan ta ut alderspensjon ved aldersgrensen for stillingen, jf. lov om pensjonsordning for sykepleiere § 7 første ledd. Aldersgrensen er enten 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger, eller 65 år for underordnede sykepleiere, jf. § 6. Dersom summen av medlemmets tjenestetid og alder er minst 85 år, kan alderspensjon tas ut inntil 3 år før aldersgrensen. For dem med 70 års aldersgrense kan pensjonen uansett tas ut fra 67 år.

Når det gjelder arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon, følger pensjonsordningen samme system som lov om Statens pensjonskasse. Alderspensjonen skal avkortes dersom man igjen tar medlemsberettiget stilling. Det samme gjelder medlemsberettiget stilling i en annen offentlig tjenestepensjonsordning

I forbindelse med utbruddet at covid-19, ble det ved lov 20. mars 2020 nr. 5 innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene i § 11 tredje ledd andre og tredje punktum:

«Dette gjelder likevel ikke ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.»

Unntaket gjelder fram til 1. november 2020.

3 Høringen

Et forslag om å forlenge det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene for alderspensjon fra de tre lovfestede tjenestepensjonsordningene som følge av covid-19 ble sendt på høring 28. august 2020. Det ble foreslått en forlengelse fram til 1. juni 2021. Forslaget ble offentliggjort på departementets hjemmesider slik at det var allment tilgjengelig. Fristen for merknader ble satt 11. september 2020. Den korte høringsfristen ble satt for at lovendringene skulle kunne vedtas av Stortinget innen de midlertidige lovene opphørte å gjelde.

Høringsnotatet ble sendt direkte til følgende instanser:

Følgende instanser har uttalt at de ikke har merknader til forslaget:

Følgende instanser har uttalt at de støtter forslaget:

Følgende instanser støtter forslaget, men har tilleggsmerknader:

KLP ønsker av praktiske og administrative årsaker at de midlertidige reglene forlenges til utløpet av et kvartal, for eksempel 1. juli 2021. Det skyldes at arbeidsgivere etter gjeldende regelverk gjennomfører medlems- og pensjonsrapporteringen til tjenestepensjonsleverandøren kvartalsvis. Ulike regler for inntekt ved siden av alderspensjon midt i et kvartal, vil skape utfordringer både for lønnsleverandører, kunder og KLP. KLP oppgir at for sykepleierpensjonsordningen viser foreløpige tall for andre kvartal 2020 at i underkant av 300 sykepleiere er omfattet av det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene.

LO Norge påpeker at dersom koronapandemien fører til behov innen andre deler av det offentlige, bør også andre pensjonister med offentlig tjenestepensjon kunne gjøre en jobb innen slike områder uten at pensjonen avkortes. Det samme mener Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens Forbund).

Norges Farmaceutiske Forening mener unntaket fra avkortingsreglene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. også bør omfatte pensjonerte farmasøyter som ønsker å bidra i apotek. Da unntaket ble innført i mars 2020, ba de sammen med Farmasiforbundet – Parat om at unntaket ble utvidet til å omfatte virksomheter etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h: apotek, grossister og tilvirkere av legemidler. De viser til at forslaget ikke ble fulgt opp av departementet og mener erfaringene fra vårens situasjon viser dette har ført til problemer for blant annet sykehusapotekene. Sykehusapotekene bistår sykehusene med livsnødvendige legemiddelleveranser, -tilberedning, -produksjon, og klinisk kvalitetssikring. Norges Farmaceutiske Forening mener det er svært uheldig for offentlig beredskap at unntaksbestemmelsen ikke omfatter slikt arbeid. I tillegg er det skuffelse over at pensjonerte farmasøyter som har bidratt i dette viktige arbeidet har fått avkortet pensjonen.

Pensjonskasseforeningen bemerker at for kommunal tjenestepensjon er det tariffpartene som har endringskompetanse til framforhandlet pensjonsdekning, herunder avkortningsregler. I likhet med KLP viser de til at arbeidsgivere i offentlig sektor foretar kvartalsvis innrapportering til pensjonsleverandørene, og mener det er ønskelig og forenklende om unntaksperioden kan avsluttes til utløpet av et kvartal.

Unio viser til at enkelte medlemsforbund har mottatt henvendelser fra medlemmer om hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c.

4 Status for smittesituasjonen

Beskrivelsen i kapitlet er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet til felles bruk ved forlengelse av koronalover.

