Prop. 77 L

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Tilråding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29. januar 2021, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer i denne proposisjonen framlegg til endringar i lovgjevinga som følgje av at den kjønnsspesifikke tittelen på stillinga «fylkesmann» vert endra til det kjønnsnøytrale namnet «statsforvaltar». Det nye namnet gjeld både for stillinga og for embetet (verksemda).

Endringane er av teknisk karakter, og dei er ei følgje av endringa av namnet på stillinga og embetet. Det vert ikkje gjort nokre materielle endringar. Framlegget inneber at omgrepet «fylkesmannen» vert endra til «statsforvalteren» på bokmål og «statsforvaltaren» på nynorsk. Det gjeld for alle lovføresegner som proposisjonen omhandlar. Vidare gjer regjeringa framlegg om tilsvarande endringar i lovføresegner der omgrepa «fylkesmann», «fylkesmannsembete», «fylkesmannens», «fylkesmenn» og «fylkesmennene» og tilvisingar til konkrete fylkesmannsembete vert nytta. Departementet gjer framlegg om at endringane tek til å gjelde frå den tida Kongen fastset.

2 Bakgrunnen for lovframlegget

Regjeringa har bestemt at kjønnsspesifikke stillingstitlar skal endrast til kjønnsnøytrale stillingstitlar i alle verksemdene i staten. Difor er det naudsynt å endre tittelen «fylkesmann» til ein kjønnsnøytral tittel. Når tittelen fylkesmann vert endra, vert òg namnet på verksemda endra. Departementet bad om forslag til nytt kjønnsnøytralt navn frå fylkesmannsembeta sjølve og departementa, høvesvis i brev 19. mai 2020 og 6. juli 2020. Vidare har departementet, mellom anna på Facebook, bede om forslag frå innbyggjarane til nye namn på fylkesmannen og fylkesmannsembeta. Departementet har òg motteke fråsegner frå Språkrådet og andre interesserte, og har etter dette gjort vedtak om at namnet «fylkesmannen» vert endra til «statsforvalteren» på bokmål og «statsforvaltaren» på nynorsk. Det vert og den nye tittelen på embetet. Det nye namnet tok til å gjelde frå 1. januar 2021.

Proposisjonen gjeld berre ei endring av namn etter at departementet offentleg har innhenta forslag til namn. Lovforslaget har difor ikkje vore på alminneleg høyring, ettersom dette openbart ikkje var naudsynt. Departementet viser her til utgreiingsinstruksen punkt 3-3 andre ledd, tredje kulepunkt.

3 Framlegg til endringar i lovverket

Om lag 100 lover inneheld omgrepet «fylkesmannen». Fylkesmannen er omtalt i kraft av rolla som klageorgan, tilsynsorgan, godkjenningsorgan eller styresmakt på ulike fagområde. Departementet gjer framlegg om at «fylkesmannen» vert endra til «statsforvalteren» eller «statsforvaltaren» i alle desse lovene. Vidare går framlegget ut på at variantane «fylkesmann», «fylkesmannsembete», «fylkesmannens», «fylkesmenn» og «fylkesmennene» og tilvisingane til dei tidlegare fylkesmennene i høvesvis Oslo og Akershus og Sør-Trøndelag vert endra på tilsvarande måte. Det tidlegare embetet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er no ein del av Fylkesmannen i Trøndelag, og dette namnet blir difor føreslege endra til Statsforvalteren i Trøndelag. Fylkesmannen i Oslo og Akershus inngår no i Fylkesmannen i Oslo og Viken, og namnet blir difor føreslege endra til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Departementet gjer framlegg om at lova tek til å gjelde frå den tida Kongen fastset.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Framlegget i denne proposisjonen har ingen økonomiske følgjer utanfor staten. Det vert òg behov for å endre ei rekkje forskrifter på tilsvarande måte og å endre i administrative system. Kostnadane til endring av fagsystem og kjøp av nye skilt m.m. er førebels rekna til om lag 15 mill. kr. Dette vert dekt innanfor gjeldande budsjettrammer.