Koronaviruset SARS-CoV-2 har spredt seg mellom mennesker siden 2019 og kan medføre sykdommen covid-19. Den 30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av sykdommen covid-19 som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse og 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av sykdommen covid-19 utgjør en pandemi.

Regjeringens strategi er å håndtere koronapandemien slik at vi til enhver tid har kontroll på smittespredningen. Kontroll innebærer at sykdomsbyrden er lav, og at antall pasienter er håndterbart i helse- og omsorgstjenesten. Til grunn for håndteringen av pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19 av 7. mai og beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien av 10. juni.

Norge fikk kontroll over smittespredningen i april 2020. Dette gjorde det mulig med en kontrollert og gradvis avvikling av flere av de mest inngripende smitteverntiltakene. Med bedre kontroll over epidemien og et lavere antall smittede, ble fokus dreid fra tiltak som gjaldt alle, til en målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, teste personer med mistenkt covid-19-infeksjon, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene. Andre lokale tiltak kan vurderes ved utbrudd lokalt, for eksempel å redusere antall personer som kan delta på arrangement, munnbind på kollektivtrafikk mv. Tiltakene skal være målrettede, lokale og tidsavgrenset.

Fra slutten av juli steg smittetallene på nytt. Andelen positive holder seg stabilt lav og tyder på at testaktiviteten er høy og sannsynligvis tilstrekkelig. Den økte smitten ble møtt med ulike tiltak, primært på lokalt nivå, men det ble også innført enkelte landsdekkende tiltak. Den økte smitten har i liten grad ført til en økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, men dette må følges nøye fremover. Smitte har hovedsak skjedd i forbindelse med lokale utbrudd som i all hovedsak har kommet under kontroll med rask håndtering og oppfølging i tråd med regjeringens strategi. Evnen til å gjennomføre smitteverntiltakene og særlig til å ivareta TISK (teste, isolere, smittesporing og karantene) er avgjørende for å beholde pandemien under kontroll. Utvikling av vaksine og tilbud om immunisering av befolkningen vil være et viktig tiltak for å redusere smittespredningen og alvorlig sykdom og død. Det antas at Norge vil motta vaksine i løpet av 2021, men antall doser og grad av beskyttelse er fortsatt usikkert.

Sammenlignet med situasjonen i mars er helse- og omsorgstjenesten i september bedre forberedt på å håndtere pandemien på grunn av mer kunnskap og en bedre ressurssituasjon.

5 Departementets vurdering og forslag

Utviklingen av koronapandemien gjør det fortsatt ønskelig å legge til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor. I den forbindelse foreslår departementet at dagens unntaksregel for avkorting av alderspensjon videreføres.

Mobiliseringen kan skje ved at det legges til rette for at personene frivillig melder seg til tjeneste. Avkortingsreglene medfører at pensjonen på nærmere vilkår kan avkortes eller falle bort, og det vil sannsynligvis være mindre interessant for pensjonister å frivillig melde seg til tjeneste. I en pandemisituasjon er det overordnede formålet at den offentlige helsetjenesten opprettholder nødvendig helsehjelp. For å realisere dette formålet, foreslår departementet at inntekt fra frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste eller hos private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester til befolkningen, ikke skal medføre avkorting eller bortfall av pensjon. Som et virkemiddel foreslås det at løpende alderspensjon ikke avkortes eller faller bort på grunn av arbeidsinntekt i forbindelse med utbruddet av covid-19 også i en tidsbegrenset periode fra 1. november 2020.

KLP og Pensjonskasseforeningen ønsker av praktiske årsaker at forlengelsen settes til utløpet av et kvartal, f.eks. 1. juli 2021. De peker på at ulike regler for inntekt ved siden av alderspensjon midt i et kvartal, skaper utfordringer for lønnsleverandører, kunder og pensjonsleverandører. Departementet har fulgt opp dette ønsket og foreslår at videreføringen av unntaket forlenges fram til 1. juli 2021.

Begrepet offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m. og helse- og omsorgstjenesteloven. Arbeid for private som i henhold til lov eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles. Også arbeid for private etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav c, likestilles.

I lys av formålet med endringsforslaget, oppstilles for frivillig tjeneste et vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Dersom frivillig tjeneste viser seg ikke å være tilstrekkelig for å håndtere en pandemisituasjon, kan myndighetene med hjemmel i helseberedskapsloven § 4-1 første ledd beordre personell til tjeneste. Det er ikke grunnlag for å sette dem som beordres i en annen stilling enn de frivillige når det gjelder avkorting eller bortfall av pensjon. Departementet foreslår derfor tilsvarende regler også for disse.