5 Merknadar til lovframlegget

I denne proposisjonen vert det gjort framlegg om endringar i om lag 100 ulike lover. Det vert gjort flest endringar i verjemålslova, der ordet «fylkesmannen» eller variantar av det skal skiftast ut over 100 stader. Det er òg fleire titals endringar i ekteskapslova, barnelova, barnevernlova, kommunelova, lov om kommunale helse- og omsorgstenester og reinbeitelova. Sidan det er så mange endringar, syner framlegget generelt til dei føresegnene i lovene der ordet skal skiftast ut, i staden for at lovteksten med det nye ordet blir teke inn alle stader. Vidare er framlegget delt opp i delar etter dei ulike variantane som skal skiftast ut. Framlegget omfattar endringslover som tok til å gjelde 1. januar 2021.

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen i samsvar med eit vedlagt forslag.

Forslag
til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

I

I følgjande lovføresegner vert «fylkesmannen» endra til «statsforvalteren»:

1. lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene

§ 43 andre ledd første punktum, § 58 første ledd første punktum og andre ledd, § 59 tredje ledd første punktum, § 60 andre punktum

2. lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker

§ 39 andre punktum

3. lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold

§ 5 første ledd første punktum og andre ledd

4. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

§ 3 tredje ledd, § 21 nr. 3, § 22 andre ledd første punktum og tredje ledd andre punktum, § 24 andre ledd andre punktum og femte ledd første punktum

5. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

§ 24 sjuande ledd

6. lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

§ 21 andre ledd andre punktum, § 28 tredje ledd andre punktum

7. lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige

§ 13 tredje ledd, § 15 andre ledd, § 17 andre ledd, tredje ledd første og tredje punktum, fjerde ledd andre punktum og femte ledd, § 18 andre ledd andre punktum og tredje ledd første punktum, § 19 første ledd innledningsteksten og nr. 2 og andre ledd, § 20 fjerde ledd første punktum, § 21, § 22 fjerde ledd, § 24 andre ledd, § 27 andre ledd andre punktum, § 34 tredje ledd, § 37 første ledd første punktum, andre ledd og tredje ledd andre punktum, § 39 første, andre og tredje ledd, § 41, § 45, § 51 andre ledd, § 54 første ledd nr. 4, § 55

8. lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

§ 37 a andre ledd

9. lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd

§ 3 første ledd andre punktum, § 4 tredje ledd, § 6 andre ledd første og andre punktum, § 9 første ledd og andre ledd første punktum

10. lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering

§ 4 fjerde ledd, § 6 andre ledd første punktum, § 10 første og andre punktum

11. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 5 andre ledd tredje punktum og tredje ledd første punktum, § 6 tredje ledd

12. lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner

§ 4 første ledd første punktum

13. lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

§ 11 første ledd nr. 8, § 28 første og andre punktum.

14. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

§ 48 a første ledd, § 81 første ledd bokstav b, § 85 andre ledd andre og tredje punktum

15. lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

§ 83 andre punktum, § 430 første ledd første punktum

16. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt

§ 4 første ledd nr. 3 og tredje ledd første punktum, § 35 tredje ledd

17. lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten

§ 2-3 første ledd andre punktum

18. lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs

§ 85 første ledd tredje punktum nr. 8

19. lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett

§ 3-4 første ledd første punktum, § 3-7 andre ledd andre punktum, § 3-8 andre ledd første og andre punktum

20. lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

§ 3-11 første ledd andre punktum

21. lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

§ 1-16 første, andre og tredje ledd.

22. lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

§ 2 andre punktum, § 3 andre ledd andre punktum, § 7 bokstav d andre punktum, bokstav e andre ledd sjette punktum og bokstav j andre ledd andre punktum, § 10 andre ledd, § 14 tredje ledd, § 16 a, § 24 andre ledd første og andre punktum, § 25 a bokstav a, § 26 første ledd første punktum, § 27 første ledd, § 28 første ledd første og tredje punktum, § 29 overskrifta, første ledd og andre ledd, § 30 a første og andre punktum, § 30 c tredje ledd, § 60 første ledd bokstav a.

23. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.

§ 6 første ledd bokstav c, § 31 første ledd

24. lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

§ 3 første ledd bokstav d andre punktum.

25. lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

§ 2-3 fjerde ledd første, andre og tredje punktum og sjuande ledd andre og tredje punktum, § 2-3 b andre ledd første punktum, tredje ledd og fjerde ledd første og andre punktum, § 5-4 fjerde ledd, § 5-7 første ledd, andre ledd første punktum og tredje ledd første punktum, § 6-5 første ledd, § 6-6 første ledd første og andre punktum og andre ledd, § 6-7 femte ledd, § 6-9 tredje ledd første punktum, § 7-10 fjerde ledd, § 8-3 første punktum

26. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

§ 2-2 fjerde ledd andre punktum og åttende ledd første punktum, § 3-3 fjerde ledd, § 4-2 tredje ledd første, andre og tredje punktum, § 5-5 andre ledd, § 5-9 tredje ledd første punktum, § 6-1 fjerde ledd første punktum, § 7-4 overskrifta og første ledd, § 7-6 andre ledd, § 8-3

27. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred

§ 5 andre ledd nr. 4, sjette ledd første punktum og sjuande ledd første punktum

28. lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd

§ 4 første ledd andre punktum, § 20 første ledd første og andre punktum og andre ledd første og fjerde punktum, § 21 første ledd andre punktum, § 23 andre ledd andre punktum, § 24 første og andre ledd

29. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

§ 15-4 tredje ledd tredje punktum, § 22-4 første ledd fjerde og femte punktum, § 22-6 tredje ledd andre og tredje punktum

30. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet

§ 27

31. lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer

§ 3 første og andre ledd, § 6 tredje ledd

32. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt

§ 15-3 tredje ledd tredje punktum

33. lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

§ 25 første ledd andre punktum, andre og fjerde ledd og femte ledd andre punktum

34. lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten

§ 3-13 første punktum, § 6-2 overskrifta

35. lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

§ 1-7 første ledd første punktum og tredje ledd, § 3-1 tredje ledd andre punktum, § 4-4 a tredje ledd, § 4-5 tredje ledd, § 5-6 c sjette ledd, § 6-1 andre ledd tredje punktum

36. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

§ 4-4 tredje ledd tredje og fjerde punktum, § 4A-6 tredje ledd andre punktum, § 4A-7 første og tredje ledd, § 4A-8 første og andre ledd, § 7-2 første ledd første punktum, § 7-3 første og fjerde punktum, § 7-4 a første ledd, andre ledd første punktum, tredje ledd første punktum og fjerde ledd, § 7-7 første ledd andre punktum

37. lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

§ 18 andre ledd, § 30 overskrifta, § 42 andre ledd andre punktum, § 43 tredje ledd andre punktum, § 61 første punktum, § 62 a første ledd, § 63 tredje ledd første punktum

38. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

§ 22 andre punktum

39. lov 24. november 2000 nr. 82 om grunnvann og vassdrag

§ 64 tredje ledd andre punktum

40. lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser

§ 21 andre ledd første punktum bokstav a

41. lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn

§ 11 første ledd tredje punktum

42. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

§ 30 tredje ledd, § 41 andre ledd første punktum

43. lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

§ 3-3 tredje ledd bokstav a, § 10-8 andre ledd, § 10-9 andre ledd første punktum og andre punktum, § 13-1 tredje ledd

44. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold

§ 6 tredje ledd femte punktum, § 7 første ledd tredje punktum

45. lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv.

§ 17 første ledd første og andre punktum og andre ledd

46. lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager

§ 12, § 14 tredje ledd, 26 fjerde ledd

47. lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

§ 4-8 andre ledd første og tredje punktum

48. lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark

§ 18 andre ledd andre punktum, § 46 første ledd andre punktum

49. lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister

§ 2-4 tredje ledd første og andre punktum

50. lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene

§ 12 fjerde ledd første og tredje punktum og sjette ledd første punktum, § 13 tredje ledd første og tredje punktum og femte ledd første punktum

51. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift

§ 11 første ledd første punktum, femte ledd første, andre og tredje punktum og sjuande ledd første og tredje punktum, § 12 sjuande ledd, § 14 tredje ledd, § 15 andre ledd andre punktum, femte og sjette ledd, § 16 tredje ledd og fjerde ledd andre og tredje punktum, § 18 første ledd første punktum, § 24 tredje ledd første og andre punktum, § 37 tredje punktum, § 43 andre ledd sjette punktum, § 46 tredje ledd første punktum, § 48 andre ledd første punktum, § 50 tredje ledd, § 56 første ledd andre punktum, § 57 tredje ledd, § 58 første ledd første punktum, tredje ledd første og tredje punktum, fjerde ledd første og andre punktum og femte ledd, § 59 tredje ledd, fjerde ledd første punktum og femte ledd, § 60 femte ledd første og punktum og sjette ledd, § 61 første ledd første punktum og andre ledd første punktum, § 63 andre ledd tredje punktum, § 65 andre ledd første punktum, § 73 første ledd og andre ledd første punktum, § 75 første punktum, § 76 første ledd første punktum og andre ledd, § 77 første ledd første punktum, § 78 første ledd første punktum, andre ledd tredje punktum og tredje ledd, § 79 første ledd første punktum og tredje ledd tredje punktum

52. lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

§ 98 b første ledd første og andre punktum, andre og tredje ledd, § 98 f første ledd tredje punktum, § 98 g andre ledd andre punktum

53. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesakbehandling

§ 3-2 fjerde ledd første punktum, § 5-6 andre ledd første, andre og tredje punktum, § 8-4 første ledd andre punktum, § 8-5 tredje ledd, fjerde ledd og femte ledd andre punktum, § 9-5 første ledd, § 11-15 andre ledd andre punktum

54. lov 5. juni 2009 nr 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

§ 16 første ledd tredje punktum

55. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

§ 18 fjerde ledd andre punktum, § 51 andre ledd, § 62 tredje ledd andre punktum

56. lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser

§ 10 andre ledd første punktum, § 12 andre ledd og tredje ledd andre punktum, § 13 fjerde ledd, § 17 fjerde ledd, § 18 første ledd andre punktum og andre ledd første punktum

57. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

§ 9 første ledd, § 43 a første ledd, § 44 femte ledd, § 47, § 48 første ledd første og andre punktum og andre ledd, § 49 første punktum

58. lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål

§ 4 første punktum, § 5 andre ledd, § 6 første ledd første og andre punktum og andre ledd, § 11 første ledd første, andre og fjerde punktum og tredje ledd første og andre punktum, § 12 andre ledd og tredje ledd andre punktum, § 13 andre ledd, § 14 andre ledd første punktum og fjerde ledd første punktum, § 16 andre punktum, § 17 femte ledd, § 18 første ledd andre punktum, tredje ledd og fjerde ledd første og andre punktum, § 19 første ledd første punktum, andre ledd første, andre og fjerde punktum og tredje ledd, § 25 første ledd første punktum, § 26 første punktum, § 29 første ledd første og andre punktum og andre ledd første og andre punktum, § 30 første ledd fjerde punktum, § 33 andre ledd tredje punktum og tredje ledd tredje punktum, § 35 første og andre ledd, § 36 første ledd og tredje ledd første og andre punktum, § 37 første ledd andre, tredje og fjerde punktum og andre ledd, § 38, § 41 første ledd tredje punktum, § 43, § 44 tredje punktum, § 45 første ledd, § 47 overskrifta og første og andre ledd, § 48 overskrifta, første ledd og andre ledd første punktum, § 49 overskrifta, første ledd andre og tredje punktum og andre ledd, § 50 første ledd, § 51 første ledd, andre ledd første punktum, tredje ledd første og andre punktum og fjerde ledd, § 52 første ledd, andre ledd første og tredje punktum, tredje ledd og femte ledd første, andre og tredje punktum, § 54 første ledd, andre ledd første punktum og tredje ledd første punktum, § 55 første ledd og andre ledd første og andre punktum, § 56 første ledd, § 57 første ledd første punktum, § 59 første ledd første og andre punktum, andre ledd og tredje ledd, § 60 første punktum, § 61 første ledd første og andre punktum og fjerde ledd, § 62 første punktum, § 63 andre ledd andre punktum, § 67, § 69 første ledd første punktum, § 84 første ledd første punktum og tredje ledd tredje punktum, § 86 andre ledd, § 90 andre ledd første og andre punktum, § 91 første ledd tredje punktum, andre ledd første punktum og tredje ledd første og andre punktum, § 96 første ledd første punktum og andre ledd andre og tredje punktum, § 97 første ledd, § 98 første ledd, § 99 første ledd første, andre og tredje punktum og andre ledd første og andre punktum

59. lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid

§ 10 fjerde ledd første, tredje og fjerde punktum, § 13 tredje ledd, § 19, § 23 første ledd, § 28 første ledd, § 31 første ledd

60. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

§ 5-9 overskrifta, § 9-7 første ledd fjerde punktum, og fjerde ledd første, andre og fjerde punktum, § 9-8 første ledd første og andre punktum og andre ledd, § 9-9 tredje ledd tredje punktum, § 9-11 første ledd første og andre punktum, andre ledd første og andre punktum og fjerde ledd første og andre punktum, § 12-1 fjerde ledd, § 12-3 første ledd første punktum

61. lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap

§ 12 første punktum

62. lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger

§ 26 andre punktum

63. lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn

§ 8 første punktum

64. lov 24. mars 2017 nr. 10 om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker

§ 3 tredje ledd andre punktum

65. lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse og omsorgstjenesten mv.

§ 3 første ledd og tredje ledd første punktum, § 4 andre ledd første, andre og fjerde punktum og tredje ledd første og andre punktum, § 5 andre ledd

66. lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner

§ 7-3 første ledd bokstav a, § 20-4 femte ledd første punktum, § 30-2 første og andre punktum, § 30-3 første ledd første, andre og tredje punktum, § 30-4 første og andre ledd, § 30-6 første ledd, andre ledd første, andre og tredje punktum og tredje ledd, § 30-7 første ledd

67. lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte

§ 11, § 14 andre ledd tredje punktum og sjette ledd, § 15 første ledd andre punktum

68. lov 21. juni 2019 nr. 62 om endringer i reindriftsloven

Del I

§ 33 første ledd andre punktum

69. Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 44 om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

§ 5 andre ledd fjerde punktum

70. lov 19. juni 2020 nr. 91 om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m.

Del IV barnehageloven

§ 13 første ledd, § 54 første punktum og § 55 første ledd, andre ledd første, andre og tredje punktum og tredje ledd første og andre punktum

71. lov 6. november 2020 nr 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid

§ 47 første ledd første punktum og andre ledd andre punktum, § 48 første ledd første og andre punktum

II

I følgjande føresegner vert «fylkesmannen» endra til «statsforvaltaren»:

1. lov 2. mai 1947 nr. 1 um prisereglar og prisedomstolar

§ 9 første ledd

2. lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom

§ 5 første ledd tredje punktum, § 12 første ledd andre punktum

3. lov 16. juni 1961 nr. 12 om beite

§ 13 første ledd, § 14 første ledd første punktum

4. lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar

§ 11 tredje ledd

5. lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting

§ 11 andre ledd

6. lov 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite

§ 4 første ledd første punktum

7. lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten

§ 20 a tredje ledd, § 74 andre ledd

8. lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre

§ 44 andre ledd andre, tredje og femte punktum og tredje ledd, § 47 andre ledd første punktum og tredje ledd, § 55 første ledd første og tredje punktum, andre ledd og tredje ledd, § 64 sjuande ledd første punktum, § 64 c første ledd andre punktum, § 65 første ledd andre punktum, § 82 første ledd andre punktum

9. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn

§ 12 tredje ledd andre punktum

10. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord

§ 3 første og fjerde punktum, § 6 første punktum, § 19

11. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

§ 9A-6 første ledd, andre ledd første, andre og tredje punktum, tredje ledd første, andre og tredje punktum, fjerde ledd første, andre og tredje punktum og femte ledd første punktum, § 9A-9 første ledd andre punktum, § 9A-13 første ledd første punktum, § 14-1 første ledd første punktum

12. lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser

§ 8 fjerde ledd andre og tredje punktum, § 12 første ledd andre punktum og andre ledd andre og tredje punktum, § 18 første ledd andre punktum, § 25 første punktum

13. lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar

§ 7-2 femte ledd første punktum

14. lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk

§ 3 første ledd tredje punktum og tredje ledd, § 12 første ledd første punktum, § 14 tredje ledd, § 21 første og andre ledd.

15. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering

§ 35 fjerde og femte ledd § 47 første og andre punktum

16. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

§ 32 første ledd tredje punktum

17. lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod

§ 9 første ledd

18. lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev

§ 7 femte ledd

19. lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking

§ 7 fjerde ledd

20. lov 12. mai 2015 nr. 27 om forsvunne personar

§ 5 første ledd, andre ledd første og andre punktum og tredje ledd første punktum, § 7, § 23 andre ledd andre punktum

III

I følgjande lovføresegner vert «fylkesmann» endra til «statsforvalter»:

1. lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

§ 5 andre ledd første punktum

2. lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner

§ 8 femte ledd andre punktum, § 14 andre ledd tredje punktum

3. lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige

§ 10 første ledd, § 49 andre ledd

4. lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

§ 3-3 første ledd bokstav a

5. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift

§ 62 fjerde ledd første og andre punktum

6. lov 5. juni 2009 nr 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

§ 3 første ledd andre punktum

7. lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse og omsorgstjenesten mv.