LO Norge, Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene påpeker at også andre pensjonister kan ha behov for omfattes av unntaket dersom koronapandemien fører til behov innen andre deler av det offentlige. Departementet vil vurdere behovet for en utvidelse av unntaksgruppen fortløpende i tilknytning til utviklingen av pandemien.

Departementet har ikke fulgt forslaget fra Norges Farmaceutiske Forening om å utvide omfanget av dem som omfattes av unntaksreglene. Det er vektlagt at unntakets omfang er det samme som under utbruddet av influensa A (H1N1) i 2009. Norges Farmaceutiske Forening nevner særlig at ansatte ved sykehusapotek burde vært omfattet av unntaksregelen. Forslaget deres om å utvide unntaket til å omfatte virksomheter etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav h, vil inkludere flere virksomheter enn sykehusapotek. Under denne bestemmelsen faller apotek, grossister og tilvirkere av legemidler.

Unio mener det er behov for å avklare hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c. Departementet mener slik avklaring må skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglene for avkorting av alderspensjon i tjenestepensjonsordningene er knyttet opp til at pensjonisten igjen tar en medlemsberettiget stilling. Forslaget innebærer at inntekt i forbindelse med pandemien ikke avkorter pensjonen. Dersom inntekten medfører at vedkommende fyller vilkårene for en medlemsberettiget stilling, vil pensjonisten fortsatt kunne få rett til medlemskap og de rettigheter som følger medlemskapet. Departementet legger som nevnt i Prop. 53 LS (2019–2020) til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på den ekstra tjenesten som følge av reglene i tjenestepensjonslovene og samordningsloven. Departementet følger opp dette særskilt og har fremmet et eget høringsnotat om forholdet der det foreslås innført en egen forskrift med hjemmel i samordningsloven § 30.

Enkelte alderspensjonister kan ha pensjon fra kommunale tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av dette fremlegget. Disse ordningene følger i stor grad de samme regler som gjelder for Statens pensjonskasse. I den grad aktuelt personell får pensjon fra en slik tjenestepensjonsordning, forutsetter departementet at disse ordningene følger samme endring som foreslås her.

6 Ikrafttredelse og opphør. Økonomiske og administrative konsekvenser

6.1 Ikrafttredelse og opphør

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Det tidsbegrensede unntaket fra avkortingsreglene opphører å gjelde 1. juli 2021.

6.2 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha budsjettmessige konsekvenser for tjenestepensjonsordningene. Det er vanskelig å anslå hva eventuelle innsparte pensjonsutgifter ville ha vært dersom unntaket ikke ble videreført. Dette avhenger av den enkeltes pensjonssituasjon. Det må antas at færre ville meldt seg til tjeneste dersom pensjonen blir avkortet for arbeidsinntekten.

En videreføring av unntaket gir enkelte administrative konsekvenser for de offentlige tjenestepensjonsleverandørene i forbindelse med inntektskontroll.

Erfaring hittil er at i underkant av 300 sykepleiere er omfattet av det midlertidige unntaket fra avkortingsreglene i Pensjonsordning for sykepleiere. For Statens pensjonskasse er det om lag 10 pensjonister som er omfattet.

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

7.1 Til endringen i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse

I lov om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd, gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd. Sjette ledd første punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I sjette ledd andre punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.

7.2 Til endringen i lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

I lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum, fastsettes at løpende alderspensjon ikke avkortes eller faller bort. Femte punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I sjette punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.

7.3 Til endringen i lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere

I lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd andre og tredje punktum gjøres unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon i tredje ledd første punktum. Andre punktum gjelder for inntekter fra arbeid i forbindelse med beordret tjeneste i forbindelse med covid-19 etter helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a til c. I tredje punktum likestilles frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste med beordret tjeneste når arbeidet er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Unntaksreglene foreslås videreført til 1. juli 2021. Det vises til omtale over.

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

I

I lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 26 nytt sjette ledd opphører å gjelde 1. juli 2021.

II

I lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd nytt femte og sjette punktum opphører å gjelde 1. juli 2021.

III

I lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endring:

Romertall II nr. 2 skal lyde:

2. Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd nytt andre og tredje punktum opphører å gjelde 1. juli 2021.

IV

Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.