§ 3 fjerde ledd første og andre punktum

8. lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner

§ 7-3 første ledd bokstav a

IV

I følgjande lovføresegner vert «fylkesmannens» endra til «statsforvalterens»:

1. lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene

§ 59 tredje ledd andre punktum

2. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet

§ 24 femte ledd andre punktum

3. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 7 overskrifta og første ledd andre punktum

4. lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett

§ 3-4 tredje ledd

5. lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

§ 16 a overskrifta, § 25 første ledd, § 29 tredje ledd første og sjette punktum, § 29 fjerde ledd og § 30 a overskrifta

6. lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

§ 6-6 overskrifta

7. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

§ 7-4 overskrifta

8. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

§ 4A-10 andre punktum, § 7-4 a sjette ledd

9. lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

§ 10-9 andre ledd tredje punktum.

10. lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager

§ 9 fjerde ledd

11. lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister

§ 2-4 tredje ledd tredje punktum

12. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift

§ 58 første ledd andre punktum

13. lov 5. juni 2009 nr 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

§ 16 første ledd andre punktum

14. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

§ 9 overskrifta og tredje ledd og § 48 overskrifta

15. lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål

§ 6 tredje ledd, § 7 første ledd, § 33 andre ledd tredje punktum, § 37 tredje ledd andre punktum, § 39 første ledd første punktum, § 40 første ledd første punktum og tredje ledd andre punktum, § 41 andre ledd, § 42, § 44 første, andre og fjerde punktum, § 47 tredje ledd, kapittel 7 kapitteloverskrifta, § 53, § 59 overskrifta, § 64, § 95 tredje ledd første og andre punktum, § 98 overskrifta, § 99 overskrifta, § 100 fjerde ledd

16. lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid

§ 23 overskrifta

17. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

§ 9-7 tredje ledd bokstav h, § 9-8 overskrifta

18. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern

§ 2-1 tredje ledd bokstav b

19. lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn

§ 5 andre ledd andre punktum

20. lov 19. juni 2020 nr. 91 om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m.

Del IV barnehageloven

§ 54 overskrifta og § 55 overskrifta og andre ledd fjerde punktum

V

I følgjande lovføresegner vert «fylkesmenn» endra til «statsforvaltere»:

1. lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene

§ 71 nr. 3, § 163 a andre ledd, § 229 første ledd første punktum

2. lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

§ 16 tredje ledd andre punktum, § 18 a andre ledd tredje punktum

3. lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid

§ 24 andre ledd første punktum, § 25 fjerde ledd

4. lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv.

§ 14 fjerde ledd

VI

I følgjande lovføresegner vert «fylkesmennene» endra til «statsforvalterne»:

1. lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

§ 2-2 første ledd første punktum

2. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

§ 30 fjerde ledd

3. lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

§ 77 fjerde ledd første punktum, § 78 første ledd andre punktum og andre ledd andre punktum

4. lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål

§ 66 første ledd andre punktum

VII

I følgjande lovføresegner vert «Fylkesmannen i Oslo og Akershus» endra til «Statsforvalteren i Oslo og Viken»:

1. lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner:

§ 9 første ledd tredje punktum, fjerde ledd første punktum, femte ledd første punktum og sjuande ledd andre punktum, § 16 første ledd første punktum

2. lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn

§ 5 første ledd andre punktum og andre ledd første punktum

VIII

I lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg skal § 11 tredje ledd tredje punktum lyde:

Departementet fastset kva for statsforvaltarar som skal handsame slike saker.

IX

I lov 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite skal § 4 andre ledd andre punktum lyde:

Gjeld det eit naturleg samanhengande område, kan slik vedtekt gjevast for heile området under eitt, jamvel om det ikkje ligg føre framlegg eller samtykke til det frå alle kommunane eller statsforvaltarane i området.

X

I lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal skal § 4 andre ledd første punktum lyde:

Reindriften i området som omfattes av denne lov, skal høre inn under Statsforvalteren i Trøndelag.

XI

I lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål skal § 5 første ledd første punktum lyde:

Området for hver statsforvalter utgjør et vergemålsdistrikt.

XII

Lova gjeld frå den tida Kongen fastset.